Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 26.06.2022

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Aktualizacje

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawiera­jąca najnow­sze infor­macje. Ta strona Aktuali­zacje zawiera opisy zmian doko­nanych w kilku ostat­nich aktu­aliza­cjach oraz opcjo­nalne, darmowe aktuali­zacje programu do pobrania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Inne elementy
do pobrania

Strona do pobierania
udostępnia:

Elementy prezentacji uniwersalnego programu
płacowo kadrowego
Płatnik®

 • Wersję "demo" programu z dokumen­tacją
 • Obszerny pokaz slajdów z planszami programu
   

Pobierz teraz

Elementy aktualizacji programu płacowo kadrowego

Ten dział jest przez­naczony głównie dla użyt­kowni­ków prog­ramu kadrowo płaco­wego Płatnik ®. Nato­miast osoby, które goszczą tu po raz pierwszy mogą pobrać wersję "demo" i inne prezen­tacje ze strony Pobierz "DEMO" prze­zna­czonej dla gości i dostęp­nej do przeglą­dania ze strony głównej.

Opisy bez­płatnych aktuali­zacji zawie­rają w tytule słowo "Darmowa ...", posia­dają przycisk pobie­rania i dotyczą niezbyt starych wersji prog­ramu. Nato­miast użyt­kownicy star­szych wersji prog­ramu mogą zakupić naj­nowszą akt­ualiza­cję.

Szcze­góły ostat­niej oraz kilku poprzed­nich mody­fikacji programu opisano w tabeli Opis kilku ostat­nich aktualizacji

Program kadry płace – najnowsze aktuali­zacje

Nowa letnia aktuali­zacja 6.69 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik®, która dostarcza pakiet funkcji do obsługi zmian tzw. "Polskiego ładu 2" obowiązujących od lipca 2022.

Szczegóły w tabelce Opis kilku ostatnich aktualizacji.

Proce­durę zama­wiania opisano w dziale Wiadomości.

W sprawie dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z nami

 

Darmowe suplementy do starszych wersji programu kadry płace

Tutaj można pobrać darmowe suple­menty do star­szych wersji prog­ramu płacowo kadro­wego Płatnik®.
Dodatki te dostar­czają nowe elementy lub napra­wiają zauważone drobne usterki programu.

Aktualnie brak suplementów do pobrania

Pobierz teraz

Po użyciu przycisku, należy wpisać: login i hasło

Login i hasło należy uzyskać w prog­ramie poprzez menu: Pomoc - Pobierz ważne informacje. Po wpisaniu loginu i hasła należy wybrać zapis na dysk.

 Opis kilku ostatnich aktualizacji

Program kadry płace – aktu­aliza­cja 6.69 – czerwiec 2022

Letnia aktuali­zacja 6.69 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik®, dostarcza funkcje do obsługi zmian tzw. "Polskiego ładu 2" obowiązującego od lipca 2022. Zawiera też wiele innych ulepszeń nie związanych z "Polskim ładem".

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - Uwzględ­niono wymogi tzw. "Polskiego ładu" dla wypłat od lipca 2022.
 • Ważne - Wprowa­dzono nowy format wypłat nr "2" do list płac i zestawień list. Format jest konsek­wencją zmian tzw. "Polskiego ładu" od lipca 2022.
 • Ważne - Na planszy Opcje i para­metry ogólne zmieniono:
  Na karcie Edycja listy nowa opcja główna Format opracowania list płac, która zapewnia współ­istnie­nie trzech formatów wypłat: "0" (do 12.2021), "1" (od 01.2022) i "2" (od 07.2022).
  Na karcie Stałe płacowe nowy układ parame­trów odliczeń udos­tępnia warianty odliczeń wg. tzw. "Polskiego ładu 2".

KADRY

 • Zmieniono planszę umów zleceń i o dzieło opracowanych z poziomu kadr.
 • Zlikwido­wano usterkę wyświe­tlania kalen­darza przy wpisie do rejestru zdarzeń, w trybie skalo­wania ekranu.

LISTY PŁAC

 • Ważne -  Uwzględ­niono nowy format "2" wypłat we wszystkich funkcjach listy.
 • Ważne - Nowa funkcja bloko­wania elemen­tów planszy niedoz­wolo­nych dla danego formatu wypłaty "0","1","2". Bloko­wane elementy i etykiety są "wysza­rzane", co poprawia czytelność i orientację w ramach formatu wypłaty.
 • Ważne - Nowa funkcja trwałego wyróż­niania na czer­wono pól edyto­wanych "prywatnie". Aktualnie wyróż­nienie jest pamię­tane i przywra­cane po każdym otwarciu listy oraz wyga­szone lub aktywo­wane po zmianie osoby.
 • Ważne - Zmieniono sposób obsługi pola Format wypłaty na karcie Ogólne planszy listy płac
 • Na karcie Wypłata pole Zaniechanie poboru zaliczki może mieć teraz także wartość ujemną, która powoduje powięk­szenie zaliczki.
 • Ważne - Do paska narzędzi i menu Dokument dodano funkcję Raport błędów wypłat, która działa tak jak funkcja dla zestawów list płac o tej samej nazwie.
 • Z paska narzę­dzi usunięto kalku­lator ulgi "KS" (nieis­totny dla formatu "2") ale pozostał w menu Dokument.
 • Do menu Dokument dodano funkcję Porównaj z wypłatą wg zasad do 12.2021, która działa z nowym formatem "2" wypłat. Funkcja, podobnie jak przycisk Porównaj karty Wypłata dla formatu wypłat "1", porów­nuje wypłaty, ale bez możli­wości korekty zaliczek możliwej tylko do 06.2022.
 • Zmieniono planszę funkcji Wstaw do listy typowe stałe w zakresie zasiłku macie­rzyń­skiego oraz zaprzes­tano obsługi starych dodatków do tego zasiłku wycofanych w 2017.
 • Zmieniono planszę umów zleceń i o dzieło opraco­wanych z poziomu listy płac.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Ważne - Nowa funkcja "wyszarzania" etykiet planszy dla niedos­tępnych elementów danego formatu wypłaty.
 • Ważne - Wykrywane są nowe błędy wypłat: przestarzały format wypłaty i błędy dotyczące nowych zwolnień.  Całkowicie prze­projekto­wano plansze wyświetlania błędów.
 • Popra­wiono błąd wyświet­lania opisu na planszy przelewów wynag­rodzeń.
 • Dokonano korekt na planszach: opcji eksportu PIT, parame­trów wyna­grodze­nia "normal­nego".

INNE ZMIANY

 • Ważne - Pakiet zmian i dostosowań, w ramach którego:
  - Dosto­sowano wszystkie elementy do Windows 11 i pracy w syste­mach ze skalo­wa­niem ekranu.
  - Zmieniono formę menu kont­eksto­wych (przy­ciski obok pól) dla Windows 11, popra­wiając ich czytel­ność.
  - Zlikwido­wano wpływ zmian wiel­kości czcionki doko­nanych przez użyt­kow­nika na wiel­kość ele­men­tów menu
    głów­nych i memu kont­eksto­wych, komunikatów oraz "dymków" podpo­wiedzi.
  - Popra­wiono okienka wyświet­lania komu­nikatów typu "Nie pokazuj więcej tego komu­nikatu"
  - Popra­wiono okienka wyświet­lania wyników forma­towa­nych w kolum­nach.
  - Dokonano korekty czcionki w nagłów­kach i opisach tabelek wpisywania danych i tabelek raporto­wanych danych.
  - Skorygo­wano niepop­rawną szerokość niektórych "niebieskich" komu­nikatów w trybie skalo­wania ekranu.
 • Usunięto usterką, która unie­moż­liwiała naprawę tabeli Składniki płacy przy pomocy funkcji Reanimacja danych.
 • Zaktu­alizo­wano planszę Reanimacji danych.
 • Uzupeł­niono planszę Kontrola eksportu (dla RODO).
 • Zaktu­alizo­wano zawar­tość pomocy ekra­nowej odpo­wied­nio do wszyst­kich dokona­nych zmian.

Na początek

Program kadry płace – aktu­aliza­cja 6.68 – luty 2022

Aktuali­zacja 6.68 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik®, dostarcza pakiet funkcji do obsługi zmian tzw. "Polskiego ładu" wpro­wadzo­nych w styczniu.

LISTY PŁAC

 • Ważne - Do karty Wypłata dodano nowe pole Różnica zaliczek jako pamięć porów­nań zaliczek podatku wg nowych i starych zasad. Pole jest obsłu­giwane w pełni auto­matycz­nie, ale umoż­liwia też bezpo­średni wpis.
 • Ważne - Do karty Wypłata dodano przycisk Porównaj, który aktywuje planszę z trzema funkc­jami obsługi porów­nań wypłat: aktualnej i refe­rencyj­nej (wg zasad 2021). Można pokazać wypłatę refe­rencyj­ną w lokalnym oknie, a różnicę zaliczek rozliczyć auto­matycz­nie. Można też wysłać wypłatę aktualną w starej formie (jak 2021) do "obcej" listy otwartej obok, a potem użyć osobnej funkcji rozli­czania różnic zaliczek.
 • Ważne - Funkcje Dane osoby lub grupy osób, wybór pola do filtra lub wybór pola do raportu udos­tęp­niają też nowe pole listy płac Różnica zaliczek.
 • W wyliczeniach wypłat zwol­nionych umów zleceń, przy badaniu potrzeby ograniczania składki zdro­wot­nej, prog­nozuje się dla wypłaty refe­rencyj­nej 20 % KUP. (zamiast zera). Powinno to zmniej­szyć liczbę "korekt" tej składki po testo­waniu. Nie zwalnia to z koniecz­ności testu składki zdro­wot­nej dla relatyw­nie niskich przy­chodów.
 • Zmieniono planszę Koryguj stopy podatku .... dostosowując ją do aktualnych wymogów.
 • Zmieniono wszys­tkie plansze funkcji listy płac, wyma­gające wyboru kartoteki, umoż­liwiając wybór lub zanie­chanie wyboru wg uznania użyt­kow­nika.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Ważne - Dosto­sowa­no kartę Wypłata do widoku listy płac dodając nowe pole Różnica zaliczek.
 • Ważne - Dodano nowe pole Różnica zaliczek do wyników funkcji: Podsu­mowa­nie zestawu list, Podsu­mowa­nie osoby, Karty wyna­grodzeń pracow­ników, Zarobki osoby wyciąg z kartoteki, Dane osoby lub grupy osób, wyboru pola do filtra, wyboru pola do raportu.
 • Zmieniono planszę Sumy zwolnień z podatku i ulg dosto­sowu­jąc ją do aktu­alnych wymogów.

INNE ZMIANY

 • Ważne - Do pomocy ekranowej dodano nowy punkt opisujący dualne wypłaty i badanie różnic zaliczek. Zaktu­alizo­wano zawar­tość pomocy odpo­wied­nio do wszyst­kich dokona­nych zmian.
 • Zaktu­alizo­wano doku­ment Nume­racja pól danych na doku­men­tach, dodając numer nowego pola różnicy zaliczek.
 • Poprawiono widok okna Wizytówka - O programie w trybie skalo­wania ekranu.

Na początek

Program kadry płace – roczna aktu­aliza­cja 6.67 – 12.2021 / 01.2022

Roczna aktuali­zacja 6.67 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik® umoż­liwia zamk­nięcie starego roku i kon­tynua­cję eks­ploa­tacji prog­ramu w 2022r. Aktua­lizacja ta wnosi m.in. pakiet ważnych funkcji reali­zują­cych zało­żenia tzw. "Polskiego ładu".

WAŻNE FUNKCJE OGÓLNE

 • Ważne - W związku z nowymi regu­lacjami prawa w ramach tzw. "Polskiego ładu" wprowa­dzono do programu wiele zmian, wymie­nionych w kolejnych punktach po skrócie "(PŁ)".
 • Ważne - (PŁ) Do planszy Opcje i para­metry ogólne dodano opcję główną (pole) Twórz listy wg starych zasad .... Opcja steruje współ­istnie­niem dwóch różnych formatów wypłat: wg. starych zasad do 2021 i wg nowych zasad od 2022r.
 • Ważne - Udos­tęp­niono doku­menty PIT-11(27), PIT-4R(12), PT-8AR(11). Opraco­wano procedury eksportu w formacie XML do aktyw­nych formu­larzy PDF systemu e-Deklaracje oraz proce­dury wydruku tych doku­mentów.
 • Ważne - Dostar­czono nową wersje programu pomoc­niczego ePityPdf.exe, który pomaga wczytać pliki XML z danymi PIT prog­ramu płaco­wego do aktywnych formu­larzy PDF. Nowa wersja współpracuje tylko z Acrobat Reader DC. (ale jest też stara wersja do współ­pracy ze starym Acrobat Reader).
 • Ważne - Nową procedura eksportu danych XML ZUS do prog­ramu płatnika ZUS wg specy­fikacji ZUS 2.18 obowiązującej od 30.01.2022 - nowe terminy składania raportów, likwi­dacja raportu RZA, nowe sekcje i renume­racja raportów RCA i DRA.
 • Ważne - Znacząco przyspieszono wbudowany edytor tekstu RTF dla obszernych raportów. Np. podsumowanie czasu pracy zawierające 80 tysięcy wierszy jest tworzone 4 razy szybciej oraz wczytywane z dysku 250 razy szybciej !!!
  Wzbogacono wbudowany edytor tekstu RTF o następujące elementy:
  - Dodano obsługę łączy HTML typu www.domena. Po kliknięciu łącza otwierana jest odpo­wiednia strona www.
  - Dodano funkcję wyrów­nania obus­tron­nego tekstu - wyjus­towanie jak w MS Word (nowy przycisk paska)
  - Do menu Format dodano pozycję Sprawdzaj pisownię. Wyrazy wpisane po jej włączeniu uznane za błędne
    są podkre­ślane na czerwono.

KADRY

 • Ważne - (PŁ) Rozbu­dowano tabelę kadrową dodając 2 nowe pola.
 • Ważne - (PŁ) Dodano ramkę Zwolnienia i ulgi grupu­jącą: "zwol­nienie młodych", 3 nowe zwol­nienia oraz ulgę dla "KŚ".
 • Ważne - (PŁ) Prze­projek­towano planszę umów zleceń i o dzieło Parametry umowy ... , wywo­ływaną przed wydru­kiem tych doku­mentów.

LISTY PŁAC

 • Ważne - (PŁ) Rozbu­dowano tabelę listy płac dodając 8 nowych pól fizycz­nych i 2 wirtualne.
 • Ważne - (PŁ) Wpro­wa­dzono system rozró­żniania list starego formatu (do 2021) i list nowego formatu (od 2022), zapew­niając równo­prawne współ­istnienie obu forma­tów.
 • Ważne - (PŁ) Prze­projek­towano znacząco kartę Ogólne oraz kartę Wypłata planszy listy płac, dodając nowe pola płacowe i reorga­nizując pozostałe.
 • Ważne - (PŁ) W menu Edycja zmieniono funkcje: Sumy zwolnień z podatku i ulg, Wyczyść stare nieak­tualne dane, Wstaw do listy typowe stałe, Pobierz i wstaw aktualne dane oraz Koryguj stopy podatku wg kartoteki.
 • (PŁ) Do planszy listy płac dodano nieza­leżny kalku­lator ulgi dla "KŚ" - dostęp z menu Dokument i paska narzę­dzi.
 • (PŁ) Do wydruku listy dodano możliwość drukowania ulgi dla KŚ i zmie­niono nazwy niek­tórych pozycji.
 • (PŁ) Zmie­niono planszę umów z list  Parametry umowy ... , analo­gicznie jak dla planszy kadro­wej.
 • Usunięto usterkę (poten­cjalną) nagłego zamk­nięcia listy płac, w przy­padku kaso­wania osób przy włączo­nym filtrze, jeśli zaistniały dodat­kowe specy­ficzne warunki.

ZESTAWY LIST PŁAC

 • Ważne - (PŁ) Rozbu­dowano tabelę zesta­wień list dodając pola identyczne jak dla tabeli list płac.
 • Ważne - (PŁ) Prze­projek­towano karty Ogólne i Wypłata planszy zesta­wień list płac, identycznie jak dla listy płac.
 • Ważne - (PŁ) Zmieniono w menu Dokument funkcje: Podsumo­wanie zestawu oraz Podsumo­wanie osoby.
  Ważne - (PŁ) Zmieniono w menu Kartoteka funkcje: Karty wynagrodzeń pracowników, Zarobki osoby - Wyciąg z kartoteki oraz Sumy zwolnień z podatku i ulg.
 • Zmie­niono planszę PIT-11 w tym: dodano opcję Zaliczki z zasiłków ZUS prze­suwaj zawsze do wiersza "Inne", a opcję naprawczą Przesuń przychód niezwol­niony z wynag­rodzeń objęto teraz także wynag­rodzenia z tytułu praktyk absol­wenckich i staży uczniow­skich.
 • Do planszy błędów wypłat dodano błąd dla wypłat za praktykę absol­wencką lub staż ucz­niowski, które zawierają: koszty uzys­kania lub ubez­pie­czenia społeczne i zdro­wotne osoby albo zasiłki z ZUS.
 • Wyeli­mino­wano usterkę badania wypłat, która spora­dycznie (tylko wypłaty zwol­nione "młodych", z zasiłkiem ZUS) powo­dowała emisję fałszywego komu­nikatu o błędzie wypłaty typu "M3".

INNE ZMIANY

 • (PŁ) Do doku­mentu Nume­racja pól danych na doku­mentach dodano numery nowych pól kadro­wych i płacowych.
 • Zaktu­alizo­wano zawar­tość pomocy ekra­nowej odpo­wied­nio do wszyst­kich dokona­nych zmian.
 • Dosta­rczono nowy zestaw para­met­rów wzor­cowych na 2022 do skopio­wania do włas­nego zes­tawu para­met­rów użytkow­nika.
 • Zmody­fiko­wano Notatnik zadań o nastę­pujące elementy:
  - Usunięto usterkę polega­jącą na niemoż­ności kopiowania treści pomiędzy kartami tematów.
  - Dodano obsługę łączy HTML typu www.domena. Po kliknięciu łącza otwierana jest odpowiednia strona www.
  - Dodano przycisk wyrów­nania obus­tron­nego tekstu (wyjustowanie - jak w MS Word).
  - Do menu Format dodano pozycję Sprawdzaj pisownię. Wyrazy wpisane po jej włączeniu uznane
    za błędne są podkreś­lane na czerwono.
 • Popra­wiono kilka usterek wystę­pują­cych przy skalo­waniu ekranu systemu Windows.
 • W oknie "Drukowanie planszy" poprawiono sposób wizualizacji tytułów kart drukowanej planszy.

Na początek

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Jeśli nie posiadasz programu kadrowo płacowego, to polecamy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika.

Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały. Zobacz też nasze pozostałe programy biurowe.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami