Uniwersalny program kadrowo płacowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, Urząd Skarbowy.

Zmiany: 25.06.2023

Powrót do

Program dla kasyn i salonów gry sprzedaż biletów i inne funkcje

Inne programy naszego autorstwa:
Program Casino-Bil

Program Casino-Bil - skrót od Casino-Bilety jest przeznaczony dla kasyn i salonów gry, gdzie obsługuje: sprzedaż biletów i rejestrowanie gości. Program wdrożono w znanej sieci kasyn.

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Opis programu

Program składa się z 2 modułów: modułu sprze­daży biletów i rejes­tracji oraz modułu admini­stracji. Moduł sprze­daży biletów rejes­truje i wyszu­kuje w bazie dane graczy, zawia­duje zmianami kasjerów i stanem kasy, drukuje raporty o stanie sesji i kasy. Moduł administracji służy do analiz baz danych utworzo­nych przez moduł sprze­daży. Moduł sprzedaży i rejes­tracji umoż­liwia pełną wizu­alizację i zapewnia ergonomię pracy kasjera z łatwym dostępem do następujących funkcji:

Dane klientów

Wyszuki­wanie danych odbywa się "w locie"- do panelu wyszu­kiwania wchodzimy automa­tycznie po każdej operacji edycji danych. Dane osób z atrybutami restrykcji lub przywi­lejów wyróż­niane są kolorami.

Edycja danych dotyczy części pól, a edycja restrykcji i przywi­lejów zależy od opcji z okna usta­wienia. Jeśli na etapie poszu­kiwań, osoba nie została znale­ziona to można ją dopisać do bazy.

Operacje biletowe

Na etapie poszu­kiwań można przejść do wysta­wienia biletu co oznacza zare­jestro­wanie biletu, i przy­chodu z niego oraz wydru­kowanie biletu. Bilet można anulować, przy czym operacja sygno­wana jest czasem anulo­wania i ko­dem kasjera. Nie można anulo­wać biletu z poprzed­nich sesji lub biletu wysta­wio­nego w tej sesji, jeśli właśnie została ona zam­knięta.

Raporty

Raport wyników sesji oddaje statys­tykę sesji. Można go prze­glą­dać lub dru­kować  dla dowolnej sesji. Po zamk­nięciu sesji należy go zawsze wydru­kować. Uzu­peł­nie­niem wyni­ków sesji jest lista gości w danej sesji.

Raport stanu kasy opisuje przebieg takich operacji, jak: zmiana kasjera bez wpływu na stan kasy, wpływy z przy­cho­du z bile­tów, wpłata do kasy kwoty nie zwią­zanej ze sprze­dażą, wypłata z kasy. Raport można prze­glądać i / lub dru­kować. Po zamk­nięciu sesji należy go zawsze wydru­kować.

Operacje kasowe

Zmiana kasjera wymaga zalogo­wania nowego kasjera. W tabeli Nowy kasjer przyj­muje auto­matycz­nie stan kasy. Zmiana kasjera jest wykony­wana auto­ma­tycz­nie dla nowej sesji.

Wpłata do kasy umoż­liwia przeka­zanie do kasy kwoty np. do wyda­wania reszty i generuje nowy wpis z sym­bolem operacji.

 Wypłata z kasy jest reali­zo­wana zwykle przed zamk­nię­ciem sesji. Jeśli nie zos­tanie dokonana, stan kasy prze­nie­sie się do następ­nej sesji na konto nowego kasjera.

Filtry i parametry

Można założyć na bazę danych typowe filtry. Po ich zało­żeniu widać tylko osoby speł­niające warunki filtracji. Można usta­wiać para­metry standar­dowe doty­czące sprze­daży biletów, drukarki bileto­wej i para­metry pracy, przy czym para­metry pracy dos­tępne są  jedynie dla użyt­kow­ników z upraw­nieniami zarządu lub admi­nistra­tora programu.

Zamykanie sesji

Operacja ta kończy sesję sprze­daży. Przed zamk­nię­ciem należy dokonać wy­płaty całej odpro­wa­dza­nej kwoty. Należy też wydru­kować raporty: wyni­ków sesji i stanu kasy. Jeśli nie doko­namy wypłaty z kasy, należy tego dokonać w następ­nej sesji. Raporty z sesji można wydru­kować w dowol­nym momen­cie także w nas­tęp­nych sesjach.

Dostępność

Program "Casino-Bil" - to produkt dostar­czany na zamó­wienie odbiorcy. Oznacza to, że jego funkcje są dosto­sowy­wane do potrzeb konkret­nego klienta z moż­liwością wzboga­cenia progra­mu o funkcje wska­zane przez zama­wia­jącego.

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Polecamy także nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika. Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami