Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, podatki.

Zmiany: 06.03.2019

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – cennik, wersje, zamawianie

Tani program kadrowy i płacowy

Na tej stronie znajdziesz: ceny różnych wersji naszego prog­ramu, opis sposobu zama­wiania oraz infor­macje o ostat­nich promo­cjach. Przedsta­wione cenniki nie stanowią oferty w myśl prawa handlo­wego. P.T.H. Promax zastrzega sobie prawo do mody­fikacji cen i asorty­mentu opro­gra­mowa­nia przeds­tawio­nych w cennikach.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Program płacowo kadrowy - wersje i ceny

Teraz  program Kadry i Płace
w cenach niższych do 50%

 

Program płacowo kadrowy – wersje i ich ceny

Nasz uniwersalny, funkcjonalny i nowoczesny program kadrowo płacowy - płace, kadry, ZUS, Podatki (Urząd Skarbowy PIT) oferowany jest w kilku warian­tach licencjonowania:

  • program płacowo kadrowy - wersja testowa - ograniczona czasowo tzw. "demo"
  • program płacowo kadrowy w cenie mate­riałów - wersja dla jednos­tek edu­kacyj­nych pro­wa­dzą­cych szkolenia w zakresie: kadry, płace
  • program płacowo kadrowy - wersja dla "zwykłych" firm ( NIE dla biur rachunkowych )
  • program płacowo kadrowy - wersja dla biur rachunkowych

Uwaga ! - Na tej stronie ogłaszamy okresowe promocje. Sprawdź ostatnią z nich. Dla aktual­nej promo­cji obowią­zują ceny ozna­czone kolorem czerwonym.

Jeśli najwyższe ceny wydają Ci się za wysokie spróbuj wynego­cjować cenę - skontaktuj się z nami

Darmowy program płacowo kadrowy

Program kadrowo płacowy – wersja ograniczona czasowo – demo

Wszyscy mogą pobrać darmową wersję programu płacowo kadrowego ograniczoną czasowo (działa przez 60 dni i jest to wersja demon­stracyj­na - tzw. "demo"). Mimo, że program ma charakter demon­stra­cyj­ny, to zarówno kadry jak i płace działają w pełnym zakresie, a program pozos­taje w pełni funk­cjo­nalny przez ten okres. Dane wpisane do wersji "demo" można łatwo przenieść do zakupionej później wersji komer­cyjnej programu

Przejdź do strony pobierania darmowej, ograniczonej czasowo wersji "demo" programu

Przejdź teraz

Program kadrowo płacowy do szkoleń – jak uzyskać ?

Program kadrowo płacowy dla prowadzących szkolenia w zakresie kadry, płace. Jednostki prowadzące szkolenia w tym zakresie mogą wyko­rzys­tać nasz uniwer­salny, funkcjo­nalny i nowo­czesny program płacowo kadrowy w pełnej wersji jako element tych szkoleń, uzys­kując go w cenie materiałów.

Warun­kiem jest aby program nie był wyko­rzys­tywany do pracy w środo­wisku produk­cyjnym co oznacza, że nie może służyć do obsługi kadr i płac żadnej konkretnej firmy.

Zainte­resowa­nych progra­mem kadrowo płaco­wym do szkoleń prosimy o przesłanie zapytania.

Kadry i płace
promocja

Program kadry i płace
dla
"ZWYKŁYCH" FIRM
teraz
NIŻSZE CENY
od 25% do 50%

Program płacowo kadrowy - wersja standard

Program kadrowo płacowy – wersja dla "zwykłych" firm

Poniżej w tabelach - cennik pro­gramu dla "zwykłych" firm - nie będą­cych biu­rami rachun­kowymi.
( ceny dla biur rachun­kowych zapre­zen­towano w następnym punkcie - w niebieskich tabelkach )

Program płacowo kadrowy Płatnik dla "zwykłych" firm oferujemy w dwóch wersjach: "MINI" (pods­tawowa) oraz "PROF" (profes­jonal­na, rozsze­rzona). Cechy obu wersji omó­wiono pod cenni­kami.
Tabelki cenni­ków zawie­rają ceny niższe do 50%. Ceny dotyczą pro­gramu dostar­cza­nego w wersji elektro­nicznej (pobieranego z serwera).

W przypadku gdy oferta nie spełnia Państwa potrzeb lub ocze­kiwań, zapra­szamy do nego­cjowania cen.

Uniwersalny program płacowo kadrowy w wersjach "MINI" i "PROF"

nazwa wersji Sieciowy Liczba firm Liczba osób Cena netto [zł] Brutto z VAT [zł]
MINI 3 NIE 1 do 3 195 239,85
MINI 5 NIE 1 do 5 300 369,00
MINI 10 NIE 1 do 10 450 553,50
PROF 10 TAK do 3 do 10 550 676,50
PROF 20 TAK do 3 do 20 650 799,50
PROF 35 TAK do 3 do 35 800 984,00
PROF 50 TAK do 3 do 50 950 1168,50
PROF 100 TAK do 3 do 100 1300 1599,00
PROF 150 TAK do 3 do 150 1550 1906,50
PROF MAX TAK do 3 ponad 150 uzgodnij z nami atrakcyjną cenę

Liczba firm - oznacza limit firm obsługiwanych przez program.
Liczba osób
oznacza limit osób możli­wych do zano­towa­nia w każdej firmie.

– Wersja MINI (podsta­wowa) umożliwia obsługę tylko 1 firmy (bez obsługi innych firm właś­ciciela)
    oraz pracę tylko na 1 stanowisku (bez możli­wości pracy w sieci).

– Wersja PROF (rozsze­rzona) daje dodat­kowe korzyści:

  • Umoż­liwia obsługę do 3 firm, przy czym firmami mogą być filie lub oddziały firmy macie­rzys­tej albo inne firmy właś­ciciela. Łatwy transfer pracowników między firmami.
  • Możliwa praca sieciowa - na dowol­nej liczbie stano­wisk co pozwala np. roz­dzielić obsługę kadr i płac na osobne kompu­tery lub przy­dzielić obsługę różnych firm do różnych stano­wisk.
  • Licencja nie zawiera prawie żadnych ograniczeń - patrz opis na stronie głównej.

– Sposób zamawiania - opisano w osobnym punkcie za cennikami.

Kadry i płace
promocja

Program kadry i płace
dla
BIUR RACHUNKOWYCH
teraz
NIŻSZE CENY
od 25% do 50%

Program płacowo kadrowy - wersja dla biur rachunkowych

Funkcjonalny program kadrowo płacowy dla biur rachunkowych

Poniżej w tabelach - cennik programu dla biur rachun­kowych. (ceny dla firm nie będą­cych biurami rachun­kowy­mi. zapre­zento­wano w poprzed­nim punkcie).

Program płacowo kadrowy Płatnik dla biur rachun­kowych oferujemy w dwóch wersjach: "START" (pods­tawowa) oraz "MULTI" (sieciowa, rozsze­rzona). Cechy obu wersji omó­wiono pod cenni­kami.
Tabelki cenni­ków zawie­rają ceny niższe do 50%. Ceny dotyczą pro­gramu dostar­cza­nego w wersji elektro­nicznej (pobieranego z serwera).

W przypadku gdy oferta nie spełnia Państwa potrzeb lub ocze­kiwań, zapra­szamy do nego­cjowania cen.

Uniwersalny program płacowo kadrowy w wersji "START" i "MULTI"

Nazwa wersji Sieciowy Liczba firm Liczba osób Cena netto [zł] Brutto z VAT [zł]
START 10 NIE do 10 dowolna 550 676,50
MULTI 10 TAK do 10 dowolna 650 799,50
MULTI 20 TAK do 20 dowolna 850 1045,50
MULTI 35 TAK do 35 dowolna 1050 1291,50
MULTI 50 TAK do 50 dowolna 1200 1476,00
MULTI 100 TAK do 100 dowolna 1500 1845,00
MULTI MAX TAK ponad 100 dowolna uzgodnij z nami atrakcyjną cenę

Liczba firm - oznacza limit firm obsługiwanych przez program.
Liczba osób oznacza limit osób możli­wych do zano­towa­nia w każdej firmie.

– Wersja START (pods­tawowa) umożliwia pracę tylko na 1 stanowisku (bez możli­wości pracy w sieci).

– Wersja MULTI (rozsze­rzona) daje dodat­kowe korzyści:

  • Umoż­liwia pracę sieciową na dowol­nej liczbie kompu­terów, co pozwala np. przy­dzielić obsługę różnych firm do różnych stano­wisk. Możliwy dostęp do wspól­nej bazy biura lub do danych lokalnych na innych stano­wis­kach.
  • Licencja nie zawiera prawie żadnych ograniczeń - patrz opis na stronie głównej.

– Sposób zamawiania - opisano w następnym punkcie.

Sposób zamawiania programu kadrowo płacowego

Sposób zamawiania i realizacji zamówienia

Zamówienie i zakup programu płacowo kadrowego – 3 kroki:

Krok 1 – zamawianie programu

Należy pobrać aktywny formularz zamówienia na swój komputer, rozpakować, uruchomić i wypełnić go. Wypeł­niony formu­larz zostanie zapisany w zwykłym pliku teks­towym, który należy przesłać jako załącznik wia­domości e-mail do nas na specjalny adres dla zamówień:Specjalny adres dla zamówień

Pobierz spakowany aktywny formularz zamówienia - formularz_zamawiam.zip (1,1 MB)

Pobierz teraz

Krok 2  – opłacenie zamówienia

W odpowiedzi na zamówienie wyślemy wiado­mość e-mail z załą­czni­kiem w postaci faktury PRO-FORMA do zapłaty. Należy opłacić fakturę. Gdy zapłata dociera na nasze konto wysy­łamy potwierdzenie.

Krok 3 – realizacja zamówienia

Po opłaceniu faktury, otrzymacie Państwo program i fakturę VAT wysta­wioną na dzień zapłaty. Program dostar­czany jest w wersji elektro­nicznej, do pobrania z serwera P.T.H. Promax, wraz z wygodną elektro­niczną doku­men­tacją (podręcznikiem) oraz licencją i certy­fikatem.

Doku­men­tację elektro­niczną można wydru­kować, uzys­kując papie­rowy podręcznik.

 

P.T.H. PROMAX
promax@pmx.pl
www.pmx.pl; www.płace.pl
52-241 Wrocław
ul. Zawiszy czarnego 123
tel. 601 56-60-56 (71) 36-444-55