Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, podatki.

Zmiany: 06.03.2019

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Aktualizacje

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawiera­jąca najnow­sze infor­macje. Ta strona Aktuali­zacje zawiera opisy zmian doko­nanych w kilku ostat­nich aktu­aliza­cjach oraz opcjo­nalne, darmowe aktuali­zacje programu do pobrania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Inne elementy
do pobrania

Strona do pobierania
(wejście ze strony głównej)
udostępnia:

Elementy prezentacji uniwersalnego programu
płacowo kadrowego
Płatnik®

 • Wersję demonstracyjną programu z dokumen­tacją
 • Pokaz slajdów z widoka­mi ekranów - obszerny pokaz plansz programu
 • Prospekt w formacie PDF (format Adobe Reader)

Pobierz teraz

Elementy aktualizacji programu płacowo kadrowego

Ten dział jest przeznaczony głównie dla użyt­kowni­ków programu kadrowo płaco­wego Płatnik ®. Nato­miast osoby, które goszczą tu po raz pierwszy mogą pobrać wersję "demo" i inne prezen­tacje ze strony Pobierz "DEMO" prze­zna­czonej dla gości i dostęp­nej do przeglą­dania ze strony głównej.

Opisy bezpłatnych aktualizacji ( jeśli występują ) są opa­trzone tytułem "Darmowa ..." i posia­dają przycisk pobie­rania. Bezpłatne aktualizacje dotyczą niezbyt starych wersji prog­ramu. Nato­miast użyt­kownicy starszych wersji prog­ramu mogą zakupić naj­nowszą akt­ualiza­cję. Szcze­góły ostat­niej oraz kilku poprzed­nich mody­fikacji programu opisano w tabeli Opis kilku ostat­nich aktualizacji

Program kadry płace – aktualizacja 6.61 – 2019/18

Aktualnie oferowana ROCZNA aktuali­zacja 6.61 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik® 2019/18, z obsługą nowych doku­men­tów PIT i nowej wersji 10.02 prog­ramu płat­nika ZUS.

Szczegóły w tabelce Opis kilku ostatnich aktualizacji. Proce­durę zama­wiania opisano dokład­nie w dziale Wiadomości.

W sprawie dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z nami

Darmowy suplement nr 3 dla programu kadry płace w wersji 6.61.01

Darmowy zbiorczy suple­ment 6.61.01 - kompi­lacja 3 prog­ramu kadry płace, z marca 2019 rozbu­do­wuje funk­cjonal­ność prog­ramu. Suple­ment zawiera także zestaw poprzed­nich pop­rawek z kompilacji 2.
Szcze­góły w tabelce Opis kilku ostatnich aktualizacji.

Pobierz pakiet teraz - spakowane archiwum platnik_6101_03.zip

Pobierz teraz

Po kliknięciu przycisku pojawi się okienko, w które należy wpisać: nazwę użyt­kow­nika i hasło, podane w piśmie przewod­nim do zaku­pionej wersji - informacja o darmo­wych aktu­alizac­jach (prosimy nie pytać o te dane). Po wpisaniu danych należy wybrać zapis na dysk.

 Opis kilku ostatnich aktualizacji

Suplement do aktualizacji: 6.61.01 kompilacja 3 z marca 2019

Darmowy zbiorczy suple­ment 6.61.01 - kompi­lacja 3 prog­ramu kadry płace, rozbu­do­wuje funk­cjonal­ność prog­ramu. (w poniż­szym spisie skrót (k. 2) oznacza element, który wpro­wadziła po­przednia kom­pilacja 2 programu.) 

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - Ulepszono sposób powia­damia­nia o darmo­wych szybkich aktu­alizac­jach różnią­cych się tylko nume­rem kom­pilacji. Aktualnie po instalacji takiej aktua­lizacji użyt­kow­nik nie jest o niej ponow­nie infor­mo­wany

KADRY

 • Udos­tęp­niono (k. 2) eksport doku­men­tów zgło­szenio­wych ZUS w formacie "kedu 5" wpro­wadzo­nym w nowej wersji 10.02.002 prog­ramu płatnika ZUS.
 • Zaktu­alizo­wano zawar­tość pomocy ekra­nowej odpo­wied­nio do doko­na­nych zmian w ekspor­cie zgło­szeń

LISTY PŁAC

 • Ważne - Poprawiono usterkę wyd­ruku list płac naj­mniej­szą czcionką (dotyczy tylko wydruku z edytora teks­tów), która powo­dowała ucinanie cyfr daty wypłaty w kolumnie podpisu.

ZESTAWY LIST

 • Udos­tęp­niono (k. 2) eksport raportów ZUS w formacie "kedu" 5 wpro­wadzo­nym w nowej wersji 10.02.002 prog­ramu płatnika ZUS.
 • Ważne - Dodano (k. 2) nowy raport ZUS RPA, zgodny z wersją 10.02.002 prog­ramu płat­nika ZUS. Raport ten należy przesłać w przy­padku wyna­gro­dzeń wypła­conych za poprzedni lub przyszły rok.
 • Zaktu­alizo­wano zawar­tość pomocy ekra­nowej odpo­wied­nio do doko­na­nych zmian w ekspor­cie rapor­tów ZUS.
 • Zmieniono algorytm eksportu rapor­tów do ZUS w zakresie raportu RSA. Zdarze­nia pobie­rane z rejestru CPiA trafiają na raport upo­rząd­kowa­ne wg okre­sów ich wystąpienia.

Na początek

Aktualizacja roczna 2019/18 wersja: 6.61.01

Aktualizacja wnosi przede wszys­tkim nowe wzory PIT, które uległy grun­tow­nej zmianie, ale też inne ważne ele­menty wymie­nione poniżej.

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - Udos­tęp­niono procedury wydruku nowych, w znacz­nym stopniu zmie­nionych formu­larzy PIT: PIT-11 (24), PIT-8C (9), PIT-4R (8), PIT-8AR (7) oraz IFT-1R (14) zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 30.11.2018 poz. 2237.
 • Ważne - Opraco­wano procedury eksportu nowych struktur XML do aktyw­nych formu­larzy systemu e-Deklaracje: PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PT-8AR, IFT-1R i spraw­dzono współ­pracę z tymi formu­larzami.
 • Ważne - Dostar­czono nową wersję pomoc­niczego programu do współ­pracy z aktyw­nymi formu­larzami PIT PDF syste­mu e-Deklaracje. Program współ­pracuje teraz z Adobe Acrobat Reader DC i powinien działać nawet na najsłab­szych kompu­terach. Znaj­dziemy go w katalogu Dodatki\e-Pity PDF pakietu aktua­lizacji. Należy prze­czytać prze­redago­wany rozdział doku­men­tacji: Współ­praca z innymi prog­ramami – Eksport doku­men­tów PIT do sys­temu e-deklaracje.
 • Ważne - Udostęp­niono moż­liwość zapisu nazwisk zagra­nicz­nych przy pomocy pełnego zestawu liter spec­jalnych jaki oferuje alfabet (strona kodowa) "Windows Europa środ­kowa". Moż­liwość ta dotyczy także wszyst­kich pól programu.
 • Ważne - Dla nazwisk zagra­nicz­nych wyma­gają­cych innego zes­tawu liter spec­jalnych udos­tępnio­no moż­liwość ich zapisu innymi alfabe­tami na doku­men­tach "oficjalnych" (ZUS, PIT i inne) – patrz: KadryDodaj nazwisko – sekcja: Zagra­niczne nazwiska na doku­mentach. Tej nowej funk­cjonal­ności można też użyć we wszyst­kich pola opisu firmy.
 • Na planszy Opcje i para­metry ogólne – na karcie Inne para­metry dodano ramkę Zagra­niczne naz­wiska na doku­men­tach, w której można wyłą­czyć opisana powyżej nową fun­kcjonal­ność.
 • Ważne - Na planszy Parametry związane z firmą do ramki Ważne osoby dodano pole Stano­wisko (wypeł­niają­cego)wyma­gane razem z nazwiskiem i imieniem na doku­men­tach PIT za 2018 - należy wypełnić to pole.
 • Ważne - W menu Pomoc głównej planszy prog­ramu dodano pozycję Pobierz ważne infor­macje, która pozwala pobrać i wyś­wietlić "gorące" infor­macje dla użyt­kowni­ków ( infor­macje dodat­kowe po wydaniu aktuali­zacji).
 • Plansza menu Pomoc - Wizytówka O programie prezen­tuje dodat­kowo numer kompi­lacji prog­ramu, do identyfi­kacji tzw. "szybkich" aktuali­zacji, które zmie­niają tylko numer kompi­lacji, bez zmiany numeru wersji prog­ramu.
 • Ważne - Dosta­rczono nowy zestaw para­met­rów wzor­cowych na 2019 do skopio­wania do włas­nego zes­tawu para­met­rów

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Nowa plansza PIT-11 z nowymi opcjami i nowa planszą pomoc­niczą przy­pisy­wania skład­ników do sekcji "F","G" oraz zmieniona plansza edycji tego PIT-a.
 • Zmieniona plansza PIT-4R, zmie­niona plansza edycji tego PIT-a i odpo­wied­nio zmie­nione plansze funkcji mie­sięcz­nej U. Skarb zaliczka podatku + przelew.
 • Zmieniona plansza PIT-8AR, zmie­niona plansza edycji tego PIT-a i odpo­wied­nio zmie­nione plansze funkcji mie­sięcz­nej U. Skarb podatek ryczałt + przelew.
 • Nowa plansza IFT-1R z dodanymi nowymi opcjami.
 • Zmieniono planszę opisu błędów i sposób inter­pretacji błędów sto­sownie do zmian w PIT. Teraz wypłata formal­nie "pusta" nie jest odrzu­cana dla PI-11 gdy zawiera składniki spec­jalne np. stypendia
 • Przepro­jekto­wano funkcję Kartoteka - Wspoma­ganie wysyłania doku­men­tów PIT która pozwala wyszu­kać zasad­nicze błędy unie­możli­wiające wysta­wienie PIT-ów osobo­wych.
 • Na planszy zesta­wień menu Pomoc - Infor­macja o bazie wyświetla teraz także infor­macje o miesią­cach dla których brak list płac.

POZOSTAŁE ZMIANY

 • Dosta­rczono nowy zestaw para­met­rów wzor­cowych na 2019 do skopio­wania do włas­nego zes­tawu para­met­rów.
 • Zmieniono sposób infor­mowa­nia o dostępności now­szych wersji prog­ramu.
 • Zaktu­alizo­wano zawar­tość pomocy ekra­nowej odpo­wied­nio do dokona­nych zmian.

Na początek

Aktualizacja 6.60.01 – sierpień 2018

Letnia aktuali­zacja 6.60 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik® - wydanie z sierpnia 2018. Aktual­izacja ta (łącz­nie z suple­men­tem z marca) zawiera: wytycz­ne i funkcje zwią­zane z RODO, nowe funkcje i ulep­szenia, wiele przebu­dowa­nych plansz prog­ramu.

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - W ramach wytycz­nych związa­nych z RODO, do rozdziału doku­men­tacji: Opis ogólny, instalacja dodano nowy punkt: Bez­pieczne środo­wisko urucha­miania - związki z RODO.
 • Ważne - Nowa funkcja pomocna w utrzy­maniu stan­dar­dów RODO: Kontrola eksportu danych została dodana do głów­nego menu prog­ramu w sekcji Narzędzia.
 • Zwiększono użytecz­ność funkcji menu kon­teksto­wego, (wywo­ływane w wielu miejs­cach prog­ramu), która pod­świetla pozycje kilku wier­szowe jako poje­dyncze pozycję i umoż­liwia wybór bez koniecz­ności nawi­gowa­nia do pierw­szego wiersza pozycji.
 • Ważne - Dodano nowe funkcje inteli­gen­tnego "scalania" adresów, w których pole "Ulica" jest puste (małe miej­sco­wości i wsie). Adresy takie używane są w kilku miejs­cach prog­ramu m.in. na przele­wach, etykie­tach, nadru­kach kopert i przecią­ganiu pozycji z kadr na inne obiekty. Funkcje domyś­lnie są wyłą­czone, ale można je włączyć  na planszy Opcje i para­metry ogólne.
 • Przebudowano planszę Opcje i para­metry ogólne, skalując ją i dodając nową kartę Inne para­metry. Na nowej karcie umiesz­czono ramkę Naprawa niepeł­nych adresów, w której można ustawić 2 nowe para­metry włą­cza­jące funkcje inteli­gen­tnego "scalania" adresów - patrz punkt wyżej. Dodano kartę "Wydruk listy" która dziedziczy para­metry 2 starych kart oraz nową kartę "Odsetki stopy", która też dziedziczy z 2 starych kart.
 • Dostosowano planszę Ustawienia programu (jej kartę Auto zapis) do nowej metody ochrony danych kadrowych.
 • Rozbudo­wano planszę Ustawienia ekranu. Dodano możliwość usta­wienia wygod­nego płaskiego sche­matu graficz­nego przypo­minają­cego wyglądem Windows 10 w syste­mach innych niż Windows 10.
 • Zmieniono schemat gra­ficzny włą­czany obo­wiąz­kowo podczas do pracy prog­ramu w syste­mach Windows 7/XP z usta­wio­nym tzw. "klasycz­nym" trybem wyś­wie­tlania.

KADRY

 • Ważne - Wprowa­dzono nowy mecha­nizm ochrony danych kadro­wych przed dezin­teg­racją. W okreś­lonych sytua­cjach (patrz pomoc ekranowa) użyt­kownik jest infor­mo­wany o potrzebie "ręcznego" zapisu na dysk. Zamiast infor­mowa­nia można ustawić auto­ma­tyczny zapis danych (patrz opis funkcji menu Dostosuj - Usta­wienia prog­ramu).
 • Ważne - Zastąpiono "fizyczny" filtr kadrowy i archi­wum filtrem "wirtu­alnym", ograni­czając niepo­trzebne mody­fikacje kadr i archiwum i ryzyko dezinte­gracji danych wywo­łane zbęd­nymi zapisami.
 • W tabeli na karcie Spis kliknięcie w tytuł kolum­ny filtra rozwija menu szybkich akcji dla wirtual­nego filtra. Podobnie na karcie Ogólne przycisk obok pola Pole dla filtra o nazwie "Akcje dla tego pola ..."  także rozwija menu oferu­jące ważne akcje dla wirtual­nego filtra.
 • Na karcie Praca 2 zmie­niono formę listy rozwi­janej w ramce Płaca przy polu Typ. Lista pre­zen­tuje teraz oddziel­nie i w różnych kolorach wybie­rane pozycje i komen­tarz.
 • W menu kadrowym Szukaj wydzielono osobną sekcję do obsługi pola "Pole dla filtra" z trzema pozy­cjami ułat­wiają­cymi szybkie zazna­czanie, odzna­czanie i filtro­wanie wg tego pola.

LISTY PŁAC

 • Ważne - Popra­wiono funkcję obliczania nor­matyw­nych godzin i dni w miesiącu i roku, pod kątem świąt przy­padają­cych w sobotę (suple­ment z marca).
 • Ważne - Do tabeli na karcie Spis  wpro­wadzono nowy numer porząd­kowy wypłat LP. Nowy opis wypłat jest ciągły i zgodny z indek­sacją (kolejnością wypłat na liście), a co ważne można go używać w Filtrze i na raportach. Numer ten jest też prezen­towany przed nazwis­kiem i imieniem poniżej kart planszy.
 • Zestaw pól wybie­ranych do filtra i  na planszy "Drukuj Eksportuj dane osób" posze­rzono o pole "Numer LP" impli­ko­wane nowym opisem nume­racji (patrz pop­rzedni punkt)
 • Ważne - W tabeli na karcie Spis oraz na karcie Ogólne zastą­piono filtr "wbudo­wany", który zmie­niał datę zapisu listy, na filtr "wirtualny". Usta­wienia tego filtru nie są zapi­sy­wane w tabeli listy i nie zmie­niają jej daty mody­fikacji, co zwiększa bez­pieczeń­stwo list płac. Po kliknięciu w tytuł kolumny filtra rozwijane jest menu oferujące kilka ważnych szybkich akcji dla wirtualnego filtra.
 • Na karcie Ogólne zmie­niono formę listy rozwi­janej przy polu Typ wyna­gro­dzenia, która pre­zen­tuje teraz oddziel­nie pozycje do wyboru i komen­tarz do tych pozycji. Przycisk obok pola Pole dla filtra o nowej nazwie "Akcje dla tego pola ..."  rozwija menu oferu­jące kilka ważnych szybkich akcji dla wirtual­nego filtra.
 • W menu Szukaj listy płac wydzielono sekcję do obsługi pola "Pole dla filtra" z trzema pozy­cjami ułat­wiają­cymi szybkie zazna­czanie, odzna­czanie i filtr­owanie wg tego pola.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Ważne - Zmodyfi­kowano Kreator zesta­wień list płaco­wych, dodając mecha­nizm poz­wala­jący na two­rzenie zesta­wień za dowol­nie długi okres, zastę­pujący dotych­czaso­wy ogra­nicza­jący okres do 2 lat (suple­ment z marca).
 • Dzięki mody­fikacji funkcji oblicza­nia ekwiwa­lentu za urlop w okienku planszy figuruje teraz właściwy "współ­czynnik pracy w miesiącu" (suple­ment  z marca).
 • Ważne - W wyniku "wirtu­alnego" filtro­wania list, wye­limino­wano fałszywe ostrze­żenia: "Lista była mody­fiko­wana lub tylko zapisana później niż zesta­wienie .....", powo­dowane użyciem "wbudo­wanego" filtra list płac.
 • W tabeli na karcie Spis kliknięcie w tytuł kolumny filtra rozwija teraz menu oferu­jące kilka ważnych szybkich akcji dla wirtual­nego filtra.
 • Na karcie Ogólne przycisk obok pola filtra zmienił nazwę z "Wyczyść to pole każ­demu" na  "Akcje dla tego pola ..."  i jego użycie rozwija menu oferu­jące kilka ważnych szybkich akcji dla wirtual­nego filtra.
 • Ważne - Przebudowano planszę funkcji Eksport danych do systemu "F - K", umoż­liwiając eksport dowol­nych, dodat­kowych skład­ników płacy wybie­ranych ze spec­jalnego okna planszy.
 • W menu Szukaj planszy, wydzielona sekcję do obsługi pola "Pole dla filtra" z trzema pozy­cjami ułatwia szybkie zazna­czanie, odzna­czanie i filtro­wanie wg tego pola.

POZOSTAŁE ZMIANY

 • Zmieniono wygląd tabelek danych pocho­dzą­cych z baz danych na wielu plan­szach, dosto­sowu­jąc go do podob­nych tabelek z danymi lokalnymi (np. składnikami listy).
 • Zmieniono wygląd i uprosz­czono działanie progra­mów aktua­lizacji (doko­nują­cych ugrade).
 • Zaktu­alizo­wano zawartość pomocy ekra­nowej odpo­wied­nio do dokona­nych zmian.

Na początek

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Jeśli nie posiadasz programu kadrowo płacowego, to polecamy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika.

Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały. Zobacz też nasze pozostałe programy biurowe.

 

P.T.H. PROMAX
promax@pmx.pl
www.pmx.pl; www.płace.pl
52-241 Wrocław
ul. Zawiszy czarnego 123
tel. 601 56-60-56  (71) 36-444-55