Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 06.01.2024

Aby zadać pytanie
przejdź do:
"Kontakt z nami"

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – elementy do pobrania

Tani program kadrowy i płacowy

Z tej strony można pobrać: program płacowo kadrowy - jego darmową wersję czasową (tzw. wersja "demo")oraz prezen­tację - pokaz slajdów z widokami ekranów ( wersja "demo" także zawiera prezentację ).
Czytaj opis na stronie głównej i dowiedz się, jak dobrze nasz program obsłuży Twoje kadry i płace. Zapra­szamy firmy infor­matycz­ne do korzystnej współpracy w zakresie dystry­bucji i obsługi .

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Program kadrowy płacowy Płatnik - prezentacja. Obszerny zbiór kilkudziesięciu slajdów.

Pobierz prezentację programu kadry płace

Prezentacja ta bogato dokumen­tuje nasz uniwer­salny program kadrowo płacowy  PŁATNIK ®.  Pozwala szybko poznać go bez instalo­wania na dysku. Jest to pokaz kolekcji slajdów z widokami ekranów, na których zapre­zento­wano waż­niejsze kompo­nenty naszego programu płacowo kadro­wego. Zobacz kom­ponenty, którymi program obsługuje płace, kadry, ZUS, PPK i podatki (Urząd skarbo­wy PIT). Pokaz powinien umożl­iwić ocenę, czy program jest wystar­czająco funkcjo­nalny i nowo­czesny.

Uwaga ! - Prezen­tacja jest aktu­alizo­wana rzadziej niż program i może nie pokazać najnow­szych funkcji.

Pobierz pokaz slajdów – plik Promax_Platnik_Prezentacja.zip
wydanie  02.01.2024  (ok. 8 MB )

Pobierz pokaz

Po pobraniu pakietu wystarczy uruchomić program prezen­tacji.

Uniwersalny funkcjonalny i tani program kadrowo płacowy. Pobierz darmową wersję czasową.

Pobierz wersję demonstracyjną programu kadry płace

Pobierz wersję programu płacowo kadrowego ograni­czoną czasowo (działa przez 60 dni). Wersja ma charak­ter demon­stra­cyjny (tzw. demo), ale zarówno kadry jak i płace działają w pełni, a program pozostaje funkcjo­nalny przez 60 dni.
Program kadrowo płacowy w wersji "demo" można wyko­rzystać do prowa­dzenia szkoleń.
Dane wpisane do wersji "demo" można łatwo przenieść do zaku­pionej później wersji komer­cyj­nej programu.

Uwaga ! - Wersja "demo" posiada kilka ograni­czeń o charak­terze ilościowym.
Jest też wydawana rzadziej niż wersja komer­cyjna i może nie zawierać najnow­szych funkcji.

Pobierany pakiet zawiera: instalatory progra­mu i baz danych z dokład­nymi instruk­cjami. Razem z progra­mem płacowym instalo­wana jest też pełna doku­men­tacja ekra­nowa, którą można wywołać klawi­szem F1 z prawie każdej planszy programu.

Pobierz wersję "demo" – plik Promax_Platnik_Demo.zip
wydanie  05.01.2024  (ok. 25 MB)

Pobierz DEMO

Zobacz cennik

Sprawdź jak tani jest
Uniwersalny program
kadry płace

Cennik

 

  ***

Program kadrowo płacowy, podobnie jak inne progra­my P.T.H. Promax,
zreal­izowano za pomocą nowo­czes­nego pakietu narzędzi Delphi.


Logo pakietu narzędzi Delphi firmy Embarcadero

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami