Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 10.10.2021

Aby zadać pytanie
przejdź do:
"Kontakt z nami"

Program płacowo kadrowy - wersje i ceny

Aktualnie
program Kadry i Płace
w nizszych cenach

 

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – cennik, wersje, zamawianie

Tani program kadrowy i płacowy

Na tej stronie znajdziesz: ceny różnych wersji naszego prog­ramu, opis sposobu zama­wiania oraz infor­macje o ostat­nich promo­cjach. P.T.H. Promax zastrzega sobie prawo do mody­fikacji cen i wariantów opro­gra­mowa­nia przeds­tawio­nych w cennikach.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.


Skorzystaj z okresowo ogłaszanych promocji. Jeśli najwyższe ceny wydają Ci się za wysokie spróbuj wynego­cjować cenę.

Program płacowo kadrowy – warianty

Nasz uniwersalny, funkcjonalny i nowoczesny program kadrowo płacowy - płace, kadry, ZUS, PPK, Podatki (Urząd Ska­rbowy PIT) ofero­wany jest w 2 warian­tach licen­cjono­wania:

  • program płacowo kadrowy - wariant dla "zwykłych" firm ( NIE dla biur rachunkowych )
  • program płacowo kadrowy - wariant tylko dla biur rachunkowych

Poniżej cenniki dla obu wersji:

Kadry i płace
promocja

Program kadry i płace
dla
"ZWYKŁYCH" FIRM
teraz
NIŻSZE CENY
od 25% do 50%

Program płacowo kadrowy - wersja standard

Program kadrowo płacowy – wariant dla "zwykłych" firm

Cennik pro­gramu dla "zwykłych" firm - nie będą­cych biu­rami rachun­kowymi.
(ceny dla biur rachun­kowych w następ­nym punkcie -  w niebieskiej tabelce)

Sposób zamawiania - opisuje osobny punkt za cennikami.

Program płacowo kadrowy Płatnik dla "zwykłych" firm jest oferowany w wersjach "MINI" i "PROF". Cechy obu wersji omó­wiono pod tabelką. W tabelce aktualne, promocyjne ceny. Jeśli cena nie spełnia Państwa ocze­kiwań, można nego­cjować cenę.

nazwa wersji Sieciowy Liczba firm Liczba osób Cena netto [zł] Brutto z VAT [zł]
MINI 3 NIE 1 do 3 200 246,00
MINI 5 NIE 1 do 5 300 369,00
MINI 10 NIE 1 do 10 450 553,50
PROF 10 TAK do 3 do 10 550 676,50
PROF 20 TAK do 3 do 20 650 799,50
PROF 35 TAK do 3 do 35 800 984,00
PROF 50 TAK do 3 do 50 950 1168,50
PROF 100 TAK do 3 do 100 1300 1599,00
PROF 150 TAK do 3 do 150 1550 1906,50
PROF MAX TAK do 3 ponad 150 uzgodnij z nami atrakcyjną cenę

Uniwersalny program płacowo kadrowy w wersjach "MINI" i "PROF" dla "zwykłych" firm.
Liczba firm
- oznacza limit firm obsługiwanych przez program.
Liczba osób
oznacza limit osób możli­wych do zano­towa­nia w każdej firmie.

– Wersja MINI (podsta­wowa) umożliwia obsługę tylko 1 firmy bez obsługi innych firm właś­ciciela.
    oraz pracę tylko na 1 stanowisku bez możli­wości pracy w sieci.

– Wersja PROF (rozsze­rzona) daje dodat­kowe korzyści:

  • Umoż­liwia obsługę do 3 firm, przy czym firmami mogą być filie lub oddziały firmy macie­rzys­tej albo inne firmy właś­ciciela. Łatwy transfer pracowników między firmami.
  • Możliwa praca sieciowa - na dowol­nej liczbie stano­wisk co pozwala np. roz­dzielić obsługę kadr i płac na osobne kompu­tery lub przy­dzielić obsługę różnych firm do różnych stano­wisk.

– Uwaga – Zakupioną wersję można w dowolnym czasie rozsze­rzyć do dowolnej wyższej wersji, dopła­cając różnicę cen.

Kadry i płace
promocja

Program kadry i płace
dla
BIUR RACHUNKOWYCH
teraz
NIŻSZE CENY
od 25% do 50%

Program płacowo kadrowy - wersja dla biur rachunkowych

Program kadrowo płacowy – wariant dla biur rachunkowych

Poniżej w tabelce - cennik programu dla biur rachun­kowych.
(ceny dla "zwykłych" firm - w poprzednim punkcie - w żółtej tabelce)

Sposób zamawiania - opisuje osobny punkt za cennikiem.

Program płacowo kadrowy Płatnik dla biur rachun­kowych jest oferowany w wersjach "START" i "MULTI". Cechy obu wersji omó­wiono pod tabelką. W tabelce aktualne, promocyjne ceny. Jeśli cena nie spełnia Państwa ocze­kiwań, można nego­cjować cenę.

Nazwa wersji Sieciowy Liczba firm Liczba osób Cena netto [zł] Brutto z VAT [zł]
START 10 NIE do 10 dowolna 550 676,50
MULTI 10 TAK do 10 dowolna 650 799,50
MULTI 20 TAK do 20 dowolna 850 1045,50
MULTI 35 TAK do 35 dowolna 1050 1291,50
MULTI 50 TAK do 50 dowolna 1200 1476,00
MULTI 100 TAK do 100 dowolna 1500 1845,00
MULTI MAX TAK ponad 100 dowolna uzgodnij z nami atrakcyjną cenę

Uniwersalny program płacowo kadrowy w wersji "START" i "MULTI" dla biur rachun­kowych.
Liczba firm
- oznacza limit firm obsługiwanych przez program.
Liczba osób oznacza limit osób możli­wych do zano­towa­nia w każdej firmie.

– Wersja START (pods­tawowa) umożliwia pracę tylko na 1 stanowisku bez możli­wości pracy w sieci.

– Wersja MULTI (rozsze­rzona) daje dodat­kowe korzyści:

  • Umoż­liwia pracę sieciową na dowol­nej liczbie kompu­terów, co pozwala np. przy­dzielić obsługę różnych firm do różnych stano­wisk.
  • Możliwy dostęp do wspól­nej bazy biura lub do danych lokalnych na innych stano­wis­kach.

– Uwaga – Zakupioną wersję można w dowolnym czasie rozsze­rzyć do dowolnej wyższej wersji, dopła­cając różnicę cen.

Sposób zamawiania programu kadrowo płacowego

Sposób zamawiania i realizacji zamówienia

Zamówienie i zakup programu płacowo kadrowego – 3 kroki:

Krok 1 – zamawianie programu

Należy pobrać aktywny formularz zamówienia na swój komputer, rozpakować, uruchomić i wypełnić. Dane formu­larza zostaną zapisane w zwykłym pliku teks­towym.

Plik ten należy przesłać w wia­domości e-mail do nas - na specjalny adres dla zamówień.

Specjalny adres dla zamówień jest podany na planszy formularza.

Pobierz spakowany aktywny formularz zamówienia - formularz_zamawiam.zip (1,1 MB)

Pobierz teraz

Krok 2  – opłacenie zamówienia

W odpowiedzi na zamó­wienie zostanie wysłana wiado­mość e-mail z fakturą PRO-FORMA do zapłaty. Należy opłacić fakturę. Gdy zapłata dociera na konto P.T.H. Promax, następuje realizacja zamó­wienia.

Krok 3 – realizacja zamówienia

Po opłaceniu faktury, otrzymacie Państwo program i fakturę VAT wysta­wioną na dzień zapłaty. Program dostar­czany jest w wersji elektro­nicznej, do pobrania z serwera P.T.H. Promax, wraz z wygodną elektro­niczną doku­men­tacją (podręcznikiem) oraz licencją, certy­fikatem i pokazem slajdów.

Doku­men­tację elektro­niczną można wydru­kować, uzys­kując papie­rowy podręcznik.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami