Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 25.07.2021

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Wiadomości

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawie­rająca najnowsze infor­macje. Strona Aktu­alizacje zawiera opisy zmian dokona­nych w kilku ostatnich aktu­alizac­jach oraz opcjo­nalne darmo­we aktuali­zacje programu. Strona Serwis techn. zawiera porady i wyjaś­nienia różnych proble­mów. Wyb­rane tematy są są rozwi­jane na stronie Komentarz. Natomiast na stronę Archiwum trafiają niek­tóre starsze infor­macje z historii programu kadry i płace warte odnotowania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Użyj pomocy
ekranowej

Poznaj nowe funkcje
ostatnich wersji
programu
płacowo kadrowego

 • Eksport rapor­tów PPK do Insty­tucji Finan­sowych.
 • Funkcje dotyczące zwol­nienia z PIT osób do 26 l.
 • Nowe schematy graficz­ne
 • Skalowanie dla monito­rów o wysokim DPI.
 • Funkcje eksportu danych do MS Excel i MS Access
 • Program pomocniczy do współpracy z aktyw­nymi formul­arzami.
 • Program pomocniczy do two­rzenia kopii zapasowych.
 • Szablony doku­men­tów z wir­tual­nymi polami i funk­cjami użytkow­nika.
 • Program pomoc­niczy do inicja­cyjnego importu danych z programu płatnika ZUS

Przejdź do działu
Aktualizacje

Przejdź teraz

Program kadry i płace – informacje – spis treści

Nazwy programów i technologii wymieniane w notatkach są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów.
Nazwy: "Windows, Internet Explorer, IE, Access, SQL Server" identyfikują produkty i technologie firmy Microsoft.

Aktualne oferty na prog­ram kadro­wo płacowy Płatnik ®

 Letnia aktuali­zacja 6.66 prog­ramu kadro­wo płaco­wego

Najnowsza, letnia aktuali­zacja 6.66 progra­mu płacowo kadro­wego Płatnik® (z lipca) dostarcza pakiet ważnych zmian funkcjo­nalnych i struktu­ralnych. Aktua­lizacja wnosi między innymi:

 • Nową funkcję druko­wania list płac w układzie mini­malis­tycz­nych Pasków.
 • Nowy format trans­misji do prog­ramu ZUS wg specyfikacji EWD 2.15.
 • Wykaz umów o dzieło (ZUS RUD) w formacie CSV. Wykaz importuje Kreator RUD na plat­formie PUE ZUS.
 • Nowy uniwer­salny eksport przele­wów do do ponad 15! syste­mów banko­wych.
 • Zmienione struktury niektórych baz danych.
 • Inne nowe i prze­budo­wane elementy systemu.

Pełny wykaz zmian w dziale Aktu­alizacje w tabeli Opis kilku ostatnich aktualizacji.

Składanie zamó­wień wyłącznie przez e-mail tylko na specjalny adres dla zamó­wień.
Adres dla zamówień jest dostępny z menu programu: Pomoc - Wizytówka - O programie.
Można też wysłać zamówienie z menu programu: Pomoc - Wyślij e-mail do P.T.H. Promax

Po aktua­lizacji mogą zostać wydane dalsze dar­mowe poprawki wnoszące ulep­szenia lub kory­gujące ewen­tualne usterki nowej wersji. Państwa informacje o ewen­tualnych usterkach, przys­pieszą ich usuwanie.

Uwaga ! - Użyt­kow­nicy nie są infor­mowa­ni indy­widu­alnie o usterkach i popraw­kach.
Infor­macje i dane do pobrania są dos­tęp­ne tylko w tej witrynie - w dziale użyt­kowni­ków.

W sprawie dodatkowych wyjaśnień prosimy o Kontakt z nami.

spis treści

Informacje na temat prog­ramu kadry płace Płatnik ®

 Suple­ment 6.66.02 do letniej aktua­lizacji 6.66

Darmowy suplement 6.66.02 (z 20 lipca) zawiera korektę usterki wersji 6.66.01. Usterka wystę­puje tylko gdy nadano hasła oraz upraw­nienia użytkow­nikom. W takim przypadku użyt­kownik bez uprawnień "nadz­wyczaj­nych" nie może otworzyć firmy.
Do czasu pobrania suple­mentu należy zmienić upraw­nienia na najwyższe.

Suple­ment można pobrać z działu Aktualizacje. Do pobrania potrzebne są: login i hasło do pobie­rania darmo­wych dodat­ków, które należy uzyskać z programu przez menu Pomoc - Pobierz ważne informacje.

spis treści

 Suple­ment 6.65.03 do aktua­lizacji rocznej 6.65

Darmowy suplement 6.65.03 (z 9.02.2021) zawiera korektę usterki eksportu raportu ZUS RCA, która wystę­puje tylko dla opcji eksportu Scalaj dane i tylko dla osoby objętej PPK, która ma kilka wypłat ze składką.
W takim sce­nariu­szu suma składek PPK płatnika w polu 28 RCA jest zani­żona (brak składki z 1-szej sumo­wanej wypłaty).

Suple­ment można pobrać z działu Aktualizacje. Do pobrania potrzebne są: login i hasło do pobie­rania darmo­wych dodat­ków, które można uzyskać z pisma przewod­niego do wersji 6.65.01 lub z programu przez menu Pomoc - Pobierz ważne informacje.

spis treści

 Eksport przele­wów do progra­mów banko­wości elek­tronicz­nej na zamó­wienie

Eksport plików przelewów z progra­mu kadry płace do programu (systemu) banko­wego eliminuje etap przygo­towania przele­wów w syste­mie banko­wym oraz poten­cjalne błędy "ręcznego" wpisy­wania kwot w tym progra­mie.

Aktualnie program płacowo kadrowy Płatnik® udostępnia funkcje eksportu przele­wów do kilku­nastu popu­larnych syste­mów banko­wości elektro­nicznej.

Jeśli jednak użytkow­nicy używają innych systemów bankowych lub mają specjalne wymagania, mogą zamówić dedyko­wane proce­dury eksportu do swoich progra­mów.

spis treści

 Od wersji 6.62 prog­ram kadro­wo płacowy Płatnik ® już nie działa w Windows XP

Prog­ram płacowo kad­rowy Płatnik™ od wersji 6.62 nie uru­chomi się już w Win­dows XP. jest to wyni­kiem rozwoju narzędzi, którymi two­rzony jest prog­ram, które od dawna nie obsł­ugują już tego systemu.

Wcześniej dokła­dano wiele starań, żeby prog­ram działał także w tym starym sys­temie, od dawna nie wspo­maga­nym przez firmę Microsoft.

Użyt­kow­nicy, którzy używają systemu XP powinni wymienić go na Win­dows 10™, dla któ­rego głównie two­rzony jest prog­ram kadrowo płacowy Płatnik®.

spis treści

 Uwaga – Nadgor­liwe "antyw­irusy" blokują program

Często programy antywi­rusowe blokują "prewen­cyjnie" nieznane im progra­my. Przypadki takie dotknęły także nasz uniwer­salny program kadry i płace.

Wcześniej "antywirusy" Kaspersky oraz Avast omyłkowo blokowały nasze płace i kadry, a ostatnio "anty­wirus" Komodo blokował cały proces aktu­alizacji prog­ramu. Użyt­kow­nicy zgłaszają te prob­lemy posądzając o nie pro­gram płacowo kadrowy.

Dlatego, gdy po instalacji / aktualizacji "anywirusa" pojawią się anomalie w pracy programu płace kadry lub blokady aktuali­zacji programu płace kadry, należy skupić uwagę na "anty­wirusie" i wyłą­czyć go lub odinsta­lować. Jeśli przywróci to sprawność programu kadry płace, to winny jest "antywi­rus". Po wykry­ciu blokady, prosimy powia­domić P.T.H. Promax, co pozwoli ostrzec innych użyt­kowni­ków.

spis treści

 Uwaga – komuni­kat o błędnym adresie przy wysy­łaniu wia­do­mości do P.T.H. Promax

W przy­padku komuni­katu o błędnym adresie przy przesłaniu wiado­mości e-mail do P.T.H. Promax lub łączeniu ze stroną www.pmx.pl, należy wyczyść pamięć adre­sów DNS systemu Windows wg poniż­szej instrukcji:

Otwie­ramy Menu Start –> Uruchom wpisu­jemy CMD i zat­wier­dzamy Enter. Otwiera się “okienko wiersza poleceń”, w które wpisu­jemy polecenie:

ipconfig /flushdns

oraz zat­wier­dzamy Enter. W odpo­wiedzi otrzy­mujemy pot­wier­dzenie: Pomyślnie opróż­niono pamięć pod­ręczną prog­ramu roz­pozna­wania nazw DNS lub po angielsku: Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

spis treści

 Gdy brak wiado­mości wys­łanej przez P.T.H. Promax

Wiado­mości ogólne do użyt­kowni­ków programu kadry płace wysy­łane są zwykle jako kores­pon­dencja "seryjna". Taka kores­pon­dencja jest trakto­wana przez część serwisów pocz­towych jako "spam" czyli kores­pon­dencja niech­ciana.

W najlep­szym przypadku wiado­mość taka jest ozna­czana słowem Spam. W gorszym, jest dodat­kowo umiesz­czona w folderze Wiadomości-śmieci, a w najgorszym nie dociera do użyt­kownika.

Dlatego jeśli nie można odszukać wiado­mości w skrzynce odbior­czej, należy zagląd­nąć do folderu Wiadomości-śmieci w swoim programie pocz­towym.

Jeśli wiado­mości w ogóle nie docierają, należy poprosić admi­nistra­tora serwisu poczty, aby zmienił reguły serwisu, aby nie zatrzy­mywały wiado­mości z domeny pmx.pl  Jeśli sam zało­żyłeś konto pocz­towe, sam możesz nim zarzą­dzać jako admi­nistra­tor. Pamiętaj - reguły serwisu poczty zależą wyłącz­nie od usta­wień.

spis treści

 Wiado­mości z fakturami – natych­miast po otrzy­maniu zapłaty

Wiadomości z faktu­rami za program kadry płace lub jego aktuali­zację są zawsze przesy­łane w dniu wpływu należ­ności na konto P.T.H. Promax. Faktury są przesy­łane jako załącznik w formacie PDF do wiado­mości e-mail, zawsze na adres, z którego wysłano zamó­wienie.

Jeśli faktury nie odebrano, to przy­czyną może być problem w odbio­rze poczty - opisany w notatce powyżej Gdy brak wiadomości wysłanej przez P.T.H. Promax.

spis treści

 Wersje uni­wersal­nego prog­ramu kadrowo płaco­wego Płatnik®

Program kadry płace opraco­wano w kilku warian­tach dla różnych baz danych. Wariant programu wyróżnia jedna litera przed numerem wersji:

 • D - wersja dla bazy desktop dBase™ z silnikiem BDE firmy Borland™ - podsta­wowa
 • oraz A, F, L - odpowiednio dla baz: Microsoft Access™, Firebird™, SQLite™

Literę i numer wersji można odczytać z menu Pomoc - Wizytówka - O programie ...

Numer wersji składa się z 5 cyfr. Pierwsza cyfra numeru wersji, oznacza wydanie główne (obecnie 6 ). 

Dalsze 2 cyfry to numer kolejny wersji. Kolejna wersja jest odpo­wiedzią na zmiany przepi­sów, albo zawiera nowe funkcje lub znaczą­ce ulepsze­nia. Aktu­aliza­cja do kolejnej wersji jest zwykle płatna. Czasami zdarza się, "przes­kok" w górę numeru wersji, suge­rujący duży zakres zmian doko­nanych w programie

Ostatnie 2 cyfry ozna­czają podwersję (w ramach wersji). Podwersje zawie­rają mniejsze (ale często ważne) zmiany i są udos­tępniane za darmo na stronie Aktualizacje. Jednak skorzys­tać z nich mogą tylko nabywcy pełnych wersji.

spis treści

 Eksport PIT do systemu e-Deklaracje

Linki do systemu e-Deklaracje zamiesz­czono w ramce "M.F." i inne instytucje" (lewy niebieski margi­nes - powyżej). Eksport danych uzys­kanych z programu płacowo kadrowego Płatnik® do systemu e-Deklaracje opisano dokładnie w doku­men­tacji ekra­nowej prog­ramu w punkcie:  Eksport dokumen­tów PIT do systemu e-deklaracje.

* * *

Program płacowo kadrowy Płatnik® zapisuje dane dokumen­tów PIT w formie plików typu *.XML w celu przesłania ich do systemu e-deklaracje Minister­stwa Finansów.
Zapisane pliki XML są potem wczy­tywane przez opro­gra­mowa­nie interfej­sowe systemu (lub alterna­tywne), opatry­wane podpi­sem, ponow­nie kodowane i przesy­łane przez Internet do części odbiorczej systemu e-deklaracje.

Eksport danych PIT

Aktualnie jedyny kompletny interfejs importu­jący i przesy­łający pliki XML, dostar­czony przez M.F., stanowią aktywne formularze PDF, które przesyłają doku­menty poje­dynczo. Ten interfejs jest używany przez program kadrowo płacowy.
Cały proces prze­biega podobnie jak w przypadku eksportu do ZUS. Program kadrowo płacowy Płatnik® przygo­towuje dane, a aktywne formularze systemu e-deklaracje importują te dane, badają ich popraw­ność oraz całkowicie odpo­wiadają za ich przesłanie. Opisano to dokładnie w doku­men­tacji ekra­nowej prog­ramu w punkcie: Eksport dokumentów PIT do systemu e-deklaracje Tam też opisano dostar­czany program pomoc­niczy, który auto­maty­zuje cały proces.

Istnieją alterna­tywne narzędzia oferujące seryjny eksport doku­men­tów PIT-11, które bezpośrednio wczytują pliki XML produ­kowane przez program płacowo kadrowy Płatnik®. Narzędzia te wskazano w cytowanym powyżej punkcje doku­men­tacji.

Przeczytaj w dziale Serwis notatkę: Pobieranie narzędzi do wysyłania danych PIT XML z programu kadry i płace

spis treści

 Jak uzys­kać BDE - silnik baz danych prog­ramu "D"

Program kadry płace w wersji D współpracuje z "silnikiem" baz danych BDE (skrót nazwy bibliotek Borland Database Engine firmy Borland). Po reinstalacji Windows lub migracji programu na inny komputer konieczne jest zainsta­lowanie tego silnika.

Dalsze wskazówki o uzyskaniu, instalacji i zarządzaniu silnikiem BDE zawarto w dziale Serwis - notka Co to jest BDE .....

spis treści

 Archiwi­zacja uni­wersal­nego prog­ramu płacowo kadro­wego Płatnik

Archiwizacja programu płacowo kadrowego wraz z danymi jest bardzo ważna. Wystar­czy drobna awaria dysku, aby utracić całą historię płac bezpo­wrotnie. Innym realnym zagro­żeniem jest kradzież sprzętu szcze­gólnie przenoś­nego. Użyt­kownicy często nie przywią­zują wagi do sporzą­dzania kopii zapaso­wych mimo że wyko­nanie kopii bezpie­czeństwa programu kadry płace jest szczególnie proste. Dane płacowe są obszerne i podlegają zmianom. Nawet utrata danych tylko z jednego miesią­ca będzie np. dla biura rachun­kowego dużym proble­mem.

Archiwi­zację pro­gramu płacowo kadrowego można bardzo łatwo i szybko wykonać "ręcznie" - nagry­wając cały katalog główny pro­gramu na inny nośnik, z którego można w razie potrzeby przywrócić program z danymi. Mimo, że taka archiwi­zacja jest bardzo prosta, można też skorzystać z dostar­czonego spec­jalnego narzędzia do archiwizacji.

Pełna instrukcja Archiwi­zacja danych w uniwer­salnym programie płacowo kadro­wym Płatnik, zawarta w dziale Serwis zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące archiwizacji.

spis treści

 Przeno­szenie uniwer­salnego programu płacowo kadro­wego na inny komputer

Przenoszenie wszelkich programów to często wykony­wana czynność podyk­towana moder­nizacją sprzętu lub restruk­tury­zacją firmy. W przypadku ogółu progra­mów jest to proces uciąż­liwy wyma­gający powtórnej instalacji.

Na szczęście tak nie jest w przypadku uniwer­salnego programu kadry płace autorstwa P.T.H. Promax. Nasz program zapro­jekto­wano z myślą o admi­nistra­torach systemu, umoż­liwiając błyska­wiczne przenie­sienie na inny komputer lub na re-instalację tym samym kompu­terze po zmianie systemu Windows. Czynności tę można wykonać zarówno dla uniwer­salnego progra­mu płacowo kadrowego - wersja jedno stanowiskowa jak i dla programu płacowo kadro­wego - w wersji sieciowej.

Opis niezbędnych czynności zamiesz­czono w dziale Serwis - notatka Jak przenieść uniwer­salny program płacowo kadrowy na nowy komputer.

spis treści

 Rozbudowa programu jedno­stano­wisko­wego w program sieciowy

Wiele wersji uniwersalnego programu kadry płace autorstwa P.T.H. Promax ma wbudo­wane funkcje obsługi sieci, które pozwalają w każdej chwili i w bardzo prosty sposób rozbu­dować infra­struk­turę kadr i płac z jedno­stano­wiskowej w sieciową.

Ważne jest przy tym, że nie potrzeba instalo­wać programu od podstaw, bo nasz uniwer­salny program kadry płace przecho­wuje wiele sperso­nalizo­wa­nych ustawień i doku­mentów, które trzeba przeka­zać do dyspo­zycji nowo utworzo­nych stano­wisk klienckich.

Pełny opis rozbudowy w dziale Serwis - notatka Jak przeksz­tałcić lokalny program jedno­stano­wiskowy w program sieciowy.

spis treści

 Program kadry płace – zgodność z różnymi wersjami syste­mów Windows

Uniwersalny program kadry płace Płatnik® jest zgodny z najnow­szym syste­mem Windows 10 / 8.x / 7  (oraz ich serwe­rowymi odpowied­nikami). Program nie pracuje w starych syste­mach Windows XP / 9x.

Narzę­dzia, którymi tworzono program płacowo kadrowy Płatnik® były coraz bardziej ukie­run­kowane na nowsze wersje Windows. Dosto­sowanie programu do starych syste­mów, tak aby był uniwer­salny i nowo­czesny, wyma­gało coraz więcej dodat­kowej pracy, a w końcu przestało być możliwe.

Stare wersje systemu można zastąpić wersją Win­dows 10™, dla której głównie two­rzony jest prog­ram kadrowo płacowy. Program z danymi można bez proble­mów przenieść do nowego systemu - patrz dział Serwis.

spis treści

 Uniwer­salny program kadry płace - realizacje dla tech­nologii SQL

Równolegle z rozwojem uniwer­salnego programu kadry płace w wersji D "desktop BDE" w P.T.H. Promax two­rzone były wydania dla innych baz w techno­logii SQL. Opraco­wano wersje "desktop" dla baz:
MS Access™ (kilku stano­wis­kowa), SQLite™ (jedno stano­wis­kowa) oraz dla Firebird™ (kilku stano­wis­kowa). Wersje te oznaczone są literami A, L, F i łączą w sobie łatwość instalacji i obsługi baz "pliko­wych". Przede wszystkim mogą być używane w firmach bez obsługi infor­matycz­nej.

Szczególnie wersja F prog­ramu kadry płace, dzięki prosto­cie instalacji i eksplo­atacji baz Firebird™, nadaje się zarów­no do pracy typu "desktop" jak i serwe­rowej - sieciowej i w przysz­łości zastąpi podstawową wersję "desktop BDE" progra­mu kadry płace.

Powstała też wersja dla serwera MS SQL Server™. Jednak ta wersja serwe­rowa wymaga od użyt­kow­nika fachowej obsługi infor­matycz­nej, stąd też nie planuje się jej roz­pow­szech­niania.

Wszystkie warianty naszego uniwer­salnego programu płacowo kadro­wego bazują na niemal iden­tycz­nym inter­fejsie i posiadają wspólną dokumen­tację.

spis treści

 

Wsparcie użytkow­ników prog­ramu kadry i płace

 Strony wsparcia

Strony zatytułowane: Wiadomości, Serwis, Aktualizacje, Komentarz i Archiwum są dedy­kowane głównie użyt­kowni­kom programu kadrowo płaco­wego Płatnik® naszego tj. P.H. Promax autorstwa. Zawierają infor­macje, komen­tarze, oraz niekiedy uzupeł­nienia i aktu­alizacje programu (te darmowe). Wystrój gra­ficzny stron jest osz­czędny w formie, ponieważ priorytet mają teksty. Infor­macje i inne elementy przy­pisane są do posz­czegól­nych stron wg nas­tępują­cych kryteriów:

 • Na stronie Wiadomości (głównej dla użyt­kowni­ków) zamie­szczamy ważne notki informacyjne
 • Wydzielono osobną stronę Komentarz, która zawiera nieco obszer­niejsze treści.
 • Ze strony Aktualizacje można pobierać opcjo­nalne darmowe aktua­lizacje (jeśli są dostępne), uzu­peł­nienia lub poprawki do programu. Tam też można znaleźć opis nowych funkcji i uzupeł­nień oraz chrono­logię kilku ostatnich aktua­lizacji programu.
 • Strona Serwis techniczny zawiera porady i wyjaś­nienia różnych proble­mów. Zawarte tam infor­macje można przypisać do dwóch tematów:
  "Jak to zrobić ?" - zawiera opisy operacji doty­czących programu i środo­wiska pracy.
  "Często zadawane pytania" - jest wypad­kową konsul­tacji z użyt­kow­nikami.
 • Na stronę Archiwum przeno­szone są niektóre starsze infor­macje godne odnotowania.

Prosimy o nadsyłanie poczty elektro­nicznej sygna­lizującej Państwa problemy z programem, a głównie ocze­kiwania co do jego funkcji i formy. To Państwa zbiorowa facho­wość i znajo­mość tematu decyduje o rozwoju programu Prosimy także o powia­damianie o plano­wanych zmianach prze­pisów, o których Państwo już wiecie jako specja­liści w swej branży. Pozwoli to szybciej reago­wać na stale zmienne przepisy.

spis treści

 Poszukaj rozwią­zania w dziale "Serwis techniczny"

Dział Serwis zawiera porady "jak to zrobić ?" oraz odpo­wiedzi na najczęś­ciej zada­wane pytania. Umiesz­czamy tam teksty doty­czące bardziej prob­lemów tech­nicz­nych niż mery­torycz­nych, ponie­waż te ostatnie są zwykle dość dokład­nie omówione w doku­men­tacji (pomocy) ekra­nowej programu. Nie jest to jednak reguła bez­względna.

W dziale tym można znaleźć omówienia niektó­rych typo­wych proble­mów (praw­dzi­wych lub pozor­nych), jakie można napotkać przy eksplo­atacji naszego programu płacowo kadrowego.

spis treści

 www.płace.pl – alterna­tywna domena P.T.H. Promax

Czynna jest alternatywna domena P.T.H. Promax o nazwie www.płace.pl (z polską literą "ł") Adres z polską literą "ł" jest rozpoz­nawany przez wszystkie nowsze przeg­lądarki.

Nasza znana od lat podstawowa domena www.pmx.pl z koniecz­ności zamiast nazwy firmy "Promax" zawiera jedynie jej łatwy do zapamiętania skrót pmx, ponieważ w chwili rejestracji domeny nazwa "Promax" (która nie jest unikalna) była już zajęta we wszys­tkich możli­wych konfi­gurac­jach domen.

Tym bardziej cieszy nas łatwo rozpoz­nawalny adres www.płace.pl o global­nym zasięgu krajowym.

spis treści

 

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Jeśli nie posiadasz programu kadrowo płacowego, to polecamy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do pro­gramu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspo­magając wszystkie działania firmy jako płatnika.

Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały. Zobacz też nasze pozostałe programy biurowe.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami