Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 29.03.2024

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Serwis techniczny

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawie­rająca najnow­sze infor­macje. Na tej stronie Serwis tech­niczny znaj­dziesz porady "jak to zrobić ?" i odpo­wiedzi na najczęś­ciej zada­wane pytania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Dla użytkowników

Jeszcze dostępna
aktualizacja 6.72

uniwersalnego programu
kadrowo płacowego
Płatnik®
z wieloma zmianami

Szczegóły w działach:
Wiadomości i Aktualizacje

 

Idź do działu

Serwis - spis treści

Serwis dotyczy głównie problemów technicznych. Problemy merytoryczne wyjaśnia szczegółowa
dokumentacja programu. Pozycje dopisane ostatnio lub aktualizowane oznaczono jako (N) nowe.

Nazwy programów i technologii wymieniane w notatkach są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów.
Nazwy: "Windows, WordPad, Word, Internet Explorer, Access" identyfikują produkty i technologie firmy Microsoft.

 Problemy wynikające z ustawień Windows

 BDE – ustawienia systemu baz danych

( dotyczy tylko programu w wersji "D" - dla baz desktop )

 Program kadry i płace – ogólnie

 Program kadry i płace – moduł kadry

Program kadry i płace – moduł płace

 Listy płac

 Zestawienia list

Problemy wynikające z ustawień Windows

 W systemie pomocy nie widać rysunków, lub strony są wyświetlane niepoprawnie

Aby system pomocy działał popraw­nie musi być aktywna przeglą­darka Microsoft Internet Explorer koniecz­nie PL. To musi być właśnie poczciwy Internet Explorer (często wyłączany jako niepo­trzebny) , bo jego składniki stanowią bazę kompo­nentu mini przeglą­darki wbudo­wanej w program.

Spis treści - Windows

 Nie można wydrukować poprawnie niektórych dokumentów

Przyczyn może być kilka np.: uszko­dzony system, stary sterownik drukarki, a w przy­padku dokumentów PIT lub przele­wów za mała pamięć drukarki nie miesz­cząca rysunków. Jeśli dawniej wydru­ki były prawi­dłowe, praw­dopodob­nie wystar­czy usunąć i jeszcze raz zains­talować sterownik drukarki. Zawsze lepsze są sterowniki dostar­czone z drukarką (jeśli są nowsze) od starszych sterow­ników Windows. Zaleca się pobranie najnow­szego sterownika ze strony inter­neto­wej producenta drukarki.

Jeśli powyższe zabiegi nie pomogą, można dokonać reinstalacji systemu Windows, najlepiej przez przy­wró­cenie z kopii lub odświe­żenie z zacho­waniem wpisów rejestru.

Spis treści - Windows

 Na liście płac i innych dokumentach losowo nie drukuje się druga cyfra po przecinku

Problem może dotyczyć przestarzałych sterowników starych drukarek laserowych powodujących losowe "zjadanie" ostatnich znaków w wierszu. Program drukuje wszystkie kwoty prawidłowo z 2 cyframi po prze­cinku, a losowe ucinanie ostatniego znaku powstaje poza progra­mem (wystąpi też w systemowym edytorze WordPad). Należy pobrać nowy sterownik drukarki ze strony interne­towej produ­centa drukarki. Jeśli nie można szybko wymienić sterow­nika, to w osta­tecz­ności można ustawić specjalną opcję korygującą (menu: Ustawienia programu - zakładka Defekty). Jest to jednak środek doraźny.

Spis treści - Windows

 Okna kadr i list płac są za małe w stosunku do powierzchni ekranu

Dotyczy pracy w rozdzielczości ekranu większej od typowych dla prac "biurowych" - gdy liczba "pixeli" (kropek) w pionie jest większa od 800-900. Program płacowo kadrowy Płatnik zaprojektowano dla typo­wych (niższych) roz­dziel­czości biurowych. Praca w większych roz­dziel­czościach, w przypadku naszego pro­gramu nic nie daje (poza bólem oczu). Można zmienić roz­dziel­czość ekranu na mniejszą odpo­wiednią do prac biurowych. W zależ­ności od proporcji wymiarów ekranu dostępne będą różne roz­dziel­czości. Należy wybrać tę, która w pionie oferuje nie więcej niż 800-900 "pixeli".

Spis treści - Windows

 Dane nie mieszczą się w okienkach planszy lub niektóre elementy planszy są ucięte

Prawdopodobnie powodem jest ustawienie tzw. skalowalnej czcionki. W Windows można ustawić tzw. czcionkę skalowaną (np. o 125%) co może dać fatalne, karyka­turalne efekty w progra­mach biuro­wych. Czcionki mają wygląd inny od zamie­rzonego, obrazki (ikonki) pozostają za małe a wielkości elemen­tów mogą być inne niż zaplano­wano. Nasz program przy starcie ostrzega o włączeniu tego trybu.

Należy ustawić w systemie tryb niższej rozdziel­czości i małą standardową czcionkę (100%). Do takich właśnie ustawień zapro­jekto­wano program.

Spis treści - Windows

 Edytor tekstu formatowanego wbudowany w program - ewentualne problemy

Problem może wystąpić po uszkodzeniu systemu (który dostar­cza biblioteki dla edy­tora tekstu forma­towa­nego RTF). Wbudowany w program kadry płace edytor tekstu formatowanego RTF może w takim przypadku powo­dować następujące problemy:

 • Brak podkreśleń pustych części tekstu (np. kresek oddzie­lających nazwiska na liście płac ).
 • Uszko­dzenia tabelek tworzo­nych przy pomocy tabulacji. Liczby nie chcą się trzymać kolumn.
 • Brak forma­towania dokumentu do rozmiarów papieru. Wiersze nie są łamane na ekranie w miejscu, w którym kończy się arkusz papieru lub suwak na dole okienka (jeśli jest) nie działa.

Należy przywrócić pierwotny stan systemu. W przypadku braku zawijania wierszy, do czasu naprawy można spróbować ustawić w menu Dostosuj - Ustawienia programu - karta Defekty pole Steruj dopaso­waniem treści edytora RTF do papieru wg starej specyfikacji. Jeśli to nie pomoże, można w menu Format edytora ustawić Zawijanie wierszy.

Spis treści - Windows

BDE – ustawienia systemu baz danych

 Co to jest BDE, do czego służy, jak nim zarządzać i gdzie go szukać

 dotyczy tylko wersji "D" programu kadry płace (patrz: wersje i jak je odczytać)

BDE to skrót nazwy bibliotek (Borland Database Engine) firmy Borland tworzących "silnik" baz danych dla uniwer­salnego programu płacowo kadrowego (niektóre programy innych firm także korzystają z tego silnika).

Instalator tego silnika znaj­dziemy w pakiecie instala­cyjnym lub w pakietach aktualizacji dostar­czanych przez P.T.H. Promax (plik InstalujBDE.exe w katalogu Aktualizacja baz danych). Można go też pobrać oddzielnie wg instrukcji uzyskanej z menu programu: Pomoc - Pobierz ważne informacje.

Do zarzą­dzania silnikiem służy program bdeadmin.exe instalowany w katalogu: C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE (system 32bit) lub w C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE (system 64bit). BDE adminis­trator musi być urucha­miany polece­niem Uruchom jako administrator i jeśli nie zostanie tak urucho­miony, to nie wykona zadania.

Spis treści - BDE

 Próba otwarcia kadr lub listy płac albo innego okna kończy się komunikatem błędu

Gdy komunikat błędu dla kadr lub list jest w języku angielskim i zawiera 4 znakowy symbol to prawdo­podob­nie nie zains­talowano, zains­talowano źle lub nie zaktuali­zowano albo utracono część skład­ników BDE. Instalację BDE opisano w pliku InstalujBDE.rtf zawartym w pakiecie instala­cyjnym programu.

Jeśli błędy dotyczą dowolnych okien prawdo­podobnie przyczyną jest brak w systemie zainsta­lowanej drukarki, a silnik baz danych BDE domaga się zainsta­lowanej drukarki. Należy zains­talować jakąś drukar­kę nawet jeśli nie posiadamy jej. Wystarczy zains­talować sam sterownik dla dowol­nej drukarki.

Spis treści - BDE

 W datach lub liczbach pojawiają się niepoprawne separatory powodujące błędy

Znaki separatorów w liczbach i datach pochodzą z ustawień regio­nalnych Windows i ustawień BDE. Nasz program kadry płace jest w zasadzie niezależny od ustawień zewnęt­rznych i opisany błąd nie powinien się zdarzyć. Jeśli jednak wystąpi należy w ustawie­niach regional­nych Windows ustawić jako separator daty kropkę, jako separator dziesiętny przecinek, a jako separator tysięcy kropkę. Te same parametry należy ustawić przy pomocy BDE administratora.

Spis treści - BDE

 Podczas pracy sieciowej pojawia się błąd "Record locked by another user"

To nie jest błąd lecz objaw poprawnej pracy programu, który nie dopuszcza do jedno­czes­nej mody­fikacji tego samego rekordu z dwóch stanowisk. Szczegóły opisano na początku dokumen­tacji programu oraz w pliku InstalujBDE.rtf zawartym w pakiecie instalacyjnym programu.

Spis treści - BDE

 W sieci można jednocześnie z dwóch stanowisk zmienić dane tej samej osoby / wypłaty

To jest możliwe na niektórych planszach gdy rekordy są blokowane w tzw. sposób "optymistyczny". Mimo, że nie jest to błędem, nie należy doprowadzać do sytuacji gdy 2 osoby edytują ten sam rekord (osoba lub wypłata). Wynik takiej edycji może być nieocze­kiwany lub losowy.

Spis treści - BDE

Program kadry i płace – ogólnie

 Pionowy suwak w tabelach baz danych przyjmuje tylko skrajne położenia

To nie jest błąd. Ten element został tak zaprojektowany przez firmę Embarcadero, która jest autorem kom­ponentów pakietu DELPHI, za pomocą którego stworzono program płacowo kadrowy.

Spis treści - Ogólne

 Archiwizacja danych w uniwersalnym programie płacowo kadrowym Płatnik

Archiwizacja jako funkcja wbudowana w program miała znaczenie dawniej w epoce dyskietek. Aktualnie funkcja ta nie występuje w programie. Aby zarchi­wizować uniwersalny program płacowo kadrowy z danymi należy po prostu skopiować cały katalog programu na przenośną pamięć USB: kartę pamięci, pendrive lub dysk (i do nazwy kopii dopisać na końcu datę). Odtwa­rzanie z kopii jest równie łatwe i polega na skopiowaniu całej zawar­tości z pamięci USB na dysk. Prostota procesu archiwi­zacji to jedna z zalet naszego pro­gramu płacowo kadro­wego, który został opracowany pod tym kątem.

Jeśli ten proces wydaje się komuś zbyt trudny, to może także skorzys­tać ze specjal­nego narzędzia do archiwizacji. Narzę­dzie to można znaleźć w pakiecie insta­lacyj­nym lub w pakiecie aktuali­zacyj­nym w katalogu Dodatki.

Uniwersalny program płacowo kadrowy zawiera także w menu Narzędzia - reanimacja danych funkcje tworze­nia kopii selektyw­nych (zależnie od wersji) kadr lub całej bazy. Umożliwia to częste tworzenie osobnych kopii najbar­dziej wraż­liwych elemen­tów programu.

Spis treści - Ogólne

 Jak przenieść uniwersalny program płacowo kadrowy na nowy komputer

Uniwersalny program płacowo kadrowy - wersja jednostanowiskowa

Nie należy instalować programu od podstaw. Nasz program kadry i płace przecho­wuje wiele sperso­nali­zo­wanych ustawień i dokumentów, które zostałyby utracone. Zamiast tego należy:

 • Przenieść (za pomocą pamięci przenośnej lub sieci) cały katalog programu na nowy komputer. Aby ułatwić pracę admi­nistra­torom, program kadrowo płacowy nie wpisuje nic do rejestru Windows, dzięki czemu proces reinsta­lacji sprowa­dza się do kopio­wania.
 • Dla wersji "D" - programu (patrz: wersje i jak je odczytać) należy doinsta­lować silnik baz danych BDE, co opisano w notatce: Co to jest BDE, do czego służy ......
 • Na koniec należy ponownie ustawić ścieżki eksportu. W tym celu poprzez menu Dostosuj - Dane i parametry firmy wywołujemy odpowiednia planszę i na karcie Eksport - Import wpisu­jemy odpowiednie ścieżki.

Uniwersalny program płacowo kadrowy - wersja sieciowa

Jeśli przeno­simy jeden z progra­mów klienckich w instalacji sieciowej należy dodatkowo poprzez menu Dostosuj - Ustawienia programu otworzyć planszę ustawień i na karcie Sieć wstawić odpowiednią ścieżkę do folderu płacowego komputera serwera. Powyższe czynności są obszernie opisane w dokumen­tacji.

Spis treści - Ogólne

 Jak przekształcić lokalny program jednostanowiskowy w program sieciowy

Nie należy instalować programu od podstaw. Uniwersalny program kadry płace przechowuje wiele sperso­nalizo­wa­nych ustawień i dokumentów, które zostałyby utracone. Zamiast tego należy:

 • Skopiować za pomocą sieci cały katalog programu ze stanowiska lokalnego na serwer. Aby ułatwić pracę admini­strato­rom, program kadry płace nie używa rejestru Windows i można go kopiować między lokalizacjami. Uwaga - Katalog źródłowy musi pozostać na stano­wisku lokal­nym jako "klient", bo program kadry płace pracuje w konfi­guracji klient serwer.
 • Jeśli sieć ma charakter "towarzyski" (tylko wtedy) tzn. serwer jest jednocześnie stanowiskiem roboczym, na którym będzie także eksplo­atowany program kadry płace, to dla wersji "D" pro­gramu (patrz: wersje i jak je odczytać), doins­talować silnik baz danych BDE, w sposób opisany w notatce: Co to jest BDE, do czego służy ......
 • Uruchomić program na stano­wisku klienckim skasować wszystkie firmy lokalne za wyjątkiem firmy do ćwiczeń AbcNauka (firmy z danymi sko­piowano na serwer). Otworzyć planszę ustawień (menu Dostosuj - Ustawienia programu) i na karcie Sieć wsta­wić odpo­wiednią ścieżkę do katalogu płacowego (głównego) na serwerze i zamapować ten katalog jako dysk. Powyższe czynności są opisa­ne w dokumentacji.
 • Zamknąć program kliencki i uruchomić go ponownie. Na starcie powinna się pojawić plansza z wyborem rodzaju pracy: lokalna lub sieciowa. Należy wybrać sieciową (lokalna pozwala praco­wać z lokalną firmą ćwiczebną AbcNauka). Jeśli serwer jest dedykowany nie "towarzyski" można skasować na nim firmę ćwiczebną  AbcNauka.

Na serwerze dedyko­wanym musi rezydować pełna wersja programu włącznie z plikiem wykonaw­czym (mimo że nie jest urucha­miany). To samo dotyczy stano­wiska klienc­kiego. Warunek ten jest spraw­dzany podczas kolejnych aktua­lizacji.

Spis treści - Ogólne

Program kadry i płace – moduł kadry

 Jak przenieść osoby pomiędzy dwoma firmami

Operacja wymaga trzech etapów, ponieważ nie można jednocześnie otworzyć 2 firm. Jest wykonywana przy użyciu specjalnego schowka przewi­dzianego dla operacji na grupach osób.

Przed operacją wybieramy filtrem grupę osób, które będą przeno­szone lub nie używamy filtra jeśli przeno­simy kolejne osoby. Następnie ustawiamy się na pierwszej osobie z przenoszonej grupy.

 • Wybieramy z menu kadrowego funkcję Osoba - Kopiuj grupę osób do schowka. Po jej wyko­naniu do schowka trafi maksimum tyle osób ile liczy pojemność schowka.
 • Zamykamy firmę, źródłową i otwieramy firmę docelową, do której importujemy osoby.
 • W firmie docelowej wybieramy z menu kadrowego funkcję Osoba - Wklej grupę osób ze schowka. Po jej wykonaniu cała grupa osób trafia ze schowka do tablicy kadrowej.

Na koniec powra­camy do firmy źródłowej i ekspor­tujemy kolejną grupę. Po wyeks­porto­waniu kompletu osób, można je usunąć z tej firmy - funkcja Osoba - Usuń grupę osób, albo przesunąć do archiwum - funkcje Osoba - Kopiuj grupę osób do schowka, oraz Wklej grupę osób ze schowka .

Spis treści - Kadry

 Niespójne relacje kadrowe – osoba ujęta w płacach nie figuruje w kadrach

 dotyczy tylko wersji "D" prog­ramu płacowo kadro­wego (patrz: wersje i jak je odczytać)

Czasem mogą się pojawić "dziwne" błędy integral­ności (spójności) danych np. "osoba z listy płac nie figuruje w kadrach". Jest to wynik zakłó­cenia relacji pomiędzy tabelami: Kadrową i listy płac.

Dane z kadr stanowią "klucze" do innych tabel i two­rzone pary kluczy muszą być zgodne, o co dba program. Czasem o zgod­ność musi zadbać użyt­kownik np. przy zmianie nazwiska na listach płac. Gdy spój­ność będzie naruszona, pojawią się błędy takie jak przyto­czony na wstępie.

Utrzymanie integral­ności wspiera specjalny kreator wywoły­wany z menu kadrowego Osoba, który pozwala uniknąć błędów spójności lub naprawić je. Kreator potrafi np. selek­tywnie zmienić nazwisko osoby lub wyszukać i usunąć z tabel dane pozostałe po grupie usuniętej z kadr (szcze­gółowy opis funkcji w dokumen­tacji). W przy­padku błędów spój­ności należy użyć tego krea­tora. Można go też uru­cha­miać co pewien okres profi­laktycz­nie.

Spis treści - Kadry

Program kadry i płace – moduł płace
Listy płac

 Jak rozbić listę płac na kilka list lub skomasować kilka list w jedną

Objaśnimy to na przykładzie 2 list. Dla większej liczby postę­pujemy analo­gicznie. Aby rozbić listę należy:

Utworzyć nową pustą listę płac. Z listy rozbijanej, wykonać funkcję Osoba - Kopiuj grupę osób do schowka (grupę wybraną przedtem filtrem). Otworzyć pustą listę i za pomocą funkcji Osoba - Wklej grupę osób ze schowka wstawić do niej osoby ze schowka. Powrócić do rozbijanej listy i za pomocą funkcji Osoba - usuń grupę osób usunąć osoby uprzednio eksportowane.

Przy pomocy funkcji działających na grupach osób można analogicznie scalić 2 listy w jedną oraz wyko­nać operację rozbicia lub scalania dla większej liczby list.

Spis treści - Listy

 Jak ukryć na listach płac osoby, które nie spełniają zadanych warunków kadrowych

Typowe zadanie: należy drukować wybrane dane płacowe tylko osób, które spełniają pewne warun­ki dotyczące danych kadrowych. Tego typu zadania realizuje wbudo­wany filtr warun­ków płacowo – kadro­wych. Można w nim formu­łować warunki jedno­cześnie dla list płac (lub zestawień list) i kadr. Co więcej zestawy warunków można zapisy­wać pod włas­nymi nazwami i w razie potrzeby ponownego użycia szybko wczytać z listy gotowych filtrów. Sposób korzystania z filtra i zada­wania warun­ków filtracji opisano w pomocy ekranowej programu.

Spis treści - Listy

Moduł płace – zestawienia list

 Drukowanie graficznych obrazów formularzy PIT i przelewów

Czasem mogą wystąpić problemy z druko­waniem obrazków PIT i przelewów np. długi okres ocze­kiwania na wydruk albo nie można wydru­kować obrazka. Dotyczyć to może starych drukarek lase­rowych. Przy drukowaniu obrazów, efekty zależą od ustawień sterownika drukarki i jej możliwości. Więk­szość problemów zwykle można rozwiązać przy pomocy ustawień w sterowniku drukarki.

Po otwarciu sterownika należy odszukać okienka ustawień rozdziel­czości i jakości grafik. Drukarki posia­dają rozdziel­czość 600 punktów na cal i więcej, co zapewnia dobrą jakość, ale zwiększa czas druku i zużycie pamięci drukarki. Można tę rozdziel­czość zredu­kować do 300 punktów na cal co zmniejszy zuży­cie pamięci i przys­pieszy wydruk. Należy również wypró­bować różne ustawienia jakości grafik.

Na planszy druko­wania dokumen­tów PIT jest możliwość wyboru jakości rysunku. W przypadku problemów z wydrukiem rysunków należy wybrać jakość gorszą.

Spis treści - Zestawienia

 Jak wybrać właściwy rodzaj przelewu

W momencie wykony­wania przelewu (jeśli przedtem nie wybrano rodzaju przelewu) wybierany jest auto­ma­tycznie domyślny rodzaj przelewu. Czasem użytkow­nicy nie wiedzą nawet, że można wybrać rodzaj przelewu. Mimo że operacja wyboru wydaje się oczywista, przypo­minamy, że zarówno w przypadku bazy przelewów jak i na blankiecie przele­wów można wybrać rodzaj przelewu (ikonka z "żółtym kołem zębatym" - Parametry.....). Oferowane są różne rodzaje nadruków, rysowanie blankietu oraz eksport przelewów do kilku znanych programów bankowych.

Spis treści - Zestawienia

 Nadruk przelewów - problem z marginesami fizycznymi drukarki

Można drukować przelewy poprzez nadruk na specjal­nych formula­rzach w arkuszach przezna­czonych dla dru­karek. Jednak niektóre arkusze zapro­jek­towa­no źle i np. cztery odcinki przelewu z trudem mieszczą się na arkuszu A-4 bez margi­nesów. Tymcza­sem drukarki mają tzw. "margi­nesy fizyczne", na których nie mogą drukować. W starych drukar­kach te margi­nesy są tak duże, że stano­wią źródło proble­mów.

Problem 1 - przy nadruku w "orientacji poziomej", w której prawy marg­ines fizyczny arkusza staje się górnym margi­nesem nadruku nie można nadru­kować pierwszej "wysoko" położonej rubryki. Można to ominąć w drukar­kach z rucho­mym rozsta­wem pojem­nika papieru, lekko przesu­wając "łapki" pojem­nika, co sztucznie zwiększy margi­nes. Zawsze też można przyciąć lewy margi­nes arkusza A-4, który w nad­ruku jest margi­nesem dolnym pod odcinkami (tam gdzie jest miejsce na stemple). Umożliwi to prze­suni­ęcie arkusza nadruku niżej i nadruk pierwszej rubryki relatyw­nie wyżej.

Problem 2 - Jeśli zechcemy wypełniać przelew z "każdą literą w osobnej kratce" ostatnie skrajne prawe litery prawych odcinków na arkuszu nie zostaną wydru­kowane na starych drukar­kach, bo przy nadruku w "orientacji poziomej" litery te są położone najniżej na arkuszu A-4, a stare drukarki mają duży dolny mar­gines. Tego problemu nie można rozwiązać inaczej jak zakupując nowszą drukarkę.

Spis treści - Zestawienia

 Błąd w klasyfikacji danych przy eksporcie do programu ZUS

W czasie eksportu danych do programu ZUS stosowana jest złożona klasyfi­kacja danych na raport ZUS RCA lub ZUS RZA. Jeśli dane są prawid­łowe nie ma kłopotu z tą klasyfikacją. Jeśli jednak przez pomyłkę nie wpisano niektórych danych to rozróż­nienie celu eksportu może być kłopotliwe. Dlatego też w pierw­szej części dokumen­tacji programu opisano szczegółowo sposób klasyfikacji danych na raporty we wszyst­kich możliwych sytuacjach. Należy przeczytać ten fragment dokumen­tacji.

Spis treści - Zestawienia

 

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Jeśli nie posiadasz programu kadrowo płacowego, to polecamy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika.

Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały. Zobacz też nasze pozostałe programy biurowe.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami