Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 02.05.2022

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Aktualizacje

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawiera­jąca najnow­sze infor­macje. Ta strona Aktuali­zacje zawiera opisy zmian doko­nanych w kilku ostat­nich aktu­aliza­cjach oraz opcjo­nalne, darmowe aktuali­zacje programu do pobrania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Inne elementy
do pobrania

Strona do pobierania
udostępnia:

Elementy prezentacji uniwersalnego programu
płacowo kadrowego
Płatnik®

 • Wersję "demo" programu z dokumen­tacją
 • Obszerny pokaz slajdów z planszami programu
   

Pobierz teraz

Elementy aktualizacji programu płacowo kadrowego

Ten dział jest przez­naczony głównie dla użyt­kowni­ków prog­ramu kadrowo płaco­wego Płatnik ®. Nato­miast osoby, które goszczą tu po raz pierwszy mogą pobrać wersję "demo" i inne prezen­tacje ze strony Pobierz "DEMO" prze­zna­czonej dla gości i dostęp­nej do przeglą­dania ze strony głównej.

Opisy bez­płatnych aktuali­zacji zawie­rają w tytule słowo "Darmowa ...", posia­dają przycisk pobie­rania i dotyczą niezbyt starych wersji prog­ramu. Nato­miast użyt­kownicy star­szych wersji prog­ramu mogą zakupić naj­nowszą akt­ualiza­cję.

Szcze­góły ostat­niej oraz kilku poprzed­nich mody­fikacji programu opisano w tabeli Opis kilku ostat­nich aktualizacji

Program kadry płace – najnowsze aktuali­zacje

Nowa aktuali­zacja 6.68 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik®, która dostarcza pakiet funkcji do obsługi zmian tzw. "Polskiego ładu" wpro­wadzo­nych w styczniu.

Szczegóły w tabelce Opis kilku ostatnich aktualizacji.

Proce­durę zama­wiania opisano w dziale Wiadomości.

W sprawie dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z nami

 

Darmowy suplement do starszej wersji 6.67 programu kadry płace

Do pobrania suple­ment 6.67.01.02 do wersji 6.67 prog­ramu płacowo kadro­wego Płatnik®.
Suple­ment ten Dostar­cza nową proce­durę eksportu danych XML do prog­ramu płatnika ZUS oraz naprawia usterkę opisaną w dziale Wiadomości.

Pobierz suplement - spako­wane archi­wum aktualizacja6701_02.zip

Pobierz teraz

Po użyciu przycisku, należy wpisać: login i hasło

Login i hasło należy uzyskać w prog­ramie poprzez menu: Pomoc - Pobierz ważne informacje. Po wpisaniu loginu i hasła należy wybrać zapis na dysk.

 Opis kilku ostatnich aktualizacji

Program kadry płace – aktu­aliza­cja 6.68 – luty 2022

Aktuali­zacja 6.68 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik®, dostarcza pakiet funkcji do obsługi zmian tzw. "Polskiego ładu" wpro­wadzo­nych w styczniu.

