Uniwersalny program kadrowo płacowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, Urząd Skarbowy.

Zmiany: 02.01.2020

Powrót do

Program dla kasyn i salonów gry sprzedaż biletów i inne funkcje

Inne programy naszego autorstwa:
Program Casino-Bil

Program Casino-Bil - skrót od Casino-Bilety jest przeznaczony dla kasyn i salonów gry, gdzie obsługuje: sprzedaż biletów i rejestrowanie gości. Program wdrożono w znanej sieci kasyn.

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Opis programu

Program składa się z 2 modułów: modułu sprze­daży biletów i rejes­tracji oraz modułu admini­stracji. Moduł sprze­daży biletów rejes­truje i wyszu­kuje w bazie dane graczy, zawia­duje zmianami kasjerów i stanem kasy, drukuje raporty o stanie sesji i kasy. Moduł administracji służy do analiz baz danych utworzo­nych przez moduł sprze­daży, a dotyczących osób, sesji i przycho­dów z biletów. Moduł sprzedaży i rejes­tracji umoż­liwia pełną wizu­alizację i zapewnia ergonomię pracy kasjera z łatwym dostępem do następujących funkcji:

Dane klientów

Wyszuki­wanie danych odbywa się "w locie"- do panelu wyszu­kiwania wchodzimy automa­tycznie po każdej operacji edycji danych. Dane osób z atrybutami restrykcji lub przywi­lejów wyróż­niane są kolorami, aby nie przeo­czyć tych atrybutów.

Edycja danych dotyczy części pól, a edycja restrykcji i przywi­lejów zależy od opcji z okna usta­wienia. Jeśli na etapie poszu­kiwań, osoba nie została znale­ziona to można ją dopisać do bazy. W bazie nie można umieścić dwóch pozycji o takich samych parame­trach osobo­wych.

Operacje biletowe

Na etapie poszu­kiwań można przejść do wysta­wienia biletu co oznacza zare­jestro­wanie biletu, i przy­chodu z niego oraz wydru­kowanie biletu. Bilet można anulować, przy czym operacja sygno­wana jest czasem anulo­wania i ko­dem kasjera, a w tabeli operacji kaso­wych cena biletu jest odej­mo­wana od war­tości stanu końco­wego dla ope­racji "wpływy". Nie można anulo­wać biletu z poprzed­nich sesji lub biletu wysta­wio­nego w tej sesji, jeśli właśnie została ona zam­knięta.

Raporty

Raport wyników sesji oddaje statys­tykę sesji. Można go prze­glą­dać lub dru­kować  dla każdej sesji wybranej w tabeli sesji. Po zamk­nięciu sesji należy go wydru­kować (można po następ­nym urucho­mieniu pro­gra­mu. Uzu­peł­nie­niem wyni­ków sesji jest lista gości w danej sesji.

Raport stanu kasy opisuje przebieg operacji kaso­wych, jak: zmiana kasjera bez wpływu na stan kasy, wpływy z przy­cho­du z biletów, wpłata do kasy kwoty nie zwią­zanej ze sprze­dażą, wypłata z kasy. Raport można prze­glądać i / lub dru­kować. Po zamk­nięciu sesji należy go wydru­kować (moż­na  po następ­nym urucho­mieniu programu).

Operacje kasowe

Zmiana kasjera wymaga wpisania nazwy nowego kasjera i jego hasła. W tabeli operacji kaso­wych pojawia się nowy zapis, a nowy kasjer przyjmuje auto­matycz­nie stan kasy po­przed­niego. Zmiana kasjera jest dokony­wana auto­ma­tycz­nie przy rozpo­czynaniu każdej nowej sesji.

Wpłata do kasy umoż­liwia przeka­zanie do kasy kwoty np. do wyda­wania reszty. W tabeli operacji kasowej pojawi się nowy wpis z sym­bolem operacji.

 Wypłata z kasy jest reali­zo­wana zwykle przed zamk­nię­ciem sesji. Jeśli nie zos­tanie dokonana, stan kasy prze­nie­sie się do następ­nej sesji na konto nowego kasjera.

Filtry i parametry

Można założyć na bazę danych typowe filtry. Po ich zało­żeniu widać tylko osoby speł­niające warunki filtracji. Można usta­wiać para­metry standar­dowe doty­czące sprze­daży biletów, drukarki bileto­wej i para­metry pracy, przy czym para­metry pracy dos­tępne są  jedynie dla użyt­kow­ników z upraw­nieniami zarządu lub admi­nistra­tora programu.

Zamykanie sesji

Operacja ta kończy sesję sprze­daży. Przed zamk­nię­ciem należy dokonać wy­płaty całej kwoty z kasy odpro­wa­dza­nej do przed­siębior­stwa. Należy też wydru­kować raporty: wyni­ków sesji i stanu kasy. Jeśli nie doko­namy wypłaty z kasy, należy tego dokonać w następ­nej sesji. Raporty z sesji można wydru­kować w dowol­nym momen­cie także w nas­tęp­nych sesjach.

Dostępność

Program "Casino-Bil" - był dostar­czany na zamó­wienie odbiorcy. Oznacza to, że jego funkcje były dosto­sowy­wane do potrzeb konkret­nego klienta z moż­liwością wzboga­cenia progra­mu o funkcje wska­zane przez zama­wia­jącego.

Aktualnie  "Casino-Bil" nie jest rozwijany i przestał być oferowany.

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Polecamy także nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika. Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały.

 

P.T.H. PROMAX
promax@pmx.pl
www.pmx.pl; www.płace.pl
52-241 Wrocław
ul. Zawiszy czarnego 123
tel. 601 56-60-56 (71) 36-444-55