Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, podatki.

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Wiadomości

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawie­rająca najnowsze infor­macje. Strona Aktu­alizacje zawiera opisy zmian dokona­nych w kilku ostatnich aktu­alizac­jach oraz opcjo­nalne darmo­we aktuali­zacje programu. Strona Serwis techn. zawiera porady i wyjaś­nienia różnych proble­mów. Wyb­rane tematy są są rozwi­jane na stronie Komentarz. Natomiast na stronę Archiwum trafiają niek­tóre starsze infor­macje z historii programu kadry i płace warte odnotowania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Użyj pomocy
ekranowej

Poznaj nowe funkcje
ostatnich wersji
programu
płacowo kadrowego

 • Wzory for­mularzy doku­men­tów PIT.
 • Nowo dodane funkcje w ostatnich aktualizacjach
 • Funkcje eksportu danych do MS Excel i MS Access
 • Program pomocniczy do współpracy z aktyw­nymi formul­arzami.
 • Program pomocniczy do two­rzenia kopii zapasowych.
 • Szablony doku­men­tów z wir­tual­nymi polami i funk­cjami użytkow­nika.
 • Program pomoc­niczy do inicja­cyjnego importu danych z programu płatnika ZUS

Przejdź do działu
Aktualizacje

Przejdź teraz

Program kadry i płace – informacje – spis treści

Nazwy programów i technologii wymieniane w notatkach są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów.
Nazwy: "Windows, Internet Explorer, IE, Access, SQL Server" identyfikują produkty i technologie firmy Microsoft.

Aktualne oferty na program kadry płace

 ROCZNA AKTUALIZACJA 6.61 programu kadry płace

Aktualnie oferowana ROCZNA aktuali­zacja 6.61 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik® 2019/18, z obsługą nowych doku­men­tów PIT i nowej wersji 10.02 prog­ramu płat­nika ZUS.

Aktu­aliza­cja ta, oprócz obsługi grun­townie zmie­nio­nych wzorów PIT (Dz. U. 30.11.2018 poz. 2237), wnosi nowy raport ZUS RPA i inne ważne elementy.

Pełny wykaz zmian w dziale Aktu­alizacje w tabeli Opis kilku ostatnich aktualizacji.

Składanie zamó­wień wyłącznie pocztą elektro­niczną, na specjalny adres dla zamó­wień:

Adres do zamówień

Na adres e-mail, z którego wpłynie zamó­wienie będzie przes­łana faktura PRO-FORMA, a po zapła­cie faktura VAT i instruk­cja pobrania aktu­alizacji z serwera P.T.H. Promax.

Po aktua­lizacji mogą zostać wydane dalsze dar­mowe poprawki wnoszące ulep­szenia lub kory­gujące ewen­tualne usterki nowej wersji. Państwa informacje o ewen­tualnych usterkach, przys­pieszą ich usuwanie.

Uwaga ! - Użyt­kow­nicy nie są infor­mowa­ni indy­widu­alnie o usterkach i popraw­kach.
Infor­macje i dane do pobrania są dos­tęp­ne tylko w tej witrynie - w dziale użyt­kowni­ków.

W sprawie dodatkowych wyjaśnień prosimy o Kontakt z nami.

spis treści

 Darmowy suplement 3 do wersji 6.61 z marca

Darmowa zbiorcza aktu­ali­zacja 6.61.01 kompi­lacja 3 - suple­ment do wersji 6.61 prog­ramu kadry płace, z marca, rozbu­do­wuje funk­cjonal­ność prog­ramu. Suple­ment ten, do pobrania z działu Aktu­alizacje, zawiera także wszys­tkie elementy suple­men­tu 2 wyda­nego w lutym, w tym nowy raport ZUS RPA, zgodny z wersją 10.02 prog­ramu płat­nika ZUS.

Uwaga - Jest to tzw. "szybka" aktu­aliza­cja, która nie zmienia wyś­wietla­nej wersji prog­ramu. Wersja pre­zen­to­wana z poziomu menu Pomoc jest nadal równa 6.61.01. Ale numer kompi­lacji wyś­wiet­lany w tym samym oknie jest równy 3.

Pełny wykaz zmian w dziale Aktu­alizacje w tabeli Opis kilku ostatnich aktualizacji.

spis treści

 Eksport przelewów do programów bankowości elektronicznej na zamówienie

Eksport plików przelewów z progra­mu kadry płace do programu banko­wego eliminuje etap przygo­towania przele­wów w syste­mie banko­wym oraz poten­cjalne błędy "ręcznego" wpisy­wania kwot w tym progra­mie.

Program płacowo kadrowy Płatnik ® udostępnia funkcje eksportu przele­wów do kilku pro­gramów banko­wości elektro­nicznej: MultiCash, VideoTEL, Minibank24, CitiDirect (lub innych stosu­jących takie formaty).

Użytkownicy posia­dający inne programy bankowe mogą zamówić w naszej firmie dedyko­wane proce­dury eksportu do swoich progra­mów.

Kontakt w sprawie zamówienia:

Adres do zamówień

spis treści

Informacje na temat programu kadry płace

 Jak uwzg­lędnić dodat­kowe święto 12.11.2018 w progra­mie kadrowo płaco­wym Płatnik

Święto 12 listo­pada można łatwo uwzględ­nić w harmo­nogra­mach pracy osób. Kalen­darz pracy umoż­liwia prze­kwali­fiko­wanie dowol­nego dnia na święto. Należy tylko pamię­tać o wyczysz­czeniu pola Kontroluj typ dnia i wyze­rowa­niu planu pracy w tym dniu.

Aby nie robić tego każdej osobie z osobna, można utworzyć nowy wzorzec kalen­darza pracy, popra­wić go w opisany powyżej sposób i przypisać go auto­matycz­nie do grupy osób - patrz funkcje: Wzorce kalen­darzy czasu pracy oraz kalen­darze pracy dla grupy osób.

Dodatkowo należy:

 • obniżyć godziny płacowe na karcie Ogólne dla list płac za listopad.
 • dla skład­nika godzin nocnych w listo­padzie - obniżyć wartość w polu Ustawo­wa liczba godzin pracy w mie­siącu
 • dla skład­nika ekwi­walen­tu za urlop - na karcie Wyniki wyliczyć nową wartość pola współ­czyn­nik pracy w mie­siącu

 Uwagi do wersji 6.60 programu kadry i płace

W wersji 6.60 zaprze­stano obsługi starych, dawniej dopusz­czalnych, a obecnie zabro­nionych przy­padków doty­czą­cych odliczeń na NFZ z podatku. Przy­padki takich odliczeń mogły wystąpić w wypła­tach sprzed 2009 roku.

W związku z tym nieliczne wypłaty sprzed 2009 roku, po wczy­taniu mogą mieć pustą wartość pola "na NFZ Odli­czona z podatku". (wypłaty takie można ponownie przeliczyć).

 Ustawowa liczba godzin w wersji 6.59 programu

W okienku obliczania skład­nika godzin nocnych dla stycznia w polu "Ustawo­wa liczba godzin …" pojawia się domyśl­nie niewła­ściwa liczba "176" którą należy zmniej­szyć o 8 (wolne za święto w sobotę).

Podobnie, na planszy oblicza­nia ekwiwa­lentu za urlop, gdzie na karcie "Wyniki" w polu "współ­czynnik pracy w miesiącu" domyśl­nie wpisaną liczbę należy zastąpić liczbą 20,92.

Niewłaściwe są TYLKO te wielkości norma­tywne. Nato­miast wylicze­nia z harmo­nogra­mów pracy osób pozos­tają PRAWIDŁOWE (jeśli oczywi­ście zazna­czono w nich dzień wolny za święto w sobotę stycznia).

Wydany w marcu 2018 suple­ment 6.59.01.02 miedzy innymi likwi­do­wał tę usterkę.

spis treści

 Nowe formularze umów w wersji 6.58 i 6.59

W wersji 6.58 wymie­niono dokument syste­mowy Świadectwo pracy oraz syste­mowe formu­larze umów zlecenia i o dzieło (4 sztuki). Ale te same dokumenty użytkow­nika nie uległy zmianie. (są włas­nością użytkow­nika).

Można używać nowych doku­mentów syste­mowych lub zare­jestro­wać własne kopie użyt­kow­nika tych dokumen­tów i zmo­dyfiko­wać je stosownie do potrzeb. (zmiany orygi­nałów sys­temo­wych nie mają sensu, bo orygi­nały mogą być wymie­niane w kolej­nej aktuali­zacji).

Czyn­ności rejes­trowa­nia i edycji włas­nych kopii doku­men­tów sys­temo­wych są opisane w dok­umen­tacji.

Jeśli ktoś chciałby nadal używać starych formu­larzy użyt­kow­nika dla umów, to musi pousuwać z tych formu­larzy - z sekcji rachunku sym­bole procen­tów %. Symbole te są w nowej wersji dopisy­wane wraz z liczbami i pozo­stawie­nie ich na formu­larzu spowo­dowa­łoby zdublo­wanie ich na wypeł­nio­nym formularzu.

spis treści

 Uwaga – Nadgorliwe "antywirusy" blokują program !

Często programy antywi­rusowe blokują "prewen­cyjnie" nieznane im progra­my. Przypadki takie dotknęły także nasz uniwer­salny program kadry i płace.

Wcześniej "antywirusy" Kaspersky oraz Avast omyłkowo blokowały nasze płace i kadry, a ostatnio "anty­wirus" Komodo blokował cały proces aktu­alizacji prog­ramu. Użyt­kow­nicy zgłaszają te prob­lemy posądzając o nie pro­gram płacowo kadrowy.

Dlatego, gdy po instalacji / aktualizacji "anywirusa" pojawią się anomalie w pracy programu płace kadry lub blokady aktuali­zacji programu płace kadry, należy skupić uwagę na "anty­wirusie" i wyłą­czyć go lub odinsta­lować. Jeśli przywróci to sprawność programu kadry płace, to winny jest "antywi­rus". Po wykry­ciu blokady, prosimy powia­domić P.T.H. Promax, co pozwoli ostrzec innych użyt­kowni­ków.

spis treści

 Komunikat o błędnym adresie przy wysyłaniu wiadomości do P.T.H. Promax

W przy­padku komuni­katu o błędnym adresie przy przesłaniu wiado­mości e-mail do P.T.H. Promax lub łączeniu ze stroną www.pmx.pl, należy wyczyść pamięć adre­sów DNS systemu Windows wg poniż­szej instrukcji:

Otwie­ramy Menu Start –> Uruchom wpisu­jemy CMD i zat­wier­dzamy Enter. Otwiera się “okienko wiersza poleceń”, w które wpisu­jemy polecenie:

ipconfig /flushdns

oraz zat­wier­dzamy Enter. W odpo­wiedzi otrzy­mujemy pot­wier­dzenie: Pomyślnie opróż­niono pamięć pod­ręczną prog­ramu roz­pozna­wania nazw DNS lub po angielsku: Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

spis treści

 Gdy brak wiadomości wysłanej przez P.T.H. Promax

Wiado­mości ogólne do użyt­kowni­ków programu kadry płace wysy­łane są zwykle jako kores­pon­dencja "seryjna". Taka kores­pon­dencja jest trakto­wana przez część serwisów pocz­towych jako "spam" czyli kores­pon­dencja niech­ciana.

W najlep­szym przypadku wiado­mość taka jest ozna­czana słowem Spam. W gorszym, jest dodat­kowo umiesz­czona w folderze Wiadomości-śmieci, a w najgorszym nie dociera do użyt­kownika.

Dlatego jeśli nie można odszukać wiado­mości w skrzynce odbior­czej, należy zawsze zagląd­nąć do folderu Wiadomości-śmieci w swoim programie pocz­towym.

Jeśli wiado­mości w ogóle nie docierają, należy poprosić osobę admi­nistru­jącą serwi­sem pocz­towym, aby zmieniła reguły serwisu tak, aby nie zatrzy­mywały wiado­mości z domeny pmx.pl  Pamiętaj - zacho­wanie serwisu poczty zależy wyłącz­nie od doko­nanych usta­wień. Jeśli sam zało­żyłeś konto pocz­towe, sam możesz nim zarzą­dzać jako admi­nistra­tor.

spis treści

 Wiadomości z fakturami – natychmiast po otrzymaniu zapłaty

Wiadomości z faktu­rami za program kadry płace lub jego aktuali­zację są zawsze przesy­łane w dniu wpływu należ­ności na konto P.T.H. Promax. Faktury są przesy­łane jako załącznik w formacie PDF do wiado­mości e-mail, zawsze na adres, z którego wysłano zamó­wienie.

Jeśli faktury nie odebrano, to przy­czyną może być problem w odbio­rze poczty - opisany w notatce powyżej Gdy brak wiadomości wysłanej przez P.T.H. Promax.

spis treści

 Wydania i numeracja wersji uniwersalnego programu kadrowo płacowego Płatnik®

Program kadry płace opraco­wano w kilku warian­tach dla różnych baz danych. Wariant programu wyróżnia jedna litera przed numerem wersji:

 • D - wersja dla bazy desktop dBase z silnikiem BDE firmy Borland
 • A - wersja dla bazy w formacie Microsoft Access
 • F - wersja dla bazy Firebird
 • L - wersja dla bazy SQLite
 • E - wersja dla bazy Microsoft SQL Server Express (oraz C - dla jej kompaktowej wersji)

Powyższą literę oraz numer wersji można odczytać z menu Pomoc - Wizytówka - O programie ... , przy czym numer wersji składa się z 5 cyfr. Pierwsza cyfra numeru wersji, oznacza wydanie główne (obecnie 6 ).

Dalsze 2 cyfry to numer kolejny wersji. Kolejna wersja jest odpo­wiedzią na zmiany przepi­sów, albo zawiera nowe funkcje lub znaczą­ce ulepsze­nia. Aktu­aliza­cja do kolejnej wersji jest zwykle płatna. Czasami zdarza się, "przes­kok" w górę numeru wersji , suge­rujący duży zakres zmian doko­nanych w programie

Ostatnie 2 cyfry ozna­czają podwersję (w ramach wersji). Podwersje zawie­rają mniejsze (ale często ważne) zmiany i są udos­tępniane za darmo na stronie Aktualizacje. Jednak skorzys­tać z nich mogą tylko nabywcy pełnych wersji.

Regularne wydania naszego uniwer­salnego programu płacowo kadro­wego pojawiają się 2 razy w roku w styczniu i w lipcu/sierpniu. Oprócz nich często dostępne są uzupeł­niające darmowe wydania.

spis treści

 Eksport PIT do systemu e-Deklaracje

Linki do systemu e-Deklaracje zamiesz­czono w ramce "M.F." i inne instytucje" (lewy niebieski margi­nes - powyżej). Eksport danych uzys­kanych z programu płacowo kadrowego Płatnik® do systemu e-Deklaracje opisano dokładnie w doku­men­tacji ekra­nowej prog­ramu w punkcie: Infor­macje ogólne - Współ­praca z innymi progra­mami.

* * *

Program płacowo kadrowy Płatnik® zapisuje dane dokumentów PIT w formie plików typu *.XML w celu przesłania ich do systemu e-deklaracje Minister­stwa Finansów. Zapisane pliki XML są potem wczy­tywane przez opro­gra­mowa­nie interfej­sowe systemu e-deklaracje (lub alterna­tywne) opatry­wane podpi­sem, ponow­nie kodowane i przesy­łane przez Internet do części odbiorczej systemu e-deklaracje.

Eksport danych PIT za pomocą aktywnych formularzy

Aktualnie jedyny kompletny interfejs importu­jący i przesy­łający pliki XML, dostarczony przez M.F., stanowią aktywne formularze PDF, które przesyłają dokumenty poje­dynczo. Cały proces prze­biega podobnie jak w przypadku eksportu do ZUS. Program kadrowo płacowy Płatnik® przygo­towuje dane, a oprogra­mowanie interfejsowe systemu e-deklaracje - aktywne formularze - bada poprawność danych oraz całkowicie odpowiada za ich przesłanie.

Przeczytaj w dziale Serwis notatkę: Pobieranie narzędzi do wysyłania danych PIT XML z programu kadry i płace

Eksport danych PIT za pomocą innych narzędzi

Istnieją alterna­tywne narzędzia oferujące seryjny eksport doku­men­tów PIT-11, których wysyła się naj­więcej i które bezpośrednio wczytują pliki XML produ­kowane przez program płacowo kadrowy Płatnik®. Narzędzia te wskazano w doku­men­tacji ekra­nowej prog­ramu w punkcie: Infor­macje ogólne - Współ­praca z innymi progra­mami.

spis treści

 Jak uzyskać BDE - silnik baz danych dla programu w wersji "D"

Program kadry płace w wersji D współpracuje z "silnikiem" baz danych BDE (skrót nazwy bibliotek Borland Database Engine firmy Borland). Po reinstalacji Windows lub migracji programu na inny komputer konieczne jest zainsta­lowanie tego silnika.

Instalator BDE znaj­dziemy w pakiecie instala­cyjnym lub w jednym z pakietów aktualizacji dostar­czonym przez P.T.H. Promax - w katalogu Aktualizacja baz danych -  plik InstalujBDE.exe

Dalsze wskazówki o instalacji i zarządzaniu silnikiem BDE zawarto w dziale Serwis - notka Co to jest BDE, do czego służy, jak nim zarządzać i gdzie go szukać

spis treści

 Archiwizacja uniwersalnego programu płacowo kadrowego Płatnik

Archiwizacja programu płacowo kadrowego wraz z danymi jest bardzo ważna. Wystar­czy drobna awaria dysku, aby utracić całą historię płac bezpo­wrotnie. Innym realnym zagro­żeniem jest kradzież sprzętu szcze­gólnie przenoś­nego. Użyt­kownicy często nie przywią­zują wagi do sporzą­dzania kopii zapaso­wych mimo że wyko­nanie kopii bezpie­czeństwa programu kadry płace jest szczególnie proste. Dane płacowe są obszerne i podlegają zmianom. Nawet utrata danych tylko z jednego miesią­ca będzie np. dla biura rachun­kowego dużym proble­mem.

Archiwi­zację pro­gramu płacowo kadrowego można bardzo łatwo i szybko wykonać "ręcznie" - nagry­wając cały katalog główny pro­gramu na inny nośnik, z którego można w razie potrzeby przywrócić program z danymi. Mimo, że taka archiwi­zacja jest bardzo prosta, można też skorzystać z dostar­czonego spec­jalnego narzędzia do archiwizacji.

Pełna instrukcja Archiwi­zacja danych w uniwer­salnym programie płacowo kadro­wym Płatnik, zawarta w dziale Serwis zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące archiwizacji.

spis treści

 Przenoszenie uniwersalnego programu płacowo kadrowego na inny komputer

( dotyczy tylko wersji A, D, L programu. Litera oznaczenia wersji poprzedza
numer wersji i można ją odczytać z menu Pomoc - Wizytówka - O programie ...)

Przenoszenie wszelkich programów to często wykony­wana czynność podyk­towana moder­nizacją sprzętu lub restruk­tury­zacją firmy. W przypadku ogółu progra­mów jest to proces uciąż­liwy wyma­gający powtórnej instalacji.

Na szczęście tak nie jest w przypadku uniwer­salnego programu kadry płace autorstwa P.T.H. Promax. Nasz program zapro­jekto­wano z myślą o admi­nistra­torach systemu, umoż­liwiając błyska­wiczne przenie­sienie na inny komputer lub na re-instalację tym samym kompu­terze po zmianie systemu Windows. Czynności tę można wykonać zarówno dla uniwer­salnego progra­mu płacowo kadrowego - wersja jedno stanowiskowa jak i dla programu płacowo kadro­wego - w wersji sieciowej.

Opis niezbędnych czynności zamiesz­czono w dziale Serwis - notatka Jak przenieść uniwer­salny program płacowo kadrowy na nowy komputer.

spis treści

 Rozbudowa programu jedno­stano­wiskowego w program sieciowy

( dotyczy tylko wersji A, D, L programu. Litera oznaczenia wersji poprzedza
numer wersji i można ją odczytać z menu Pomoc - Wizytówka - O programie ...)

Wiele wersji uniwersalnego programu kadry płace autorstwa P.T.H. Promax ma wbudo­wane funkcje obsługi sieci, które pozwalają w każdej chwili i w bardzo prosty sposób rozbu­dować infra­struk­turę kadr i płac z jedno­stano­wiskowej w sieciową.

Ważne jest przy tym, że nie potrzeba instalo­wać programu od podstaw, bo nasz uniwer­salny program kadry płace przecho­wuje wiele sperso­nalizo­wa­nych ustawień i doku­mentów, które trzeba przeka­zać do dyspo­zycji nowo utworzo­nych stano­wisk klienckich.

Opis procesu rozbudowy zamiesz­czono w dziale Serwis - notatka Jak przeksz­tałcić lokalny program jedno­stano­wiskowy w program sieciowy.

spis treści

 Program kadry płace – zgodność z różnymi wersjami systemów Windows

Uniwersalny program kadry płace Płatnik® jest zgodny z najnow­szym syste­mem Windows 10 i z Windows 8.x / 7 / XP (oraz ich serwe­rowymi odpowied­nikami) firmy Microsoft.

Program nie pracuje w starych syste­mach Windows 98 / Me. Narzę­dzia, którymi tworzono program płacowo kadrowy Płatnik® były coraz bardziej ukie­run­kowane na nowsze wersje Windows. Dosto­sowanie programu do starych syste­mów, tak aby był uniwer­salny i nowo­czesny, wyma­gało coraz więcej dodat­kowej pracy, a w końcu przestało być możliwe.

Stare wersje systemu Windows można zastąpić nowymi. Program z danymi można bez proble­mów przenieść do nowego systemu - patrz dział Serwis.

spis treści

 Uniwersalny program kadry płace - realizacje dla technologii SQL

Równolegle z rozwojem uniwer­salnego programu kadry płace w wersji D "desktop BDE" w P.T.H. Promax two­rzone były wydania dla innych baz w techno­logii SQL.

Opraco­wano wersje "desktop" dla baz: MS Access (kilku stano­wis­kowa) oraz SQLite (jedno stano­wis­kowa). Wersje te oznaczone literami A, L łączą w sobie łatwość instalacji i łatwość obsługi baz "pliko­wych". Można je użytkować w firmach bez obsługi infor­matycz­nej.

Powstała też wersja serwerowa E dla serwera MS SQL Server Express (i wersja C dla jego kom­pak­towej odmiany). Serwer ten zapew­nia bez­pieczeń­stwo danych, jednak wymaga od użyt­kow­nika fachowej obsługi infor­matycz­nej.

Ostatnio opraco­wano uniwersalny program kadry płace w wersji F dedykowanej bazom danych Firebird. Dzięki prostocie instalacji i eksplo­atacji baz Firebird, ta wersja programu kadry płace jest przezna­czona zarów­no do pracy typu "desktop" jak i serwe­rowej - sieciowej w firmach bez obsługi infor­matycz­nej. Wersja ta w przysz­łości zastąpi popu­larną wersję "desktop BDE" uniwer­salnego progra­mu kadry płace w insta­lacjach dla wszystkich firm.

Wszystkie warianty naszego uniwer­salnego programu płacowo kadro­wego bazują na niemal iden­tycz­nym inter­fejsie i posiadają wspólną dokumen­tację.

spis treści

 

Wsparcie użytkowników programu kadry i płace

 Strony wsparcia

Strony zatytułowane: Wiadomości, Serwis, Aktualizacje, Komentarz i Archiwum są dedy­kowane głównie użyt­kowni­kom programu kadrowo płaco­wego Płatnik® naszego tj. P.H. Promax autorstwa. Zawierają infor­macje, komen­tarze, oraz niekiedy uzupeł­nienia i aktu­alizacje programu (te darmowe). Wystrój gra­ficzny stron jest osz­czędny w formie, ponieważ priorytet mają teksty. Infor­macje i inne elementy przy­pisane są do posz­czegól­nych stron wg nas­tępują­cych kryteriów:

 • Na stronie Wiadomości (głównej dla użyt­kowni­ków) zamie­szczamy ważne notki informacyjne
 • Wydzielono osobną stronę Komentarz, która zawiera nieco obszer­niejsze treści.
 • Ze strony Aktualizacje można pobierać opcjo­nalne darmowe aktua­lizacje (jeśli są dostępne), uzu­peł­nienia lub poprawki do programu. Tam też można znaleźć opis nowych funkcji i uzupeł­nień oraz chrono­logię kilku ostatnich aktua­lizacji programu.
 • Strona Serwis techniczny zawiera porady i wyjaś­nienia różnych proble­mów. Zawarte tam infor­macje można przypisać do dwóch tematów:
  "Jak to zrobić ?" - zawiera opisy operacji doty­czących programu i środo­wiska pracy.
  "Często zadawane pytania" - jest wypad­kową konsul­tacji z użyt­kow­nikami.
 • Na stronę Archiwum przeno­szone są niektóre starsze infor­macje godne odnotowania.

Prosimy o nadsyłanie poczty elektro­nicznej sygna­lizującej Państwa problemy z programem, a głównie ocze­kiwania co do jego funkcji i formy. To Państwa zbiorowa facho­wość i znajo­mość tematu decyduje o rozwoju programu Prosimy także o powia­damianie o plano­wanych zmianach prze­pisów, o których Państwo już wiecie jako specja­liści w swej branży. Pozwoli to szybciej reago­wać na stale zmienne przepisy.

autor projektu:
dr Wiesław Małecki

spis treści

 Poszukaj rozwiązania w dziale "Serwis techniczny"

Dział Serwis zawiera porady "jak to zrobić ?" oraz odpo­wiedzi na najczęś­ciej zada­wane pytania. Umiesz­czamy tam teksty doty­czące bardziej prob­lemów tech­nicz­nych niż mery­torycz­nych, ponie­waż te ostatnie są zwykle dość dokład­nie omówione w doku­men­tacji (pomocy) ekra­nowej programu. Nie jest to jednak reguła bez­względna.

W dziale tym można znaleźć omówienia niektó­rych typo­wych proble­mów (praw­dzi­wych lub pozor­nych), jakie można napotkać przy eksplo­atacji naszego programu płacowo kadrowego.

spis treści

 www.płace.pl – nasza alternatywna domena

Czynna jest alternatywna domena P.T.H. Promax o nazwie www.płace.pl (z polską literą "ł") Adres z polską literą "ł" jest rozpoz­nawany przez wszystkie nowsze przeg­lądarki.

Nasza znana od lat podstawowa domena www.pmx.pl z koniecz­ności zamiast nazwy firmy "Promax" zawiera jedynie jej łatwy do zapamiętania skrót pmx, ponieważ w chwili rejestracji domeny nazwa "Promax" (która nie jest unikalna) była już zajęta we wszys­tkich możli­wych konfi­gurac­jach domen.

Tym bardziej cieszy nas łatwo rozpoz­nawalny adres www.płace.pl o global­nym zasięgu krajowym.
W konsek­wencji aktualnie można nas odszukać i kontaktować się z nami następująco:

w domenie pmx.pl

 • strona internetowa - www.pmx.pl
 • poczta (tylko zagad­nienia ogólne) - promax@pmx.pl
 • poczta dla korespondencji dotyczącej zamawiania i zakupów:
  Adres do zamówień

w domenie płace.pl

spis treści

 

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Jeśli nie posiadasz programu kadrowo płacowego, to polecamy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do pro­gramu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspo­magając wszystkie działania firmy jako płatnika.

Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały. Zobacz też nasze pozostałe programy biurowe.

 

P.T.H. PROMAX
promax@pmx.pl
www.pmx.pl; www.płace.pl
52-241 Wrocław
ul. Zawiszy czarnego 123
tel. 601 56-60-56  (71) 36-444-55