Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 29.03.2024

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Aktualizacje

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawiera­jąca najnow­sze infor­macje. Ta strona Aktuali­zacje zawiera opisy zmian doko­nanych w kilku ostat­nich aktu­aliza­cjach oraz opcjo­nalne, darmowe aktuali­zacje programu do pobrania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Inne elementy
do pobrania

Strona do pobierania
udostępnia:

Elementy prezentacji uniwersalnego programu
płacowo kadrowego
Płatnik®

 • Wersję "demo" programu z dokumen­tacją
 • Obszerny pokaz slajdów z planszami programu
   

Pobierz teraz

Elementy aktualizacji programu płacowo kadrowego

Ten dział jest przez­naczony głównie dla użyt­kowni­ków prog­ramu kadrowo płaco­wego Płatnik ®. Nato­miast osoby, które goszczą tu po raz pierwszy mogą pobrać wersję "demo" i inne prezen­tacje ze strony Pobierz "DEMO" prze­zna­czonej dla gości i dostęp­nej do przeglą­dania ze strony głównej.

Opisy bez­płatnych aktuali­zacji zawie­rają w tytule słowo "Darmowa ...", posia­dają przycisk pobie­rania i dotyczą niezbyt starych wersji prog­ramu. Nato­miast użyt­kownicy star­szych wersji prog­ramu mogą zakupić naj­nowszą akt­ualiza­cję.

Szcze­góły ostat­niej oraz kilku poprzed­nich mody­fikacji programu opisano w tabeli Opis kilku ostat­nich aktualizacji

Program kadry płace – aktuali­zacje

Jeszcze oferowana roczna aktuali­zacja 6.72 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik®, Wydana na początku roku.
Aktu­aliza­cja dostarcza pakiet ważnych zmian.

Szczegóły w tabelce Opis kilku ostatnich aktualizacji.

Proce­durę zama­wiania opisano w dziale Wiadomości.

W sprawie dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z nami

 

Darmowe suplementy do różnych wersji programu kadry płace

Darmowy suplement 6.72.01.02 do wersji 6.72 prog­ramu płacowo kadro­wego Płatnik®.  Suplement naprawia
usterkę opisaną w dziale Wiadomości.

Do pobrania spakowane archiwum aktualizacja7201_02.zip (ok 8 MB)

Pobierz teraz

Po użyciu przycisku, należy wpisać: login i hasło

Dane te należy uzyskać w prog­ramie poprzez menu: Pomoc - Pobierz ważne informacje. Po wpisaniu loginu i hasła należy wybrać zapis na dysk.

Pobrany spakowany pakiet należy koniecznie rozpakować do dowol­nego katalogu. Dopiero z rozpa­kowa­nego katalogu można rozpocząć aktuali­zację.

 Opis kilku ostatnich aktualizacji

Program kadry płace – aktu­aliza­cja 6.72 – styczeń 2024

5 stycznia została wydana ważna roczna aktuali­zacja 6.72 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik®.
Umoż­liwia ona zamk­nięcie starego roku oraz bez­proble­mową eks­ploa­tację prog­ramu w nowym roku.

Tradycyjnie już, aktua­lizacja roczna dostarcza pakiet ważnych zmian funkcjo­nalnych i struk­tural­nych:

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - Dostosowanie do nowych narzędzi online wysyłki PIT do e-Deklaracje. M.F. wydało nowe narzędzia wysyłki PIT.
  Formu­larze PDF NIE będą już używane.
  Ważne - Dostarczono całkowicie zmieniony rozdział: Eksport dokumentów PIT do systemu e-deklaracje dokumentacji ekranowej, w którym opisano nowy sposób wysyłki PIT.
 • Ważne - Nowe wzory PIT dla PIT-4R(13), PIT-8AR(13)
 • Ważne - Nowy schemat XML "2-0E" dla PIT-11(29). Adaptacja kodu XML PIT, dla zgodności ze schematami XSD dla formularzy online.
 • Ważne - Na planszy Opcje i parametry ogólne opcja Forma opracowania list płac planszy ma teraz wymaganą stałą wartość ="2". Oznacza to, że w tej wersji programu nie można już edytować pól tzw. "Polskiego ładu" (formatu "1"). Edycję taką można wykonać w starszej wersji programu, którą należy zachować.

KADRY

 • Nowe wartości dla kodów ZUS tytułów ubezpieczenia oraz zmiana kodu ZUS pracy w szczególnym charakterze.

LISTY PŁAC

 • Ważne - Począwszy od wersji 6.72, na karcie ogólne planszy nie można zmienić formatu wypłat na stare wartości "0" oraz "1". Można tylko zmienić stare wartości na wymagany format ="2". 
 • Ważne - Począwszy od wersji 6.72, na karcie Ogólne planszy nie można już ustawić formatu listy mniejszego niż  "2"
 • Z karty Ogólne planszy usunięto kontrolkę starej ulgi "KŚ" (z tzw. "Polskiego ładu") używaną tylko w listach płac starego formatu "1".
 • Z karty Wypłata planszy usunięto kontrolki stosowane tylko w starym formacie "1" płac (z tzw. "Polskiego ładu"), dotyczące ulgi "KŚ" i różnicy zaliczek.
 • Ważne - Do karty Wypłata planszy do dano opcję (przycisk, łączę) Pokaż niewidoczne, stare pola płac. Przycisk umoż­liwia poka­zanie niewidocznych pól zwią­zanych z tzw. "Polskim ładem" dla list starego formatu "1" (ale bez możliwości edycji).

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Ważne - Dokonano zmian na kartach Ogólne oraz Wypłata identycznych jak dla tych samych kart listy płac.
 • Przebudowano planszę Opcje eksportu danych PIT. W ramce PLIKI XML dodano opcję PIT-11 – Użyj starego schematu "1-1E" z 2022 r. Jej zaznaczenie może być przydatne przy wysyłce PIT-11 innymi narzędziami niż zalecane formularze online.
 • Podczas transmisji danych XML PIT-ów osobowych, wyrażenia typu "M.Miasto" w polach "Gmina", "Powiat" są automatycznie zamieniane na "M. Miasto" (ze spacją), bo aktualne wersje formularzy online traktują brak spacji jako błąd.
 • Ważne - W ramach pozycji menu U. Skarb. - zaliczka podatku + przelew przebu­dowano planszę Raport podatek dochodowy. (stano­wiącą miesięczną odmianę nowego PT-4R)
 • Ważne - W ramach pozycji menu U. Skarb. - podatek ryczałt + przelew całkowicie przebu­dowano planszę Raport podatek zryczałtowany. (odzwier­ciedla miesięczną odmianę gruntownie zmienionego PT-8AR).
 • Do planszy funkcji Opisy parametrów i ustawień dodano nową funkcję "awaryjnej" wymiany dokumentów PIT.
  Funkcja wywoływana z głównego menu Dostosuj programu, ale sygnalizowana tutaj, bo dotyczy PIT.
 • Ograniczono okres specjalnego wynagr. płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku PIT (06 %) do 12.2023.
 • Usunięto usterkę, która w szcze­gólnych przypad­kach dawała fałszywy wpis o rzeko­mym błędzie wypłaty typu "ZN".
  Błąd ten dotyczył tylko funkcji miesię­cznych: U. Skarb. - .......... i wypłat z zasił­kami ZUS.

INNE ZMIANY

 • Uzupełniono tabelę świąt ruchomych dla kalendarzy na kolejne lata.
 • Dosta­rczono zestaw para­met­rów wzor­cowych na 2024 do skopio­wania do włas­nego zes­tawu para­met­rów
 • Zmieniono opisy na kartach planszy Opcje i parametry ogólne.
 • Z planszy Ustawienia programu usunięto kartę Lokalizacje zawie­rającą ścieżki do edytorów syste­mowych.
 • Dokonano wielu drobnych poprawek na różnych plan­szach.
 • Zaktu­alizo­wano treść pomocy ekra­nowej, odpo­wied­nio do pozostałych dokona­nych zmian.

Na początek

Program kadry i płace – darmowy suplement 6.71.02 – sierpień 2023

Suplement zawiera pakiet zmian zgodnych z rozpo­rządze­niem MRiPS ogłoszo­nym w DZ. U. z 21.07.2023 poz. 1388:

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Urlop opiekuńczy wg art. 173 jako nowy rodzaj przerwy w opłacaniu składek (z kodem 131) raportowany na ZUS RSA
 • Cztery nowe rodzajów zasiłków macierzyńskich ZUS ( ! ) wpisywane do kart listy płac i raportowane na ZUS RSA
 • Zmienione opisy dla siedmiu kodów tytułów ubezpieczenia.
 • Dwa nowe kody tytułów ubezpieczenia
 • Nowa funkcja kopiowania na planszy opracowania składników płacy pozwala wpisać wzorzec składnika do schowka i wkleić parametry składnika ze schowka do nowego lub edytowanego składnika.
 • Zaktualizowane plansze edycji składników i edycji świadczeń na liście płac.

Na początek

Program kadry i płace – aktu­aliza­cja 6.71 – lipiec 2023

Aktuali­zacja dostarcza duży pakiet zmian w tym m.in. dotyczących kodeksu pracy oraz ZUS:

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - Udos­tęp­niono nowy format trans­misji do ZUS wg specy­fikacji ZUS - EWD 2.21.

KADRY

 • Ważne - Udostępniono nowy doku­ment świadec­twa pracy wg DZ.U. z 15.05.2023 Poz. 912 oraz nowy doku­ment objaśnień do świa­dectwa.
 • Ważne - Dodano nową pozycję Praca zdalna okazjonalna do rejestru czasu pracy i absencji.
  Nowa pozycja o kodzie 560 jest wykazy­wana na dokumentach kadrowych:
  Miesięczna ewidencja czasu pracy, Kartoteka czasu pracy, Podsumowanie czasu pracy, Wydruk rejestru czasu pracy.
 • Ważne - Dodano nową pozycję Urlop opiekuńczy wg art 173 KP do rejestru czasu pracy i absencji.
  Nowa pozycja o kodzie 761 jest wykazy­wana na dokumentach kadrowych:
  Miesięczna ewidencja czasu pracy, Kartoteka czasu pracy, Podsumowanie czasu pracy, Wydruk rejestru czasu pracy.
 • Ważne - Dodano nową pozycję Zwolnienie z powodu działania siły wyższej  do rejestru czasu pracy i absencji.
  Nowa pozycja o kodzie 780jest wykazy­wana na dokumentach kadrowych:
  Miesięczna ewidencja czasu pracy, Kartoteka czasu pracy, Podsumowanie czasu pracy, Wydruk rejestru czasu pracy
 • Ważne - Dodano nową funkcję Suma wybranej pozycji CP do menu Dokument planszy kadrowej. Funkcja umoż­liwia szybkie uzyskanie sumy jednej pozycji rejestru czasu pracy i absencji dla aktualnie wskazy­wanej osoby. Jest dostępna także z paska narzędzi.
 • Planszę doku­mentów zgło­szenio­wych ZUS wyposa­żono w nowy format trans­misji wg EWD 2.21.

LISTY PŁAC

 • Zmieniono kartę Ogólne planszy listy, minima­lizując obsługę starej ulgi dla KŚ (nowy tytuł pola, bez przycisku importu, inna treść pomocy).
 • Z katy Wypłata planszy listy płac usunięto stare elementy: pole "Ewentu­alnego" przychodu do ulgi "KŚ", przycisk obok pola ulgi "KŚ" i przycisk testujący pole "Różnica zaliczek". Zmieniono tytuły tych przesta­rzałych pól.
 • Ważne - do karty Wypłata planszy listy płac dodano nowe pole Ulga lub korekta dochodu dla realizacji nietypo­wych złożonych wypłat (np. kierowców).
 • Ważne - Uwzględ­niono nowe pole Ulga lub korekta dochodu w: kalku­latorze, sumie pól, filtrze, eksporcie danych, wydruku listy płac.
 • Ważne - Rozszerzono zakres funkcji Wstaw do listy typowe stałe, dodając opcję Wypłata kierowcy wg pakietu mobil­ności. Opcja daje złożony przykład takiej wypłaty, możliwej dzięki nowemu polu Ulga lub korekta dochodu.
 • Przebudowano planszę funkcji Wyczyść stare nieaktualne dane.
 • Dodano 4 pola sum skład­ników do filtra, do planszy wyszuki­wania i do raportów Drukuj / eksportuj dane osób.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Dokonano zmian karty Ogólne planszy - stosownie do podobnych zmian na planszy listy płac.
 • Dokonano zmian karty wypłata planszy - stosownie do podobnych zmian na planszy listy płac.
 • Ważne - Uwzględ­niono nowe pole Ulga lub korekta dochodu w: filtrze, eksporcie danych, podsu­mo­waniu zestawu, podsu­mo­waniu osoby, wyciągu z kartoteki (ale nie w kartotece).
 • Ważne - Nowe urlopy wymusiły zmianę naliczania: wyna­gro­dzenia za urlop i wyna­gro­dzenia normalnego. Zmieniono całkowicie plansze tych funkcji
 • Tak jak dla list płac - dodano 4 pola sum skład­ników do funkcji filtra, wyszuki­wania i raportów.
 • Zmodyfikowano planszę funkcji Eksport raportów do programu ZUS, usuwając opcję raportu RZA i dodając obsługę nowego format trans­misji wg EWD 2.21.

INNE ZMIANY

 • Ważne -  Dodano kolejny schemat grafi­czny Windows (tzw. styl VCL) o nazwie Lazurowy relaks.
 • Ważne- Do rejestru czasu pracy i absencji dodano "sprint" funkcję Suma wybranej pozycji CP wywo­ływaną przycis­kiem z paska narzę­dzio­wego.
 • Usunięto usterkę powodującą to, że po otwarciu zestawu list, pierwsze użycie niek­tórych funkcji
  infor­macyj­nych  z menu Kartoteka mogło dać błędne wyniki.
 • Zmodyfikowano dokument Numeracja pól danych na dokumentach.
 • Poprawiono widok karty Schemat obliczeń planszy Składniki płacowe - opisy typów składników.
 • W planszy Ustawienia ekranu zmodyfikowano kartę Schemat graficzny - styl.
 • Na planszy Opcje i parametry ogólne zmieniono okres prezen­towania progów podat­kowych z 3 do 2 lat.
  Do planszy kopio­wania parame­trów między zesta­wami dodano opcję Wydruk listy 3 (pasek).
 • Zwiększono wymiar planszy pomocy ekranowej.
 • Zaktu­alizo­wano treść pomocy ekra­nowej, odpo­wied­nio do dokona­nych zmian.

Na początek

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Jeśli nie posiadasz programu kadrowo płacowego, to polecamy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika.

Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały. Zobacz też nasze pozostałe programy biurowe.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami