Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, podatki.

Zmiany: 06.03.2019

Nie tylko uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik ®
Poznaj inne programy naszego autorstwa

Oprócz programu płacowo kadrowego jesteśmy produ­centem innych programów z klas: programy biu­rowe, programy narzę­dziowe i programy usługowe - ogólno­dostęp­nych lub pisanych na zamó­wienie. Poniżej przeds­tawia­my kilka z nich. Dla Gości mamy w prezencie darmowe programy.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

P.T.H. Promax - Program kadrowo płacowy i inne programy biurowe

Inne programy autorstwa P.T.H. Promax

Asystent - sprawna asysta - faktury, księga i rejestry VAT.

Program stanowi unikalne połą­czenie baz danych o klientach z progra­mem do wys­tawia­nia faktur, księgą przy­chodów, rejes­trami zakupów i sprze­daży VAT, pro­gra­mem spo­rzą­dzania przele­wów, notesem zadań, kalku­lato­rami, kalen­darzami i edytorem tekstu.

Jest przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców. Umoż­liwia pracę sieciową oraz obsługę wielu firm (biura rachun­kowe i oddziały firmy). Bazy programu współ­pracu­ją także z naszym uniwer­salnym progra­mem płacowo kadro­wym Płatnik ®.

Przeczytaj opis programu.

Asystent

Dla naszych gości

Darmowy program do wystawiania prostych faktur

Programy darmowe - prezent dla naszych gości

Faktura - wystawianie prostych faktur

Program stanowi wyciętą i uprosz­czoną część opisy­wanego powyżej programu Asystent. Mimo, że pracuje pod Windows, można go urucha­miać z prze­noś­nej pamięci USB, co pozwala np. wystawiać faktury na kompu­terach u klientów.

W ramach opcji można zdefi­niować kilka opisów firm, rachun­ków i nu­mera­cji faktur. W wersji dar­mowej program nie współ­pracuje z bazami danych. Zainte­reso­wanym współ­pracą z bazami danych kontra­hentów, mate­riałów, księgą przycho­dów i rejestrami VAT polecamy program Asystent.

Przeczytaj opis programu i pobierz darmowy program FAKTURA.

Faktura

Szyte na miarę

P.T.H Promax - programy na zamówienie

Programy na zamówienie

"Casino-Bil" - bilety w kasynach gry

Jako przykład z tej grupy może służyć program Casino-Bil (skrót od Casino-Bilety), zamówiony przez jedną z sieci kasyn. Program umoż­liwia sieciową sprzedaży biletów i rejes­trację gości w kasynach i salonach gry. Zawiera moduły sprze­daży biletów oraz admi­nistracji. Moduł sprzedaży biletów dodat­kowo rejes­truje i wyszu­kuje w bazie dane gości, zawia­duje zmia­nami kasje­rów i stanem kasy, drukuje raporty o stanie sesji i kasy, a moduł admini­stracji służy do analiz baz danych: osób, sesji i przy­chodów z biletów.

 Przeczytaj opis programu

Casino-Bil

 

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Polecamy także nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program kadrowo płacowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT). Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika. Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały.

 

P.T.H. PROMAX
promax@pmx.pl
www.pmx.pl; www.płace.pl
52-241 Wrocław
ul. Zawiszy czarnego 123
tel. 601 56-60-56 (71) 36-444-55