Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 15.07.2021

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Aktualizacje

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawiera­jąca najnow­sze infor­macje. Ta strona Aktuali­zacje zawiera opisy zmian doko­nanych w kilku ostat­nich aktu­aliza­cjach oraz opcjo­nalne, darmowe aktuali­zacje programu do pobrania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Inne elementy
do pobrania

Strona do pobierania
udostępnia:

Elementy prezentacji uniwersalnego programu
płacowo kadrowego
Płatnik®

 • Wersję "demo" programu z dokumen­tacją
 • Obszerny pokaz slajdów z planszami programu
   

Pobierz teraz

Elementy aktualizacji programu płacowo kadrowego

Ten dział jest przez­naczony głównie dla użyt­kowni­ków prog­ramu kadrowo płaco­wego Płatnik ®. Nato­miast osoby, które goszczą tu po raz pierwszy mogą pobrać wersję "demo" i inne prezen­tacje ze strony Pobierz "DEMO" prze­zna­czonej dla gości i dostęp­nej do przeglą­dania ze strony głównej.

Opisy bez­płatnych aktuali­zacji zawie­rają w tytule słowo "Darmowa ...", posia­dają przycisk pobie­rania i dotyczą niezbyt starych wersji prog­ramu. Nato­miast użyt­kownicy star­szych wersji prog­ramu mogą zakupić naj­nowszą akt­ualiza­cję.

Szcze­góły ostat­niej oraz kilku poprzed­nich mody­fikacji programu opisano w tabeli Opis kilku ostat­nich aktualizacji

Program kadry płace – letnia aktuali­zacja 6.66

Aktual­nie oferowana jest letnia aktuali­zacja 6.66.01 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik®. Aktu­aliza­cja ta zawiera pakiet ważnych zmian funkcjo­nalnych i struk­tural­nych.

Szczegóły w tabelce Opis kilku ostatnich aktualizacji.

Proce­durę zama­wiania opisano w dziale Wiadomości.

W sprawie dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z nami

 

Darmowy suplement do letniej wersji 6.66 programu

Do pobrania suple­ment 6.66.02 do wersji 6.66 prog­ramu płacowo kadro­wego Płatnik®. Suple­ment ten naprawia usterkę opisaną w dziale "Wiadomości"

Pobierz suplement - spako­wane archi­wum aktualizacja6601_02.zip

Pobierz teraz

Po użyciu przycisku, należy wpisać: login i hasło

Login i hasło należy uzyskać w prog­ramie poprzez menu: Pomoc - Pobierz ważne informacje. Po wpisaniu loginu i hasła należy wybrać zapis na dysk.

Darmowy suplement do poprzedniej wersji 6.65 programu

Do pobrania suple­ment 6.65.03 do wersji 6.65 prog­ramu płacowo kadro­wego Płatnik®. Suple­ment ten naprawia usterkę opisaną w dziale "Wiadomości" oraz zawiera braku­jący eksport doku­mentu IFT-1r (16), którego nie włączono do pierw­szego wydania ze względu na brak wzorców. 

Pobierz suplement - spako­wane archi­wum aktualizacja6501_03.zip

Pobierz teraz

Po użyciu przycisku, należy wpisać: login i hasło

Login i hasło należy uzyskać w prog­ramie poprzez menu: Pomoc - Pobierz ważne informacje. Po wpisaniu loginu i hasła należy wybrać zapis na dysk.

 Opis kilku ostatnich aktualizacji

Program kadry płace – letnia aktu­aliza­cja 6.66 – lipiec 2021

Aktuali­zacja zawiera pakiet ważnych zmian funkcjo­nalnych i struk­tural­nych:

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - Udos­tęp­niono nowy format trans­misji do ZUS wg specy­fikacji ZUS - EWD 2.15.
 • Ważne - Dodano uniwer­salny eksport przele­wów do syste­mów banko­wych w formacie Elixir 0. Umoż­liwia on eksport do ponad 15 ! (stan na 2020) syste­mów banko­wych, które akceptują ten format.
 • Ważne - Całkowicie zmieniono planszę Parametry druku i eksportu przelewów dzieląc ją na 2 odrębne sekcje i uwzględ­niając w sekcji eksportu nową metodę uniwer­salnego eksportu, sygnali­zowaną powyżej.
 • Zmieniono struk­turę baz danych Kontakty.dbf +.dbt - zastą­piono plik dbt dwoma polami teksto­wymi. Stosownie do zmian dosto­sowano kartę Notatki planszy kontaktów.
 • Zmieniono struk­turę baz danych Filtry.dbf +.dbt - zastą­piono plik dbt trzema polami teksto­wymi. Stosownie do tego dodano ograni­czenia na długość pól wartości i opisów filtrów.
 • Zmieniono struk­turę bazy danych Etykiety.dbf do wersji 7 formatu. Dodano jedno pole danych.
 • Zmieniono struk­turę baz danych Notatki.dbf +.dbt do wersji 7 formatu. Dodano jedno pole danych.
 • Ważne - Nowa funkcja Import doku­men­tów lokalnych na serwer uzupełnia funkcję rejestracji doku­men­tów własnych. Pozwala ona jednym kliknięciem przesunąć dokument utwo­rzony na stano­wisku lokalnym na serwer. Dotyczy to także doku­men­tów niedos­tępnych dotych­czas bezpoś­rednio funkcją Rejestruj doku­menty własne.
 • Przeprojektowano planszę Rejestruj dokumenty własne. Dodano także funkcjo­nalność pozwalającą tworzyć wiele wersji stempla pod listą płac, oraz wywołanie opisanego powyżej importu.
 • Ważne - Z pracy sieciowej wycofano funkcję tworzenia (i pobierania) doku­mentów jedno­cześnie na stano­wisku lokalnym i na serwerze, która gene­rowała pomyłki w lokalizacji doku­mentów użytkow­ników.
 • Na planszy Dane i para­metry firmy - karta Wydziały nowa "restryk­cyjna" metoda obsługi działów / wydziałów firmy  (jako paramet­rów kreatora zesta­wów). Dodano też funkcję spraw­dzania niepra­widło­wych wpisów w kadrach.

KADRY

 • Ważne - Zmody­fiko­wano procedurę trans­misji doku­men­tów do prog­ramu ZUS w zakresie doku­mentów ZUA i ZZA. Zgodnie ze specyfikacją ZUS - EWD 2.15 doku­menty te otrzymały nowe obowiąz­kowe pola kodu zawodu.
 • Ważne - Do menu kadro­wego dodano nową funkcję Dokument - Wykaz umów o dzieło - ZUS RUD. Funkcja tworzy listę umów o dzieło (w formacie CSV), którą importuje nowy Kreator RUD na plat­formie PUE ZUS. (od 2021 zgło­szenia umów o dzieło są wyma­gane przez ZUS).
 • W związku z wymo­gami ZUS, na planszy kadrowej, przycisk okienka Kod zawodu umożliwia teraz bezpoś­redni dostęp do interne­towego spisu kodów zawodów. (spis zbyt obszerny by osadzić go w programie)
 • Zreor­ganizo­wano plansze wyboru doku­mentów wywo­ływane z menu Doku­mentDoku­menty syste­mowe oraz Doku­menty użyt­kow­nika.
 • Wymie­niono kompo­nenty i zmie­niono wygląd planszy Wybierz nazwisko i imię z kadr.

LISTY PŁAC

 • Ważne - Nowa funkcja druko­wania listy płac w układzie mini­malis­tycz­nych "Pasków", która pozwala zredu­kować objętość segre­gatorów przy dużej liczbie zatrud­nionych.
 • Zreorga­nizo­wano planszę druko­wania listy płac. Dodano pole wyboru nowego układu w formie "Paska" (patrz powyżej). Dodano też możliwość wyboru wersji stempla pod listą płac lub rezy­gnacji ze stempla. Dołączono link do informacji o ograni­czonej użytecz­ności podsumo­wania listy płac.
 • W opcjach wydruku listy płac zmie­niono tytuł pozycji Drukuj składkę płatnika na PPK (nie zerową), który był mylący, na tytuł Drukuj przychód ze składek płatnika na PPK (nie zerowy). Popra­wiono scena­riusz, w którym mimo zwrotu nie zerowy, po zazna­czeniu opcji druko­wany był także przychód zerowy.
 • W podsu­mo­waniu listy płac zmie­niono tytuł pozycji Suma składek zakładu na PPK, który był mylący, na tytuł Suma przy­chodu ze składek PPK zakładu.
 • Zmody­fiko­wano plansze wyboru doku­mentów:  Doku­menty syste­mowe oraz Doku­menty użyt­kow­nika.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Ważne - Całkowicie zmieniono funkcje planszy Przelewy wynag­rodzeń z list płac dosto­sowu­jąc je do aktualnych potrzeb. Zlikwido­wano m.in. obowiąz­kowy podział rachunków wg banków, dając w zamian moż­liwość wyboru przelewów kierowanych do wybranego banku.
 • Zlikwido­wano usterkę proce­dury Eksport danych do sytemu "F-K", która powo­dowała dopisy­wanie dodat­kowej pustej kolumny począt­kowej.
 • Zmody­fiko­wano plansze wyboru doku­mentów:  Doku­menty syste­mowe oraz Doku­menty użyt­kow­nika.
 • Zmieniono scena­riusz sieci­owy pobie­rania szablo­nów i para­metrów PIT, które są aktu­alnie pobie­rane z serwera. (dotych­czas pobie­rane lokalnie - jako relikt starych sieci o małych przepus­towoś­ciach).

INNE ZMIANY

 • Usunięto usterkę planszy Wykaz urzędów skarbowych. Usterka ta blokowała dodawanie nowych urzędów.
 • Do planszy Opcje i parametry ogólne dodano listę opcji druko­wania listy w nowym układzie "pasków".
 • Zwiększono szybkość odpowiedzi rejestru czasu pracy i absencji dla dużych zbiorów danych z kilku lat.
 • Zmieniono planszę Edycja doku­mentów wywo­ływaną z menu Dostosuj - Doku­menty forma­towane RTF.
 • Wymie­niono kompo­nenty i zmie­niono wygląd plansz: Przeglą­danie i druko­wanie etykiet ....., Eksport adresów do kores­pon­dencji seryjnej .....

Na początek

Program kadry płace – roczna aktu­aliza­cja 6.65 – styczeń - luty 2021

Aktuali­zacja wnosi nowe wersje PIT i inne ważne zmiany:

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - Opraco­wano procedury eksportu w formacie XML do nowych aktyw­nych formu­larzy PDF systemu e-Deklaracje: PIT-11(26), PIT-4R(11), PT-8AR(10), IFT-1R(16). Udos­tęp­niono też nowe proce­dury wydruku tych formu­larzy.  Dosto­sowano struk­turę XML formu­larza PIT-8C(10) do zmian z połowy roku.
 • Ważne - Udos­tęp­niono nowy format trans­misji do ZUS wg specy­fikacji ZUS - EWD 2.10. Zaktu­alizo­wano spis tytułów ubez­pieczeń do stanu prezen­towa­nego w pakiecie słow­niko­wym P2_X_208 pobra­nym ze strony ZUS. Wniesiono poprawki kodów tytułów ubez­pieczeń wyzna­czone ostatnim rozpo­rządze­niem MRiPS z 26.11.2020.
 • Dostar­czono kolejną wersję pomoc­niczego prog­ramu do współ­pracy z aktyw­nymi formu­larzami PIT PDF syste­mu e-Deklaracje. Opis programu w rozdziale: Eksport doku­men­tów PIT do sys­temu e-deklaracje.

KADRY

 • Ważne - Rozbu­dowano procedurę trans­misji doku­men­tów do prog­ramu ZUS. Podczas przesy­łania doku­mentu ZUS ZWUA pojawia o okienko do wpisania danych dla bloku V tego doku­mentu, które to dane aktu­alnie nie są prze­chowy­wane w kadrach.
 • Ważne - Do planszy eksportu dokumen­tów PPK dodano opcję umożli­wiająca wyłą­czenie przesy­łania wiersza nagłówka z tytułami kolumn danych.
 • Rozsze­rzono horyzont kalen­darza rucho­mych świąt kościel­nych, używa­nego przy ustalaniu harmo­nogra­mów czasu pracy, do roku 2022.
 • Poprawiono czytel­ność wydruków uzys­kiwa­nych z planszy Aktu­aliza­cja wymiaru urlopu.

LISTY

 • Ważne - Do karty Ogólne planszy płacowej dodano nowe pole do zazna­czania praktyki absol­wen­ckiej lub stażu ucz­niows­kiego. Pole to będzie wyma­gane przy sporzą­dzaniu następ­nej wersji PIT-11 (za 2021) zgodnej z projek­tem M.F

 • Ważne - Do karty PPK planszy płacowej dodano nowe pole do importu składki płatnika z listy płac poprzed­niego okresu.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Ważne - Do planszy zestawień dodano nowe pola zgodne z planszą listy płac.
 • Ważne - Zmieniono proce­durę eksportu raportów do prog­ramu ZUS w zak­resie raportu RCA, który w specy­fikacji EWD 2.10 zyskał spec­jalne pole składek PPK i nowe pole dla sumy składek.
 • Ważne - Do wszyst­kich plansz opraco­wania PIT dodano przycisk Jakość druku, który wywołuje osobną planszę z dwoma opcjami (wspól­nymi dla wszyst­kich rodzajów PIT) doty­czą­cymi jakości i poten­cjalnych błędów druku obrazów PIT.
 • Ważne - Zmie­niono algorytm przesu­wania zaliczek z zasił­ków ZUS na PIT-11, zgodnie z nową treścią pou­czenia (14) na tym doku­mencie. Zmie­niono planszę edycji tego doku­mentu.
 • Zmie­niono planszę edycji doku­mentu PIT-4R i zależną planszę funkcji mie­sięcz­nej U. Skarb zaliczka podatku + przelew.
 • Zmie­niono planszę edycji doku­mentu PIT-8AR i zależną planszę funkcji mie­sięcz­nej U. Skarb podatek ryczałt + przelew.
 • Zmie­niono planszę edycji doku­mentów IFT-1/1r.

INNE ZMIANY

 • Ważne - do menu Pomoc - Ważne infor­macje dodano: funkcję uzys­kiwania loginu i hasła do pob­rania darmo­wych aktuali­zacji oraz funkcję pobie­rania silnika baz danych BDE dla nowych kompu­terów.
 • Zmieniono sposób powia­damiania o aktuali­zacjach i dostar­czania innych ważnych infor­macji, które są teraz wklejane w bardziej czytelnej postaci do edytora tekstu.
 • Do karty Skład­niki - wykaz planszy opraco­wania skład­ników Skład­niki płacowe dodano przyciski Opis, który wyś­wietla skró­cony opis skład­nika iden­tyczny jak na planszy list płac.
 • Ważne - Zmo­derni­zo­wano planszę Usta­wienia prog­ramu dodając kartę i zmie­niając nazwy 3 kart.  Do karty Defekty druku dodano opcję steru­jącą metodą wydru­ków obrazów: przele­wów, plansz itp. Opcja nie dotyczy doku­men­tów PIT, które otrzy­mały własną opcję steru­jącą wydru­kiem obrazów.
 • Dosta­rczono nowy zestaw para­met­rów wzor­cowych na 2021 do skopio­wania do włas­nego zes­tawu para­met­rów użytkow­nika.
 • Zaktu­alizo­wano zawartość pomocy ekra­nowej odpo­wied­nio do dokona­nych zmian.
 • Popra­wiono scena­riusz, w którym blankiet przelewu ,wywołany z przele­wów wynag­rodzeń, pozwalał (przycis­kiem Baza) przejść do zablo­kowanej (bo wcześniej nie zamk­niętej) bazy przele­wów. Teraz przycisk jest aktywny tylko jeśli na ekranie niema jeszcze bazy przelewów.
 • Zlikwi­dowano niepożą­dany efekt wys­tępu­jący przy aktywnym skalowaniu ekranu systemu Windows, który powo­dował że nagłówki okien miały zbyt dużą wysokość oraz czcionkę nagłówka.
 • Popra­wiono kilka drobnych usterek wystę­pują­cych na różnych plan­szach przy skalo­waniu ekranu systemu Windows.

Na początek

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Jeśli nie posiadasz programu kadrowo płacowego, to polecamy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika.

Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały. Zobacz też nasze pozostałe programy biurowe.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami