Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, podatki.

Zmiany: 06.03.2019

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – elementy do pobrania

Tani program kadrowy i płacowy

Z tej strony można pobrać: program płacowo kadrowy - jego darmową wersję czasową (tzw. wersja "demo"), prospekt z opisem funkcji programu, prezen­tację - pokaz slajdów z widokami ekranów. Czytaj opis na stronie głównej i dowiedz się, jak dobrze nasz program obsłuży Twoje kadry i płace. Zapra­szamy firmy infor­matycz­ne do korzystnej współpracy w zakresie dystry­bucji i obsługi .

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Program kadrowy płacowy Płatnik - prezentacja. Obszerny zbiór kilkudziesięciu slajdów.

Pobierz prezentację programu kadry płace

Prezentacja ta bogato dokumen­tuje nasz uniwer­salny program kadrowo płacowy  PŁATNIK ®.  Pozwala szybko poznać go bez instalo­wania na dysku. Jest to pokaz kolekcji slajdów z widokami ekranów, na których zapre­zento­wano waż­niejsze kompo­nenty naszego programu płacowo kadro­wego. Zobacz kom­ponenty, którymi program obsługuje płace, kadry, ZUS i podatki (Urząd skarbo­wy PIT). Pokaz powinien umożl­iwić ocenę, czy program jest wystar­czająco funkcjo­nalny i nowo­czesny. Pobierz także darmo­wą wersję czasową.

Po pobraniu pakietu wystarczy uruchomić program prezen­tacji.

Pobierz pokaz slajdów - program:  Promax_Platnik_Pokaz.zip ( ok. 8,3 MB )

Pobierz pokaz

Uniwersalny funkcjonalny i tani program kadrowo płacowy. Pobierz darmową wersję czasową.

Pobierz wersję demonstracyjną programu kadry płace

Pobierz wersję programu płacowo kadrowego ograni­czoną czasowo (działa przez 60 dni). Mimo, że wersja ma charak­ter demon­stra­cyjny (tzw. demo), to zarówno kadry jak i płace działają w pełnym zakresie, a program pozostaje w pełni funkcjo­nalny przez 60 dni. Wersja "demo" posiada tylko kilka ograni­czeń o charak­terze ilościowym:

  • Płace - na liście płac można wydrukować wypłaty tylko 5 pierw­szych osób
  • Płace - eksport raportów do programu ZUS - można ekspor­tować tylko 5 pierw­szych wypłat.
  • Kadry i płace - wybrane dokumenty mają nadru­kowane słowo demo. Także niektóre z doku­men­tów mogą być nieak­tualne,  bo wersje "demo" są wyda­wane rzadziej niż komer­cyjne.

Uwaga ! - Dane wpisane do wersji "demo" można łatwo przenieść do zaku­pionej później wersji komer­cyj­nej programu

W skład pobieranego pakietu wchodzą: instalator progra­mu i instalator baz danych wraz z dokład­nymi instruk­cjami instalacji.  Razem z progra­mem płacowym instalo­wana też jest pełna doku­men­tacja ekra­nowa w formacie *.HTML. Doku­men­tacja zawiera liczne odnośniki, do innych części, dzięki czemu można ją sprawnie przeglą­dać tak jak strony interne­towe. Doku­men­tację można wywołać klawi­szem F1 z prawie każdej planszy programu.

Pobierz wersję "demo" - plik Promax_Platnik_Demo.zip  ( 07.2017 - ok. 14 MB)

Pobierz DEMO

Uniwersalny funkcjonalny i tani program kadrowo płacowy Płatnik. Pobierz prospekt z opisem

Pobierz prospekt programu kadry płace

Pobierz dwu stronicowy prospekt z opisem naszego progra­mu kadry i płace.  Prospekt,  wydany w popu­larnym formacie *.PDF, zawiera wyciąg najważ­niej­szych informacji zawar­tych w naszej witrynie www.płace.pl

Do przeglądania dokumentu można użyć popular­nej darmowej prze­glądarki Adobe Reader, zainsta­lowanej na więk­szości kompu­terów. Jeśli nie jest zain­stalo­wana można ją pobrać - klikając tutaj

Aby pobrać ten plik kliknij na poniższy przycisk prawym klawi­szem myszki i z podręcznego menu wybierz polecenie zapisania pliku - np. dla przeglądarki IE  Zapisz element doce­lowy jako ...

Pobierz folder Promax_Platnik_Folder.pdf (ok. 0,6 MB)

Pobierz folder

Zobacz cennik

Sprawdź jak tani jest
Uniwersalny program
kadry płace

Cennik

 

Program kadrowo płacowy, podobnie jak inne progra­my P.T.H. Promax,
zreal­izowano za pomocą nowo­czes­nego pakietu narzędzi Delphi.


Logo pakietu narzędzi Delphi firmy Embarcadero

 

P.T.H. PROMAX
promax@pmx.pl
www.pmx.pl; www.płace.pl
52-241 Wrocław
ul. Zawiszy czarnego 123
tel. 601 56-60-56  (71) 36-444-55