Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 29.03.2024

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – kontakt z nami

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Program kadrowo płacowy - Kontakt z P.T.H. Promax

Dane kontaktowe

Autor projektu dr inż. Wiesław Małecki
Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe PROMAX
Wrocław

tel. 601-56-60-56

Kliknij w e-mail aby otworzyć własny program pocztowy
z gotowym adresem - wymagana włączona obsługa skryptów.

strona główna: www.pmx.pl  linki do innych stron witryny w stopce na dole strony

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

P.T.H. Promax działa od 1990 roku

 O firmie P.T.H. Promax

Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe "Promax" powstało w 1990 i od tego momentu zajmu­je się tworze­niem opro­gramo­wania. Pole działania to ogólnie rozumiane programy użytkowe oparte na bazach danych (prze­ważnie biurowe) pracujące w różnych wersjach systemu Windows na kompu­terach klasy PC, w sieciach i na pojedyn­czych stano­wiskach.

W swoim dorobku posiada zarówno duże programy, ogólnego użytku (m.in. program płacowo kadrowy) jak i projekty dla indy­widua­lnych odbiorców oraz szereg innych progra­mów róż­nych typów - w tym także narzę­dziowych. Oferta kiero­wana jest do szero­kiego kręgu odbiorców, od firm kilku­osobo­wych po kilkuset osobowe.

Oferowane produkty są funkcjo­nalne, beza­waryjne, posiadają przemyś­laną este­tyczną formę i towa­rzyszy im obszerna doku­men­tacja.

Płace kadry i inne programy biurowe są tworzone przy użyciu pakietu Delphi

 Używane narzędzia

Aplikacje P.T.H. Promax od dawna, tworzone są głównie przy pomocy zna­nego pakietu narzędzi DELPHI (*). Pakiet ten, pier­wotnie wy­dawany był przez firmę Borland Software Corporation (*), a następ­nie rozwijany pod szyldami kolej­nych firm: Code Gear (*), Embar­cadero Techno­logies (*) i ostat­nio IDERA, Inc. (*).

Aktualnie pakiet Delphi (*) umoż­liwia two­rzenie apli­kacji dla "macie­rzys­tych" systemów Windows  oraz dla plat­form mobil­nych. Jest też częścią szerszej plat­formy narzę­dzio­wej, o nazwie Rad Studio (*).

Delphi (*) oferuje zbiór narzę­dzi do szyb­kiego wizual­nego tworze­nia nowo­czes­nych aplikacji, przez co stanowi atrak­cyjne środo­wisko progra­mis­tycz­ne. Środo­wisko to zapew­nia wysoką pro­duktyw­ność i skalo­wal­ność oraz dos­tar­cza pakiety goto­wych do wyko­rzys­tania kompo­nentów wizu­alnych, w tym elementy apli­kacji bazo­dano­wych.

(*) Wszystkie cytowane powyżej nazwy technologii i produktów stanowią własność ich prawowitych właścicieli i zostały wymie­nione jedynie w celach identyfikacji danego produktu.

* * *