Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 29.03.2024

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Archiwum

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawie­rająca najnow­sze infor­macje. Na tę stronę do działu Archiwum trafiają niektóre starsze infor­macje z historii programu płacowo kadrowego warte odnotowania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Dla użytkowników

Aktualizacja 6.72
uniwersalnego programu
kadrowo płacowego
Płatnik®
z wieloma zmianami

Szczegóły w działach:
Wiadomości i Aktualizacje

 

Idź do działu

Spis treści archiwum

Nazwy programów i technologii wymieniane w notatkach są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów.
Takie nazwy jak: Windows, MS Access, MS SQL Server, MSDE identyfikują produkty i technologie firmy Microsoft.

Zawartość archiwum

2022 – Kluczowe zmiany – "Polski ład 1 i 2".

Rok 2022 to domena tzw. "Polskiego ładu" w nieudanej wersji 1, a od lipca poprawionej wersji 2. Dodano szereg mechanizmów i pól baz danych, aby zrealizować wiernie wszystkie postulaty obu "ładów".

Od początku roku ogłaszano, że program kadry i płace nie będzie działał już w starych systemach Windows 8 / 7.

Postulat ten zrealizowano począwszy od wersji 6.70 prog­ramu płacowo kad­rowego Płatnik®. Wersja ta nie uru­chamia się już w starych syste­mach Win­dows 7 i Win­dows 8 (oraz Vista).

Dotych­czas dokła­dano wiele starań, żeby prog­ram był w pełni zgodny z tymi starymi sys­temami, już nie wspo­maga­nymi przez firmę Microsoft. Ostatnio zapew­nienie pełnej zgod­ności z tymi syste­mami nie było już możliwe. 

 

Spis treści

2021 – Doskonalenie współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Rozwijano głównie elementy współ­pracy prog­ramu płacowo kad­rowego z instytuc­jami zew­nętrz­nymi.
Dodano uniwer­salny eksport przele­wów do syste­mów banko­wych w formacie Elixir 0. Umoż­liwia on eksport do ponad 15 ! syste­mów banko­wych, które akceptują ten format.

Całkowicie zmie­niono funkcje przele­wów wynag­rodzeń z list płac dosto­sowu­jąc je do aktualnych potrzeb.

Dodano nową funkcję  "Wykaz umów o dzieło - ZUS RUD", która tworzy listę umów o dzieło (w formacie CSV), impor­towaną przez nowy Kreator RUD na plat­formie PUE ZUS..

Rozbu­dowano procedurę trans­misji doku­men­tów do prog­ramu ZUS i proce­durę eksportu raportów do prog­ramu ZUS.

Dodano także funkcje druko­wania listy płac w układzie mini­malis­tycz­nych "Pasków".

Spis treści

2020 – Kontynuacja rozwoju nowych elementów programu.

Prog­ram płacowo kad­rowy rozwijano w 2 tematach: PPK oraz ulga w PIT dla młodych osób. Dodano eksport plików z danymi PPK (formaty CSV i XML) do syste­mów obsługi PPK dos­tarcza­nych przez insty­tucje finan­sowe oraz dla syste­mów online, (interne­towych), przyjmu­jących pliki z kompu­tera. Formaty CSV, XML plików są zgodne z wytycz­nymi Grupy Roboczej PPK.

Do plansz: kadro­wej, list płac i zesta­wień list dodano szereg nowych pól zwią­zanych z tymi tema­tami. Do zmian przy­czynił się też nowy PIT-11 z początku roku, grun­tow­nie przebu­dowany ze względu na ulgę dla osób do 26 lat. (przez co posze­rzono zakres bada­nych błędów wypłat aż o 6 nowych błędów, moż­liwych dla nowej struktury PIT-11).

Zmiany wymusił też nowy przepis, który doty­czący przek­roczenia progu dochodu w trakcie mie­siąca, powo­dujący inne trakto­wanie części, do progu i ponad progiem.

Spis treści

2019 – Koniec zgodności z Windows XP. Restruk­turyzacja podsystemu płac.

Od wersji 6.62, prog­ram płacowo kad­rowy nie uru­chomi się już w Win­dows XP. Dotych­czas dokła­dano wiele starań, żeby prog­ram działał także w tym starym sys­temie, od dawna nie wspo­maga­nym przez firmę Microsoft.
Brak dalszej zgod­ności z Win­dows XP wynika z rozwoju narzędzi, którymi two­rzony jest prog­ram. Użyt­kow­nicy, którzy używali jeszcze systemu XP powinni wymienić go na Win­dows 10™, na którym two­rzony jest prog­ram kadrowo płacowy.

Aktu­aliza­cja 6.62 doko­nała pełnej restruk­tury­zacji formatu płac. W każdej obsługi­wanej firmie, wszyst­kie listy płac, zesta­wy list i kar­tote­ki zostały prze­pisane do nowego formatu z okresu całej eksplo­atacji ! Powyż­szy, obszer­ny zakres zmian nadaje tej aktu­aliza­cji rangę jednej z najważ­niejszych w ciągu ostatnich lat.

Spis treści

2018 – Program płacowo kadrowy Płatnik – elementy RODO.

W ramach wytycz­nych związa­nych z RODO, do rozdziału doku­men­tacji: Opis ogólny, instalacja dodano nowy punkt: Bez­pieczne środo­wisko urucha­miania - związki z RODO. Wskazano różne sposoby zabez­pie­czenia danych kad­rowych i płacowych przed kradzieżą i wyciekiem. Dodano nową funkcję pomocną w utrzy­maniu stan­dar­dów RODO: Kontrola eksportu danych została dodana do głów­nego menu prog­ramu w sekcji Narzędzia.

W wersji 6.60 zaprze­stano też obsługi starych, dawniej dopusz­czal­nych, a obecnie zabro­nionych przy­padków doty­czą­cych odliczeń na NFZ z podatku. Przy­padki takich odliczeń mogły wystąpić w wypła­tach sprzed 2009 roku. Te stare wypłaty, po wczy­taniu można ponow­nie przeliczyć.

Spis treści

2017 – Obsługa nie rezydentów i inne zmiany w dokumentach.

Rozsze­rzono obsługę nie re­zyden­tów. Dodano obsługę doku­men­tów IFT-1r i IFT1. Można je druko­wać, edytować oraz ekspor­tować pliki XML dla potrzeb przes­łania do sytemu e-Deklaracje. Do planszy para­met­rów dodano też podatek od należ­ności nie rezy­dentów. Na planszy listy rozsze­rzono definicje typów płac, które można opo­datko­wać ryczał­towo, uwz­ględnia­jąc "nie rezy­den­tów".

W wersji 6.58 zmie­niono struktury syste­mowych formu­larzy wszys­tkich umów zleceń i o dzieło (zacho­wując jednak te same doku­menty użytkow­nika niez­mie­nione). Można używać nowych doku­mentów syste­mo­wych lub zare­jestro­wać własne kopie użyt­kow­nika tych dokumen­tów i zmo­dyfiko­wać je stosownie do potrzeb. 

Spis treści

2016 – Uniwersalny program kadry płace w technologiach SQL.

W poprzednich latach wraz z rozwojem uniwer­salnego programu kadry płace w wersji D "desktop BDE" two­rzono wydania dla baz danych SQL. Kolejno opraco­wano wersje "desktop" dla baz: MS Access i SQLite,  które łączą w sobie łatwość insta­lacji z elas­tyczną struk­turą baz "pliko­wych". Mogą ich używać firmy bez obsługi infor­matycz­nej.

Ostatnio opraco­wano uniwersalny program kadry płace dedykowany bazom Firebird. Dzięki prostocie instalacji i obsługi tych baz, ta wersja programu kadry płace jest przezna­czona zarów­no do pracy typu "desktop" jak i serwe­rowej - sieciowej w firmach bez obsługi infor­matycz­nej.

Stworzono też wersję dla bazy ser­wero­wej MS SQL Server™, która wymaga jednak fachowej obsługi, przez co ta wersja prog­ramu nie może być używana w każdej firmie.

Wszystkie warianty uniwer­salnego pro­gramu płacowo kadro­wego bazują na niemal iden­tycz­nym inter­fejsie i posiadają wspólną dokumen­tację.

Spis treści

2015 – Rozbudowa zasobów programu. Eksport w formacie CSV.

Program płacowo kadrowy rozbu­dowano o nowe nowe pola kadrowe nie rezy­den­cji podat­kowej i identy­fikacji zagra­nicznej wyma­gane na nowych wzorach PIT. Dosto­sowano go też do nowej wersji 10 prog­ramu płatnika ZUS. Znacząco uspraw­niono wbudo­wany edytor dodając tryb roboczy ryso­wania tabel, który bardzo przys­piesza długie wydruki z tabelami. Zwięk­szono funkcjo­nalność rejestru czasu pracy i absencji, przebu­dowano plansze PIT.

Dodano funkcję ekspor­towania  wybra­nych lub wszys­tkich danych w formacie CSV i TXT do progra­mów MS Excel i MS Access. W formacie tym można teraz ekspor­tować: adresy z baz kontak­tów i kadr, dane do sytemu FK, dane kadrowe osoby lub grupy osób, dane osoby lub grupy osób z list płac i zesta­wień list. Funkcje eksportu CSV poz­walają tworzyć raporty zew­nętrzne lub importo­wać dane do innych progra­mów.

Spis treści

2014 – Zmiany eksportu do ZUS. Nowy model dystrybucji.

Zmieniono procedury eksportu dla wszys­tkich doku­mentów zgło­szenio­wych ZUS oraz dla wszys­tkich raportów do ZUS, dosto­sowując je do nowej wersji 9 programu ZUS. Zmianie uległy pro­cedury w no­wym formacie XML. Stare proce­dury w formacie KDU utraciły ważność i mogą być sto­so­wane tylko w okresie przejś­ciowym dla starszych wersji programu ZUS.

Zmieniono model dystrybucji aktualizacji uniwer­salnego programu płacowo kadrowego. Aktuali­zacje dos­tarczane są wyłącznie drogą elektro­niczną jako pakiety do pobrania z serwera P.T.H. Promax. Ten sposób dystry­bucji stoso­wany był od dawna dla nabyw­ców pełnej wersji opro­gramo­wania.

Spis treści

2013 – Eksport do e-deklaracje. Program dla baz SQLite. Nowy instalator.

Udostępniono funkcje eksportu danych doku­mentów PIT w formie plików XML prze­syłanych za pomocą aktyw­nych formularzy do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów. Dos­toso­wano bazę urzędów skarbo­wych, wprowa­dzając numery urzędów wyz­naczo­ne przez M.F. i stoso­wane w systemie e-deklaracje. Udostęp­niono także, bazę urzędów zgodną z nową strukturą.

Opracowano uniwer­salny program kadry płace dedyko­wany bazom danych SQLite. Jest to kolejne specjalne wydanie prog­ramu kadry i płace dla baz typu SQL. Ta wersja kadr i płac jest przez­naczona do pracy jednos­tanowis­kowej (lub w małej sieci).

Kolejne wersje aktua­lizacji będą instalo­wana przez nowy program aktuali­zujący, który pozwala osz­czędzić wiele pracy i czasu. Program ten przed aktuali­zacją wykonuje test instalacji znaj­dując błędne dane, które unie­możli­wiają aktu­aliza­cję.

Spis treści

2012 – Koniec trybu klasycznego, restrukturyzacja tabel i inne ulepszenia.

Całkowicie przebudowano wygląd programu kadry i płace dla tzw. stylu klasycznego Windows. Zastąpiono nie­fun­kcjonalny styl klasyczny nowo­czesnym schema­tem graficznym analo­gicznym do ofero­wanych przez Windows. Pozwala to na ujedno­licenie elemen­tów i funkcji programu dla w każdej wersji i stylu Windows.

Dokonano dużej zmiany struktury programu oraz gene­ralnej zmiany nazew­nictwa zestawień list płac. Usunięto niektóre tabele bazy danych lub zastą­piono je nowymi zwięk­szając funkcjo­nalność i niezawod­ność programu. Dzięki temu można było wpro­wadzić wiele ulepszeń jak np.: wzmoc­niony system haseł i uprawnień użytkow­ników, auto­ma­tyczne pobieranie informacji o aktu­ali­zacjach ze strony www programu i wysyłanie wiadomości e-mail do PTH Promax, trzy zestawy opcji i para­metrów ogólnych: podsta­wowy, zapaso­wy i wzor­cowy.

Spis treści

2011 – Wersja programu dla baz MS Access. Poważna rozbudowa kadr.

Uniwersalny program płace kadry doczekał się specjalnej wersji przezna­czonej do współpracy z bazami Microsoft Access. Bazy te oferują zaawan­sowane funkcje obsługi i łatwość użytko­wania. Biblioteki obsługi tych baz są częścią systemu Windows i każdy ma je w swoim kompu­terze. W przypadku programu płace kadry, priory­tetem jest prostota i wygoda użyt­kowania oraz instalacji. Omawiana wersja jest zgodna z tym priory­tetem.

Poważnie rozbu­dowano kadry dodając około 30! nowych pól doty­czących tematów "praca, płaca". Przebu­dowano struk­turę tabel danych kadro­wych i archiwum i ich indeksów. Scalono tabele archi­wum kadro­wego z kadrami umożli­wiając łatwe przesu­wanie osób pomiędzy "wirtualnym" archi­wum i kad­rami. 

Spis treści

2010 – Nowy format eksportu do ZUS. Eksport przelewów do "CityDirect".

Ukazała się darmowa aktua­lizacja uniwer­salnego progr­amu płacowo kadrowego. Zawiera ona nowe mecha­nizmy ekspor­tu do prog­ramu ZUS w wersji 8, szczególnie w zakresie nowych składek F.E.P i zgłoszeń do tego fun­duszu. Przebudo­wano interfejs współ­pracy z progra­mem ZUS, zmieniając format przesy­łanych plików z KDU na XML.

Program kadry i płace zawiera funkcje eksportu przele­wów do kilku znanych syste­mów banko­wych (banko­wości elektro­nicznej). Sferę tę rozsze­rzono o eksport przele­wów do systemu banko­wego CitiDirect - Bank Citi Handlowy. Aktualnie program kadrowo płacowy ma moż­liwość eksportu przele­wów do progra­mów: MultiCash, VideoTEL, Minibank24 i CitiDirect, ale użyt­kownicy innych progra­mów bankowych mogą zamówić dla nich dedyko­wane procedury eksportu.

Spis treści

2009 – Koniec współpracy programu z systemami Windows 98 / Me.

Informujemy, że: Począwszy od wersji 6.39, programu nasze kadry i płace nie będą się uruchamiać pod kontrolą syste­mów Windows 98 i Milenium.

Brak możli­wości urucho­mienia programu w Windows 98/Me wynika z rozwoju narzędzi, którymi tworzony jest prog­ram Dotych­czas można było korzystać tylko z niektórych możli­wości tych narzędzi, a projekt musiał uwzględ­niać ograni­czenia przesta­rzałych systemów. Ostatnia wersja tych narzędzi z roku 2009 nie umożliwia już opra­cowania nowo­czes­nego prog­ramu, który działałby także pod kontrolą starych syste­mów Windows.

Spis treści

2008 – Nowe mega funkcje list płac i aktualizacja silnika baz danych.

Uniwersalny program płacowo kadrowy w wersji 6.37 wnosi istotne udos­kona­lenia Szcze­gólny nacisk w popraw­kach meryto­rycznych położono na auto­matyzację przygo­towania listy płac. Dodano nowe "mega" funkcje list płac:

Pobieranie i wstawianie wypłat lub wybranej wypłaty aktualnych danych i składników płac oraz opisów świadczeń.

Czysz­czenie list płac z nieak­tualnych danych (głównie z reje­stru czasu pracy) i absencji. Korekta stóp podatku i wsta­wianie całej listy lub wybranej wypłaty wartości podatku.

Auto­matycz­na korekta podstaw ubez­pieczeń społecz­nych ZUS do 30 krotnego średniego wynag­rodzenia.

Pierwsza od kilku lat aktuali­zacja silnika baz danych, jako osobna instalacja została umiesz­czona w osobnym katalogu. Aktu­alizacja ta jest niez­będna wszystkim użytkow­nikom.

Rady­kalnie popra­wiono szybkość działania prog­ramu szcze­gólnie wydajność genero­wania raportów. Poprawa jest jeszcze bardziej widoczna dla instalacji sieciowych. Szybkość niektórych operacji wzrosła nawet 40 razy !

Spis treści

2007 – Nowy kreator kadrowy do utrzymywania integralności danych.

Integralność (spójność) danych w programie płacowo kadrowym wspiera specjalny kreator, wywoły­wany z menu kadro­wego Osoba. Kadry zawierają dane sta­no­wiące "klucze" do innych tabel danych jak: listy płac, harmo­nogra­my pracy, wpisy rejestru czasu pracy i absencji. Klucze te tworzą związki pomiędzy tabelą kadrową a innymi tabelami, a ich zgod­ność jest podstawą spójności danych. O spójność tę dba program, ale czasami musi o nią zadbać użyt­kownik. Może się też zdarzyć (np. po ręcznej ingerencji w tabelach), że spójność danych będzie naru­szona i wystąpią trudne do wy­krycia błędy.

Omawiany Kreator pozwala uniknąć takich błędów lub naprawić je gdy zaistniały. Szcze­gółowy opis funkcji kreatora zamiesz­czono w doku­mentacji ekranowej.

Spis treści

2006 – Koniec współpracy programu z systemem Windows 95

Aktualnie nasz program płacowo kadrowy Promax Płatnik 6 nie jest zgodny ze starym syste­mem Windows 95 i nie da się już urucho­mić w tym systemie. Oznacza to też, że jego kolejne wersje będą dostępne tylko w now­szych syste­mach Windows XP / 2003 oraz warun­kowo w Windows 98.

Firma Microsoft nie wspiera już Windows 95. Tym samym nie wspierają go również produ­cenci narzędzi używanych do produkcji programu płacowo - kadrowego. Po wymianie Windows 95 na nowszą wersję, program wraz z danymi można łatwo przenieść do nowego systemu.

Spis treści

2005 – Eksport przelewów do popularnych systemów bankowych.

Wydano wersję 6.20 naszego programu kadry płace wyposażoną w funkcje eksportu przelewów do kilku znanych systemów bankowych - programów bankowych. Można eksportować prze­lewy do programów MultiCash, VideoTEL, oraz Minibank24. Użytkownicy posiadający inne programy ban­kowe mogą zamówić dedyko­wane procedury eksportu do swoich progra­mów.

Eksport przelewów poprzez przeka­zywanie plików między progra­mem płacowym i bankowym zaosz­czędza dużo czasu potrzebnego normalnie na przygo­towanie przelewów w systemie bankowym oraz eliminuje poten­cjalne błędy niezgod­ności kwot przelewów z kwotami wyspe­cyfikowa­nymi na listach płac.

Spis treści

2004 – Koniec grafiki w trybie 256 kolorów – tylko tryb "True Color".

Windows XP wnosi nowe style i pełną paletę barw. Tym samym, nie ma sensu obsługa trybu ograni­czonej palety kolorów. Obecnie wymieniono wszystkie ważne elementy graficzne pro­gramu na pełno - kolorowe. W nowej szacie program płace kadry jest zgodny ze schema­tami (skórkami) systemu XP.

W związku z tym, nieliczni użytkownicy, którzy jeszcze pracowali w trybie 256 kolorów powinni ustawić tryb "True Color". .

Uwaga ! - W nowej wersji nasz program płacowo kadrowy wymaga wyłącznie trybu "True Color". Ustawienie trybu pośredniego (16 bitów) również spowoduje wady wyświetlania, o czym informuje w takim przypadku stosowny komunikat.

Spis treści

2003 – Instalacja bazy danych ZUS – "MS Access" kontra "MSDE".

Problem wyboru jest ważny. Po założeniu bazy w wybranym systemie może się okazać, że wybór nie był trafny i są kłopoty z konser­wacją bazy.

"MS Access" to nazwa programu firmy Microsoft do obsługi baz danych, potocznie używana także w odniesieniu do baz danych tego programu (pliki *.MDB). Bazy te są łatwe w użytkowaniu, a ich obsługa jest wbudowana w system Windows.

"MSDE" oznacza podsta­wowy, darmowy wariant płatnego produktu "SQL Server 2000" firmy Microsoft. Jest on  o wiele bardziej zaawan­sowany technicznie od "MS Access".

Jeśli w firmie jest już jakaś wersja MS SQL Server, można wybrać rodzaj instalacji oparty o MSDE. Jeśli nie, należy wybrać bazę standardu "MS Access" łatwiejszą w obsłudze.

Spis treści

2002 – Uwaga na wadliwe raporty do ZUS.

ZUS może uznać za wadliwe raporty RCA w których jedna osoba występuje kilka razy, mimo, że program płatnika ZUS przyjmuje takie dane i nie ostrzega o błędach. Nasz uniwersalny program kadrowo płacowy Płatnik posiada funkcję scalania wypłat podczas eksportu raportów do programu płatnika ZUS.  Jednak scalanie powoduje, że:

- Występują groszowe błędy zaokrągleń - składki z wypłat, zwykle nie będą równe składce wyliczonej z suma­rycznej wypłaty.

- W przy­padku gdy na jednej z wypłat ograni­czono składkę na Kasę Chorych do wyso­kości podatku,
  ograni­czenie takie może nie wystąpić jeśli liczono by składkę z sumy wypłat.

Najlepiej (jeśli można) stosować zasadę "Jedna wypłata - jednej osobie - w jednym miesiącu". Dla 2 wypłat, można pierwszą z nich potrak­tować jako zaliczkę bez podatku i ZUS i rozliczyć całość razem z zaliczką w formie wypłaty suma­rycznej. (uniwer­salny program kadry i płace zawiera składniki płacy ułatwia­jące to zadanie ). Ostatecz­nie można zas­toso­wać opcję scalania, licząc się z groszo­wymi błędami zaokrągleń ( patrz powyżej ).

Spis treści

2001 – Koniec wersji 5 dla DOS – pierwsze wydanie programu płacowego w wersji 6 dla Windows.

W roku 2001 pojawił się dawno oczekiwany uniwersalny funkcjonalny i tani program kadrowo płacowy Płatnik w wersji dla Windows. Obsługuje płace, kadry, ZUS, Urząd skarbowy i oferuje więcej niż wersja dla DOS, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika. Tym samym wersja DOS-owa przestała być utrzymywana.

Nowy program był przygo­towy­wany już 2 lata wcześniej jednak słaby sprzęt jakim dyspo­nowała więk­szość użytkow­ników opóźnił moment jego wydania.

Spis treści

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami