Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, podatki.

Zmiany: 06.03.2019

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – kontakt z nami

Poniżej garść infor­macji o naszej działal­ności i naszych narzę­dziach oraz nasze dane kontak­towe. Zapra­szamy do zada­wania pytań doty­czących naszego produktu: "Uniwer­salny prog­ram płacowo kadrowy Płatnik".

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

P.T.H. Promax działa od 1990 roku

Nasza firma P.T.H. Promax

Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe "Promax" powstało w roku 1990. Od momen­tu powsta­nia zajmu­jemy się tworze­niem opro­gramo­wania. Pole naszego działania to ogólnie rozumiane programy użytkowe oparte na bazach danych (przeważnie biurowe) pracujące w różnych odmianach systemu Windows na kompu­terach klasy PC, w sieciach i na pojedyn­czych stanowiskach.

W swoim dorobku posiadamy zarówno duże programy, ogólnego użytku, prezen­towane w komer­cyjnej części tej witryny jak i projekty dla indy­widua­lnych odbiorców oraz szereg mniej­szych progra­mów róż­nych typów (także narzę­dziowych). Nasza oferta kiero­wana jest do szero­kiego kręgu odbiorców, od firm kilku­osobo­wych po kilkuset osobowe.

Oferowane produkty są funkcjo­nalne, beza­waryjne, posiadają przemyś­laną este­tyczną formę i towa­rzyszy im obszerna doku­men­tacja. Nasz pods­tawowy adres inter­netowy to www.pmx.pl, (skrót pmx zamiast Promax). Posiadamy też alter­natywny adres www.płace.pl (pisany przez małą polska literę "Ł") 

Płace kadry i inne programy biurowe są tworzone przy użyciu pakietu Delphi

Nasze narzędzia

Od dawna, nasze aplikacje tworzymy głównie przy pomocy zna­nego pakietu narzędzi DELPHI (*). Pakiet ten, pier­wotnie wy­dawany był przez firmę Borland Software Corporation (*), a następ­nie rozwijany pod szyldami kolej­nych firm: Code Gear (*), Embar­cadero Techno­logies (*) i ostat­nio IDERA, Inc (*).

Aktualnie pakiet Delphi (*) umoż­liwia two­rzenie apli­kacji dla "macie­rzys­tych" systemów Windows  oraz dla plat­form mobil­nych. Jest też częścią szerszej plat­formy narzę­dzio­wej, o nazwie Rad Studio (*).

Delphi (*) oferuje zbiór narzę­dzi do szyb­kiego wizual­nego tworze­nia nowo­czes­nych aplikacji, przez co stanowi atrak­cyjne środo­wisko progra­mis­tycz­ne. Środo­wisko to zapew­nia wysoką pro­duktyw­ność i skalo­wal­ność oraz dos­tar­cza pakiety goto­wych do wyko­rzys­tania kompo­nentów wizu­alnych, w tym elementy apli­kacji bazo­dano­wych.

(*) Wszystkie cytowane powyżej nazwy technologii i produktów stanowią własność ich prawowitych właścicieli i zostały wymie­nione jedynie w celach identyfikacji danego produktu.

Program kadrowo płacowy - Kontakt z P.T.H. Promax

Dane kontaktowe i inne łącza

P.T.H. PROMAX
promax@pmx.pl
www.pmx.pl; www.płace.pl
52-241 Wrocław
ul. Zawiszy czarnego 123
tel. 601 56-60-56 (71) 36-444-55

Komplet pozostałych łączy znajdziesz w stopce poniżej