LISTY PŁAC

 • Ważne - Do karty Wypłata dodano nowe pole Różnica zaliczek jako pamięć porów­nań zaliczek podatku wg nowych i starych zasad. Pole jest obsłu­giwane w pełni auto­matycz­nie, ale umoż­liwia też bezpo­średni wpis.
 • Ważne - Do karty Wypłata dodano przycisk Porównaj, który aktywuje planszę z trzema funkc­jami obsługi porów­nań wypłat: aktualnej i refe­rencyj­nej (wg zasad 2021). Można pokazać wypłatę refe­rencyj­ną w lokalnym oknie, a różnicę zaliczek rozliczyć auto­matycz­nie. Można też wysłać wypłatę aktualną w starej formie (jak 2021) do "obcej" listy otwartej obok, a potem użyć osobnej funkcji rozli­czania różnic zaliczek.
 • Ważne - Funkcje Dane osoby lub grupy osób, wybór pola do filtra lub wybór pola do raportu udos­tęp­niają też nowe pole listy płac Różnica zaliczek.
 • W wyliczeniach wypłat zwol­nionych umów zleceń, przy badaniu potrzeby ograniczania składki zdro­wot­nej, prog­nozuje się dla wypłaty refe­rencyj­nej 20 % KUP. (zamiast zera). Powinno to zmniej­szyć liczbę "korekt" tej składki po testo­waniu. Nie zwalnia to z koniecz­ności testu składki zdro­wot­nej dla relatyw­nie niskich przy­chodów.
 • Zmieniono planszę Koryguj stopy podatku .... dostosowując ją do aktualnych wymogów.
 • Zmieniono wszys­tkie plansze funkcji listy płac, wyma­gające wyboru kartoteki, umoż­liwiając wybór lub zanie­chanie wyboru wg uznania użyt­kow­nika.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Ważne - Dosto­sowa­no kartę Wypłata do widoku listy płac dodając nowe pole Różnica zaliczek.
 • Ważne - Dodano nowe pole Różnica zaliczek do wyników funkcji: Podsu­mowa­nie zestawu list, Podsu­mowa­nie osoby, Karty wyna­grodzeń pracow­ników, Zarobki osoby wyciąg z kartoteki, Dane osoby lub grupy osób, wyboru pola do filtra, wyboru pola do raportu.
 • Zmieniono planszę Sumy zwolnień z podatku i ulg dosto­sowu­jąc ją do aktu­alnych wymogów.

INNE ZMIANY

 • Ważne - Do pomocy ekranowej dodano nowy punkt opisujący dualne wypłaty i badanie różnic zaliczek. Zaktu­alizo­wano zawar­tość pomocy odpo­wied­nio do wszyst­kich dokona­nych zmian.
 • Zaktu­alizo­wano doku­ment Nume­racja pól danych na doku­men­tach, dodając numer nowego pola różnicy zaliczek.
 • Poprawiono widok okna Wizytówka - O programie w trybie skalo­wania ekranu.

Na początek

Program kadry płace – roczna aktu­aliza­cja 6.67 – 12.2021 / 01.2022

Roczna aktuali­zacja 6.67 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik® umoż­liwia zamk­nięcie starego roku i kon­tynua­cję eks­ploa­tacji prog­ramu w 2022r. Aktua­lizacja ta wnosi m.in. pakiet ważnych funkcji reali­zują­cych zało­żenia tzw. "Polskiego ładu".

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - W związku z nowymi regu­lacjami prawa w ramach tzw. "Polskiego ładu" wprowa­dzono do programu wiele zmian, wymie­nionych w kolejnych punktach po skrócie "(PŁ)".
 • Ważne - (PŁ) Do planszy Opcje i para­metry ogólne dodano opcję główną (pole) Twórz listy wg starych zasad .... Opcja steruje współ­istnie­niem dwóch różnych formatów wypłat: wg. starych zasad do 2021 i wg nowych zasad od 2022r.
 • Ważne - Udos­tęp­niono doku­menty PIT-11(27), PIT-4R(12), PT-8AR(11). Opraco­wano procedury eksportu w formacie XML do aktyw­nych formu­larzy PDF systemu e-Deklaracje oraz proce­dury wydruku tych doku­mentów.
 • Ważne - Dostar­czono nową wersje programu pomoc­niczego ePityPdf.exe, który pomaga wczytać pliki XML z danymi PIT prog­ramu płaco­wego do aktywnych formu­larzy PDF. Nowa wersja współpracuje tylko z Acrobat Reader DC. (ale jest też stara wersja do współ­pracy ze starym Acrobat Reader).
 • Ważne - Nową procedura eksportu danych XML ZUS do prog­ramu płatnika ZUS wg specy­fikacji ZUS 2.18 obowiązującej od 30.01.2022 - nowe terminy składania raportów, likwi­dacja raportu RZA, nowe sekcje i renume­racja raportów RCA i DRA.
 • Ważne - Znacząco przyspieszono wbudowany edytor tekstu RTF dla obszernych raportów. Np. podsumowanie czasu pracy zawierające 80 tysięcy wierszy jest tworzone 4 razy szybciej oraz wczytywane z dysku 250 razy szybciej !!!
  Wzbogacono wbudowany edytor tekstu RTF o następujące elementy:
  - Dodano obsługę łączy HTML typu www.domena. Po kliknięciu łącza otwierana jest odpo­wiednia strona www.
  - Dodano funkcję wyrów­nania obus­tron­nego tekstu - wyjus­towanie jak w MS Word (nowy przycisk paska)
  - Do menu Format dodano pozycję Sprawdzaj pisownię. Wyrazy wpisane po jej włączeniu uznane za błędne
    są podkre­ślane na czerwono.

KADRY

 • Ważne - (PŁ) Rozbu­dowano tabelę kadrową dodając 2 nowe pola.
 • Ważne - (PŁ) Dodano ramkę Zwolnienia i ulgi grupu­jącą: "zwol­nienie młodych", 3 nowe zwol­nienia oraz ulgę dla "KŚ".
 • Ważne - (PŁ) Prze­projek­towano planszę umów zleceń i o dzieło Parametry umowy ... , wywo­ływaną przed wydru­kiem tych doku­mentów.

LISTY PŁAC

 • Ważne - (PŁ) Rozbu­dowano tabelę listy płac dodając 8 nowych pól fizycz­nych i 2 wirtualne.
 • Ważne - (PŁ) Wpro­wa­dzono system rozró­żniania list starego formatu (do 2021) i list nowego formatu (od 2022), zapew­niając równo­prawne współ­istnienie obu forma­tów.
 • Ważne - (PŁ) Prze­projek­towano znacząco kartę Ogólne oraz kartę Wypłata planszy listy płac, dodając nowe pola płacowe i reorga­nizując pozostałe.
 • Ważne - (PŁ) W menu Edycja zmieniono funkcje: Sumy zwolnień z podatku i ulg, Wyczyść stare nieak­tualne dane, Wstaw do listy typowe stałe, Pobierz i wstaw aktualne dane oraz Koryguj stopy podatku wg kartoteki.
 • (PŁ) Do planszy listy płac dodano nieza­leżny kalku­lator ulgi dla "KŚ" - dostęp z menu Dokument i paska narzę­dzi.
 • (PŁ) Do wydruku listy dodano możliwość drukowania ulgi dla KŚ i zmie­niono nazwy niek­tórych pozycji.
 • (PŁ) Zmie­niono planszę umów z list  Parametry umowy ... , analo­gicznie jak dla planszy kadro­wej.
 • Usunięto usterkę (poten­cjalną) nagłego zamk­nięcia listy płac, w przy­padku kaso­wania osób przy włączo­nym filtrze, jeśli zaistniały dodat­kowe specy­ficzne warunki.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Ważne - (PŁ) Rozbu­dowano tabelę zesta­wień list dodając pola identyczne jak dla tabeli list płac.
 • Ważne - (PŁ) Prze­projek­towano karty Ogólne i Wypłata planszy zesta­wień list płac, identycznie jak dla listy płac.
 • Ważne - (PŁ) Zmieniono w menu Dokument funkcje: Podsumo­wanie zestawu oraz Podsumo­wanie osoby.
  Ważne - (PŁ) Zmieniono w menu Kartoteka funkcje: Karty wynagrodzeń pracowników, Zarobki osoby - Wyciąg z kartoteki oraz Sumy zwolnień z podatku i ulg.
 • Zmie­niono planszę PIT-11 w tym: dodano opcję Zaliczki z zasiłków ZUS prze­suwaj zawsze do wiersza "Inne", a opcję naprawczą Przesuń przychód niezwol­niony z wynag­rodzeń objęto teraz także wynag­rodzenia z tytułu praktyk absol­wenckich i staży uczniow­skich.
 • Do planszy błędów wypłat dodano błąd dla wypłat za praktykę absol­wencką lub staż ucz­niowski, które zawierają: koszty uzys­kania lub ubez­pie­czenia społeczne i zdro­wotne osoby albo zasiłki z ZUS.
 • Wyeli­mino­wano usterkę badania wypłat, która spora­dycznie (tylko wypłaty zwol­nione "młodych", z zasiłkiem ZUS) powo­dowała emisję fałszywego komu­nikatu o błędzie wypłaty typu "M3".

INNE ZMIANY

 • (PŁ) Do doku­mentu Nume­racja pól danych na doku­mentach dodano numery nowych pól kadro­wych i płacowych.
 • Zaktu­alizo­wano zawar­tość pomocy ekra­nowej odpo­wied­nio do wszyst­kich dokona­nych zmian.
 • Dosta­rczono nowy zestaw para­met­rów wzor­cowych na 2022 do skopio­wania do włas­nego zes­tawu para­met­rów użytkow­nika.
 • Zmody­fiko­wano Notatnik zadań o nastę­pujące elementy:
  - Usunięto usterkę polega­jącą na niemoż­ności kopiowania treści pomiędzy kartami tematów.
  - Dodano obsługę łączy HTML typu www.domena. Po kliknięciu łącza otwierana jest odpowiednia strona www.
  - Dodano przycisk wyrów­nania obus­tron­nego tekstu (wyjustowanie - jak w MS Word).
  - Do menu Format dodano pozycję Sprawdzaj pisownię. Wyrazy wpisane po jej włączeniu uznane
    za błędne są podkreś­lane na czerwono.
 • Popra­wiono kilka usterek wystę­pują­cych przy skalo­waniu ekranu systemu Windows.
 • W oknie "Drukowanie planszy" poprawiono sposób wizualizacji tytułów kart drukowanej planszy.

Na początek

Program kadry płace – aktu­aliza­cja 6.66 – lipiec 2021

Aktuali­zacja zawiera pakiet ważnych zmian funkcjo­nalnych i struk­tural­nych:

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - Udos­tęp­niono nowy format trans­misji do ZUS wg specy­fikacji ZUS - EWD 2.15.
 • Ważne - Dodano uniwer­salny eksport przele­wów do syste­mów banko­wych w formacie Elixir 0. Umoż­liwia on eksport do ponad 15 ! (stan na 2020) syste­mów banko­wych, które akceptują ten format.
 • Ważne - Całkowicie zmieniono planszę Parametry druku i eksportu przelewów dzieląc ją na 2 odrębne sekcje i uwzględ­niając w sekcji eksportu nową metodę uniwer­salnego eksportu, sygnali­zowaną powyżej.
 • Zmieniono struk­turę baz danych Kontakty.dbf +.dbt - zastą­piono plik dbt dwoma polami teksto­wymi. Stosownie do zmian dosto­sowano kartę Notatki planszy kontaktów.
 • Zmieniono struk­turę baz danych Filtry.dbf +.dbt - zastą­piono plik dbt trzema polami teksto­wymi. Stosownie do tego dodano ograni­czenia na długość pól wartości i opisów filtrów.
 • Zmieniono struk­turę bazy danych Etykiety.dbf do wersji 7 formatu. Dodano jedno pole danych.
 • Zmieniono struk­turę baz danych Notatki.dbf +.dbt do wersji 7 formatu. Dodano jedno pole danych.
 • Ważne - Nowa funkcja Import doku­men­tów lokalnych na serwer uzupełnia funkcję rejestracji doku­men­tów własnych. Pozwala ona jednym kliknięciem przesunąć dokument utwo­rzony na stano­wisku lokalnym na serwer. Dotyczy to także doku­men­tów niedos­tępnych dotych­czas bezpoś­rednio funkcją Rejestruj doku­menty własne.
 • Przeprojektowano planszę Rejestruj dokumenty własne. Dodano także funkcjo­nalność pozwalającą tworzyć wiele wersji stempla pod listą płac, oraz wywołanie opisanego powyżej importu.
 • Ważne - Z pracy sieciowej wycofano funkcję tworzenia (i pobierania) doku­mentów jedno­cześnie na stano­wisku lokalnym i na serwerze, która gene­rowała pomyłki w lokalizacji doku­mentów użytkow­ników.
 • Na planszy Dane i para­metry firmy - karta Wydziały nowa "restryk­cyjna" metoda obsługi działów / wydziałów firmy  (jako paramet­rów kreatora zesta­wów). Dodano też funkcję spraw­dzania niepra­widło­wych wpisów w kadrach.

KADRY

 • Ważne - Zmody­fiko­wano procedurę trans­misji doku­men­tów do prog­ramu ZUS w zakresie doku­mentów ZUA i ZZA. Zgodnie ze specyfikacją ZUS - EWD 2.15 doku­menty te otrzymały nowe obowiąz­kowe pola kodu zawodu.
 • Ważne - Do menu kadro­wego dodano nową funkcję Dokument - Wykaz umów o dzieło - ZUS RUD. Funkcja tworzy listę umów o dzieło (w formacie CSV), którą importuje nowy Kreator RUD na plat­formie PUE ZUS. (od 2021 zgło­szenia umów o dzieło są wyma­gane przez ZUS).
 • W związku z wymo­gami ZUS, na planszy kadrowej, przycisk okienka Kod zawodu umożliwia teraz bezpoś­redni dostęp do interne­towego spisu kodów zawodów. (spis zbyt obszerny by osadzić go w programie)
 • Zreor­ganizo­wano plansze wyboru doku­mentów wywo­ływane z menu Doku­mentDoku­menty syste­mowe oraz Doku­menty użyt­kow­nika.
 • Wymie­niono kompo­nenty i zmie­niono wygląd planszy Wybierz nazwisko i imię z kadr.

LISTY PŁAC

 • Ważne - Nowa funkcja druko­wania listy płac w układzie mini­malis­tycz­nych "Pasków", która pozwala zredu­kować objętość segre­gatorów przy dużej liczbie zatrud­nionych.
 • Zreorga­nizo­wano planszę druko­wania listy płac. Dodano pole wyboru nowego układu w formie "Paska" (patrz powyżej). Dodano też możliwość wyboru wersji stempla pod listą płac lub rezy­gnacji ze stempla. Dołączono link do informacji o ograni­czonej użytecz­ności podsumo­wania listy płac.
 • W opcjach wydruku listy płac zmie­niono tytuł pozycji Drukuj składkę płatnika na PPK (nie zerową), który był mylący, na tytuł Drukuj przychód ze składek płatnika na PPK (nie zerowy). Popra­wiono scena­riusz, w którym mimo zwrotu nie zerowy, po zazna­czeniu opcji druko­wany był także przychód zerowy.
 • W podsu­mo­waniu listy płac zmie­niono tytuł pozycji Suma składek zakładu na PPK, który był mylący, na tytuł Suma przy­chodu ze składek PPK zakładu.
 • Zmody­fiko­wano plansze wyboru doku­mentów:  Doku­menty syste­mowe oraz Doku­menty użyt­kow­nika.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Ważne - Całkowicie zmieniono funkcje planszy Przelewy wynag­rodzeń z list płac dosto­sowu­jąc je do aktualnych potrzeb. Zlikwido­wano m.in. obowiąz­kowy podział rachunków wg banków, dając w zamian moż­liwość wyboru przelewów kierowanych do wybranego banku.
 • Zlikwido­wano usterkę proce­dury Eksport danych do sytemu "F-K", która powo­dowała dopisy­wanie dodat­kowej pustej kolumny począt­kowej.
 • Zmody­fiko­wano plansze wyboru doku­mentów:  Doku­menty syste­mowe oraz Doku­menty użyt­kow­nika.
 • Zmieniono scena­riusz sieci­owy pobie­rania szablo­nów i para­metrów PIT, które są aktu­alnie pobie­rane z serwera. (dotych­czas pobie­rane lokalnie - jako relikt starych sieci o małych przepus­towoś­ciach).

INNE ZMIANY

 • Usunięto usterkę planszy Wykaz urzędów skarbowych. Usterka ta blokowała dodawanie nowych urzędów.
 • Do planszy Opcje i parametry ogólne dodano listę opcji druko­wania listy w nowym układzie "pasków".
 • Zwiększono szybkość odpowiedzi rejestru czasu pracy i absencji dla dużych zbiorów danych z kilku lat.
 • Zmieniono planszę Edycja doku­mentów wywo­ływaną z menu Dostosuj - Doku­menty forma­towane RTF.
 • Wymie­niono kompo­nenty i zmie­niono wygląd plansz: Przeglą­danie i druko­wanie etykiet ....., Eksport adresów do kores­pon­dencji seryjnej .....

Na początek

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Jeśli nie posiadasz programu kadrowo płacowego, to polecamy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika.

Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały. Zobacz też nasze pozostałe programy biurowe.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami