Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 20.09.2023

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Aktualizacje

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawiera­jąca najnow­sze infor­macje. Ta strona Aktuali­zacje zawiera opisy zmian doko­nanych w kilku ostat­nich aktu­aliza­cjach oraz opcjo­nalne, darmowe aktuali­zacje programu do pobrania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Inne elementy
do pobrania

Strona do pobierania
udostępnia:

Elementy prezentacji uniwersalnego programu
płacowo kadrowego
Płatnik®

 • Wersję "demo" programu z dokumen­tacją
 • Obszerny pokaz slajdów z planszami programu
   

Pobierz teraz

Elementy aktualizacji programu płacowo kadrowego

Ten dział jest przez­naczony głównie dla użyt­kowni­ków prog­ramu kadrowo płaco­wego Płatnik ®. Nato­miast osoby, które goszczą tu po raz pierwszy mogą pobrać wersję "demo" i inne prezen­tacje ze strony Pobierz "DEMO" prze­zna­czonej dla gości i dostęp­nej do przeglą­dania ze strony głównej.

Opisy bez­płatnych aktuali­zacji zawie­rają w tytule słowo "Darmowa ...", posia­dają przycisk pobie­rania i dotyczą niezbyt starych wersji prog­ramu. Nato­miast użyt­kownicy star­szych wersji prog­ramu mogą zakupić naj­nowszą akt­ualiza­cję.

Szcze­góły ostat­niej oraz kilku poprzed­nich mody­fikacji programu opisano w tabeli Opis kilku ostat­nich aktualizacji

Program kadry płace – najnowsze aktuali­zacje

Ostatnia aktualizacja 6.71  progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik® dostarcza obszerny pakiet zmian w tym m.in. dotyczących kodeksu pracy oraz ZUS.

Szczegóły w tabelce Opis kilku ostatnich aktualizacji.

Proce­durę zama­wiania opisano w dziale Wiadomości.

W sprawie dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z nami

 

Darmowe suplementy do starszych wersji programu kadry płace

Darmowy suplement 6.71.02 z sierpnia 2023 do ostatniej aktualizacji prog­ramu płacowo kadro­wego Płatnik®. Suplement jest odpowiedzią na rozpo­rządze­nie MRiPS ogłoszone w DZ.U. z 21.07.2023 poz.1388 - szczegóły w tabelce Opis kilku ostatnich aktualizacji.

Do pobrania spakowane archiwum aktualizacja7101_02.zip  (ok 8 MB)

Pobierz teraz

Po użyciu przycisku, należy wpisać: login i hasło

Dane te należy uzyskać w prog­ramie poprzez menu: Pomoc - Pobierz ważne informacje. Po wpisaniu loginu i hasła należy wybrać zapis na dysk.

Pobrany spakowany pakiet należy koniecznie rozpakować do dowol­nego katalogu. Dopiero z rozpa­kowa­nego katalogu można rozpocząć aktuali­zację.

 Opis kilku ostatnich aktualizacji

Program kadry i płace – darmowy suplement 6.71.02 – sierpień 2023

Suplement zawiera pakiet zmian zgodnych z rozpo­rządze­niem MRiPS ogłoszo­nym w DZ. U. z 21.07.2023 poz. 1388:

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Urlop opiekuńczy wg art. 173 jako nowy rodzaj przerwy w opłacaniu składek (z kodem 131) raportowany na ZUS RSA
 • Cztery nowe rodzajów zasiłków macierzyńskich ZUS ( ! ) wpisywane do kart listy płac i raportowane na ZUS RSA
 • Zmienione opisy dla siedmiu kodów tytułów ubezpieczenia.
 • Dwa nowe kody tytułów ubezpieczenia
 • Nowa funkcja kopiowania na planszy opracowania składników płacy pozwala wpisać wzorzec składnika do schowka i wkleić parametry składnika ze schowka do nowego lub edytowanego składnika.
 • Zaktualizowane plansze edycji składników i edycji świadczeń na liście płac.

Na początek

Program kadry i płace – aktu­aliza­cja 6.71 – lipiec 2023

Aktuali­zacja dostarcza duży pakiet zmian w tym m.in. dotyczących kodeksu pracy oraz ZUS:

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - Udos­tęp­niono nowy format trans­misji do ZUS wg specy­fikacji ZUS - EWD 2.21.

KADRY

 • Ważne - Udostępniono nowy doku­ment świadec­twa pracy wg DZ.U. z 15.05.2023 Poz. 912 oraz nowy doku­ment objaśnień do świa­dectwa.
 • Ważne - Dodano nową pozycję Praca zdalna okazjonalna do rejestru czasu pracy i absencji.
  Nowa pozycja o kodzie 560 jest wykazy­wana na dokumentach kadrowych:
  Miesięczna ewidencja czasu pracy, Kartoteka czasu pracy, Podsumowanie czasu pracy, Wydruk rejestru czasu pracy.
 • Ważne - Dodano nową pozycję Urlop opiekuńczy wg art 173 KP do rejestru czasu pracy i absencji.
  Nowa pozycja o kodzie 761 jest wykazy­wana na dokumentach kadrowych:
  Miesięczna ewidencja czasu pracy, Kartoteka czasu pracy, Podsumowanie czasu pracy, Wydruk rejestru czasu pracy.
 • Ważne - Dodano nową pozycję Zwolnienie z powodu działania siły wyższej  do rejestru czasu pracy i absencji.
  Nowa pozycja o kodzie 780jest wykazy­wana na dokumentach kadrowych:
  Miesięczna ewidencja czasu pracy, Kartoteka czasu pracy, Podsumowanie czasu pracy, Wydruk rejestru czasu pracy
 • Ważne - Dodano nową funkcję Suma wybranej pozycji CP do menu Dokument planszy kadrowej. Funkcja umoż­liwia szybkie uzyskanie sumy jednej pozycji rejestru czasu pracy i absencji dla aktualnie wskazy­wanej osoby. Jest dostępna także z paska narzędzi.
 • Planszę doku­mentów zgło­szenio­wych ZUS wyposa­żono w nowy format trans­misji wg EWD 2.21.

LISTY PŁAC

 • Zmieniono kartę Ogólne planszy listy, minima­lizując obsługę starej ulgi dla KŚ (nowy tytuł pola, bez przycisku importu, inna treść pomocy).
 • Z katy Wypłata planszy listy płac usunięto stare elementy: pole "Ewentu­alnego" przychodu do ulgi "KŚ", przycisk obok pola ulgi "KŚ" i przycisk testujący pole "Różnica zaliczek". Zmieniono tytuły tych przesta­rzałych pól.
 • Ważne - do karty Wypłata planszy listy płac dodano nowe pole Ulga lub korekta dochodu dla realizacji nietypo­wych złożonych wypłat (np. kierowców).
 • Ważne - Uwzględ­niono nowe pole Ulga lub korekta dochodu w: kalku­latorze, sumie pól, filtrze, eksporcie danych, wydruku listy płac.
 • Ważne - Rozszerzono zakres funkcji Wstaw do listy typowe stałe, dodając opcję Wypłata kierowcy wg pakietu mobil­ności. Opcja daje złożony przykład takiej wypłaty, możliwej dzięki nowemu polu Ulga lub korekta dochodu.
 • Przebudowano planszę funkcji Wyczyść stare nieaktualne dane.
 • Dodano 4 pola sum skład­ników do filtra, do planszy wyszuki­wania i do raportów Drukuj / eksportuj dane osób.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Dokonano zmian karty Ogólne planszy - stosownie do podobnych zmian na planszy listy płac.
 • Dokonano zmian karty wypłata planszy - stosownie do podobnych zmian na planszy listy płac.
 • Ważne - Uwzględ­niono nowe pole Ulga lub korekta dochodu w: filtrze, eksporcie danych, podsu­mo­waniu zestawu, podsu­mo­waniu osoby, wyciągu z kartoteki (ale nie w kartotece).
 • Ważne - Nowe urlopy wymusiły zmianę naliczania: wyna­gro­dzenia za urlop i wyna­gro­dzenia normalnego. Zmieniono całkowicie plansze tych funkcji
 • Tak jak dla list płac - dodano 4 pola sum skład­ników do funkcji filtra, wyszuki­wania i raportów.
 • Zmodyfikowano planszę funkcji Eksport raportów do programu ZUS, usuwając opcję raportu RZA i dodając obsługę nowego format trans­misji wg EWD 2.21.

INNE ZMIANY

 • Ważne -  Dodano kolejny schemat grafi­czny Windows (tzw. styl VCL) o nazwie Lazurowy relaks.
 • Ważne- Do rejestru czasu pracy i absencji dodano "sprint" funkcję Suma wybranej pozycji CP wywo­ływaną przycis­kiem z paska narzę­dzio­wego.
 • Usunięto usterkę powodującą to, że po otwarciu zestawu list, pierwsze użycie niek­tórych funkcji
  infor­macyj­nych  z menu Kartoteka mogło dać błędne wyniki.
 • Zmodyfikowano dokument Numeracja pól danych na dokumentach.
 • Poprawiono widok karty Schemat obliczeń planszy Składniki płacowe - opisy typów składników.
 • W planszy Ustawienia ekranu zmodyfikowano kartę Schemat graficzny - styl.
 • Na planszy Opcje i parametry ogólne zmieniono okres prezen­towania progów podat­kowych z 3 do 2 lat.
  Do planszy kopio­wania parame­trów między zesta­wami dodano opcję Wydruk listy 3 (pasek).
 • Zwiększono wymiar planszy pomocy ekranowej.
 • Zaktu­alizo­wano treść pomocy ekra­nowej, odpo­wied­nio do dokona­nych zmian.

Na początek

Program kadry płace – roczna aktu­aliza­cja 6.70 – styczeń 2023

Wydana w styczniu ważna roczna aktuali­zacja 6.70 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik®, umoż­liwia bez­proble­mową eks­ploa­tację prog­ramu w 2023 roku. Aktuali­zacja zawiera m.in.:

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - Udos­tęp­niono nowe wersje doku­mentów PIT-11(29), PT-8AR(12), PIT-8C(11), procedury eksportu ich danych XML do aktyw­nych formu­larzy PDF systemu e-Deklaracje i proce­dury wydruku tych doku­mentów.
 • Ważne -  Udos­tęp­niono nowe wydruki i eksport XML dokumentów  PIT-4R(12) i IFT-1R(16), dla których M.F. zmieniło reguły eksportu do nowych aktywnych formularzy oraz na bramkę systemu e-Deklaracje.
 • Ważne - Dostar­czono nową wersje 6 programu pomoc­niczego ePityPdf.exe, który seryjnie wczytuje pliki XML z danymi PIT prog­ramu płaco­wego do aktywnych formu­larzy PDF.
 • Ważne - Począwszy od wersji 6.70, zaprzes­tano obsługi prog­ramu w starych syste­mach Win­dows 7/8/Vista. Usunięto funkcje dostoso­wania do tych syste­mów.

KADRY

 • Ważne - Do planszy tworzenia doku­mentów umów zleceń i o dzieło dodano obsługę odliczeń od podatku.
  (od 2023  odliczenia dotyczą także wypłat z: umów zleceń i o dzieło oraz innych wg art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy).
 • Ważne - Zmieniono 4 syste­mowe szablony umów zleceń i o dzieło, wprowa­dzając do rachun­ków pole odliczeń. Użytkow­nicy powinni wprowadzić to pole do "własnych" szablonów lub skopiować szablony systemowe.
 • Rozsze­rzono tabelę świąt "ruchomych" do roku 2024.
 • sunięto usterkę planszy rejestru czasu pracy i absencji. W wyniku usterki, podczas edycji zdarzenia na dany miesiąc, tabelka Pozycje rejestru .... pokazy­wała zdarzenia z całego roku zamiast z danego miesiąca.
 • Na planszy kadrowej zmieniono opis ulgi KŚ wewnątrz ramki "Zwolnienia i ulgi".

LISTY PŁAC

 • Ważne - Do planszy obsługi doku­mentów umów zleceń i o dzieło tworz­onych z list płac dodano, podobnie jak w kadrach, obsługę odliczeń od podatku.
 • Zgodnie z przepi­sami od 2023, pomoc­nicza lista rozwijana wartości odliczeń oferuje także wartości ułam­kowe 1/2 oraz 1/3 miesięcznej kwoty podsta­wowej.
 • Do pomocy listy płac dodano opis wypłaty dla kierowców, wg tzw. "pakietu mobilności" - pkt. Nietypowe składniki płacowe.
 • Dodano nowy błąd sygna­lizo­wany w teście wypłat: Wypłata zwolniona ze skład­nikiem Zasiłku macie­rzyńs­kiego, który nie został oznaczony jako zwol­niony (od lipca 2022)
 • W trzech spisach opcji drukowania list płac wyel­imi­nowano opcję "...... ulga dla "KŚ"

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Zmieniono procedury obliczania wyna­gro­dzenie płatników pobiera­jących podatki od dochodu podle­gają­cego opodat­kowa­niu przy zasto­sowaniu skali podat­kowej. (zgodnie z Dz. U. z 30.06.2022 Poz. 1377).
 • Dodano błąd wypłat: Wypłata zwolniona ze skład­nikiem Zasiłku macie­rzyńs­kiego..... jak dla list płac.
 • Ważne - Zreor­ganizo­wano planszę PIT-11 oraz dodano do niej nową opcję.
 • Ważne - Zmieniono całkowicie planszę przypi­sania skład­ników do sekcji G (oraz F) wywo­ływaną z planszy PIT-11.
 • Rozbu­dowano planszę edycji PIT-11 wzboga­cając ją o wiersze dodane w wersji 29 dokumentu.
 • Zmody­fiko­wano planszę edycji PIT-8ar umiesz­czając na niej pola dodane w wersji 12 dokumentu.
 • Zmieniono funkcję Miesięczne - U. Skarb. podatek ryczałt + przelew uwzględ­niając na planszy edycji zmiany zmiany wersji 12 dokumentu PIT-8ar.
 • Na planszy kartoteki oznaczono symbolem (*) kolumny wartości obowią­zują­cych do 12.2021 i do 06.2022 To samo dotyczy wydruku kartoteki.
 • Na planszy wyciągu z kartoteki - trzy pozycje związane z "Polskim ładem 1" są wy świetlane tylko gdy są różne od zera.
 • Na planszach: Podsumowanie zestawu list oraz Podsumowanie osoby elementy: blok ulgi "KŚ", wiersz "Różnica zaliczek (Polski ład) oraz "Kwota odliczona z podatku" w bloku składki zdrowotnej uznane za przestarzałe pojawiają się teraz tylko jeśli są niezerowe.

INNE ZMIANY

 • Stosownie do zmian przepisów zmie­niono wartości na kartach planszy Opcje i para­metry ogólne. Dodatkowo:
  – Na karcie Progi podatku Zaprzes­tano obsługi osobnej tabeli kwot odej­mowa­nych od podatku dla 2021,
  – Do karty Stałe płacowe dodano parametr progno­zowa­nego średniego wynag­rodzenia.
  – Do karty Stałe płacowe dodano procent wyna­gro­dzenia za termi­nową wpłatę podatku od dochodu podle­gają­cego opodat­kowa­niu przy zasto­sowaniu skali podat­kowej (od lipca 2022 zmie­niony).
 • Zaktu­alizo­wano doku­ment Nume­racja pól danych na doku­men­tach, dodając nr nowego pola dla umów.
 • Zmie­niono formę menu kont­eksto­wych dla Windows 11. Użytkow­nicy tego systemu powinni aktuali­zować go do wersji 22H2, aby uzyskać poprawne menu kont­eksto­we programu.
 • Zaktu­alizo­wano treść pomocy ekra­nowej, odpo­wied­nio do dokona­nych zmian.

Na początek

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Jeśli nie posiadasz programu kadrowo płacowego, to polecamy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika.

Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały. Zobacz też nasze pozostałe programy biurowe.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami