Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 29.03.2024

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – współpraca z nami

Zapraszamy firmy i osoby fizyczne wysta­wiające faktury do współpracy w zakresie dystry­bucji, aktua­lizacji i obsługi naszego produktu: "Uniwer­salny program płacowo kadrowy Płatnik".
Firmom informa
­tycznym oferujemy współpracę w zakresie włączenia naszego programu płacowo kadro­wego do ich syste­mów, jeśli na razie nie dysponują własnymi modułami płace i kadry.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Korzystna współpraca

 

Płace i kadry - nawiążemy współpracę

 

Sprawdź nasz cennik

Poznaj aktualne ceny
naszego uniwersalnego programu
kadry i płace


Cennik

 

Współpracuj z nami za 50 %

Nawiążemy współpracę w zakresie dystrybucji i obsługi

Firmy informatyczne, komputerowe a także osoby fizyczne zdolne do wysta­wiania faktur zapra­szamy do współ­pracy w zakresie dystry­bucji naszego prog­ra­mu płacowo kadro­wego Płatnik ®.
Ze swej strony oferujemy Państwu 50% ceny końcowej programu. Otrzymacie Państwo produkt uniwer­salny, nowo­czesny, prze­tes­towany, nieza­wodny, z pełną doku­men­tacją, licencją użyt­kow­nika i certyfikatem.

W ramach odsprzedaży: współpraca dotyczy sprzedaży programu nowym klientom oraz sprzedaży aktuali­zacji progra­mu klientom, którzy nabyli wcześniej program.

Prowadzimy politykę rozdzielności klientów co oznacza, że użyt­kownik końcowy, który nabywa program od firmy współ­pracu­jącej z nami będzie stale obsługi­wany przez tę firmę.

Udzielimy wsparcia mery­torycz­nego, Państwu oraz Waszym klientom lub całkowi­tego wsparcia mery­torycz­nego Waszym klientom, jeśli nie chcecie zajmować się tematami: kadry i płace.

Korzystny stosunek możliwości do ceny, duża beza­waryj­ność i walory este­tyczne czynią z naszego programu atrakcyjny produkt rynkowy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt

Oferujemy nasze kadry i płace  jako uzupełnienie innych systemów

Nawiążemy współpracę dotyczącą włączania naszego
 programu do innych systemów

Firmom infor­matycz­nym, które nie dysponują własnymi modu­łami płace i kadry, oferujemy nasz uniwer­salny, funkcjo­nalny i nowo­czesny program kadrowo płacowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, podatki, jako uzu­pełnienie ich wielo­moduło­wych syste­mów opro­gra­mowa­nia. 

Nasz program kadrowo płacowy, podobnie jak inne programy biurowe P.T.H. Promax, zrea­lizowa­no za pomocą nowo­czes­nego pakietu narzędzi Delphi od Embarcadero (IDERA) - patrz nasze narzędzia

Oferowane moduły możemy dostar­czyć dla baz w wersji desktop: DBF, MS Access, SQLite, Firebird (*) (wersja demo do pobrania z naszej strony pobierania jest zrea­lizo­wana dla baz w wersji desktop DBF)

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt

(*) Wszystkie cytowane powyżej nazwy technologii i produktów stanowią własność ich prawowitych właścicieli i zostały wymie­nione jedynie w celach identyfikacji danego produktu.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami