Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, podatki.

Zmiany: 06.03.2019

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Archiwum

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawie­rająca najnow­sze infor­macje. Na tę stronę do działu Archiwum trafiają niektóre starsze infor­macje z historii programu płacowo kadrowego warte odnotowania.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Dla użytkowników

Oferowana:

Ważna ROCZNA
aktualizacja 6.61

Uniwersalnego programu kadry i płace  Płatnik®
sierpień 2019/18.

Szczegóły w działach:
Wiadomości i Aktualizacje

 

Idź do działu

Zawartość archiwum

2016 - Uniwersalny program kadry płace w technologiach SQL.

W poprzednich latach równolegle z rozwojem uniwer­salnego programu kadry płace w wersji D "desktop BDE" two­rzono wydania dla innych baz danych w techno­logii SQL. Kolejno opraco­wano wersje "desktop" dla baz: MS Access (sieciowa) oraz SQLite (jedno stano­wis­kowa). Wersje te łączą w sobie łatwość instalacji z elas­tyczną struk­turą baz "pliko­wych". Mogą ich używać firmy bez obsługi infor­matycz­nej. Stworzono też wersję dla bazy ser­wero­wej MS SQL Server Express. Serwer ten zapew­nia duże bez­pieczeń­stwo danych, jednak wymaga fachowej obsługi, przez co ta wersja prog­ramu nie może być używana w każdej firmie.

Ostatnio opraco­wano uniwersalny program kadry płace dedykowany bazom danych Firebird. Dzięki prostocie instalacji i eksplo­atacji baz Firebird, ta wersja programu kadry płace jest przezna­czona zarów­no do pracy typu "desktop" jak i serwe­rowej - sieciowej w firmach bez obsługi infor­matycz­nej.

Wszystkie warianty naszego uniwer­salnego pro­gramu płacowo kadro­wego bazują na niemal iden­tycz­nym inter­fejsie i posiadają wspólną dokumen­tację.

Spis treści

2015 - Rozbudowa zasobów programu. Eksport w formacie CSV.

Program rozbu­dowano o nowe nowe pola kadrowe nie rezy­den­cji podat­kowej i identy­fikacji zagra­nicznej wyma­gane na nowych wzorach PIT dla osób. Dosto­sowano program płacowo kadrowy do nowej wersji 10 prog­ramu płatnika ZUS. Znacząco uspraw­niono wbudo­wany edytor dodając tryb roboczy ryso­wania tabel, który bardzo przys­piesza długie (ponad 1000 linii) wydruki z tabelami. Zwięk­szono funkcjo­nalność rejestru czasu pracy i absencji, przebu­dowano plansze para­metrów wszyst­kich rodzajów PIT.

Dodano nową użyteczną funkcję ekspor­towania  wybra­nych lub wszys­tkich danych w formacie CSV i TXT do progra­mów MS Excel i MS Access.  W formacie tym można teraz ekspor­tować: adresy z baz kontak­tów i kadr, dane do sytemu FK, dane kadrowe osoby lub grupy osób, dane osoby lub grupy osób z list płac i zesta­wień list. Funkcje eksportu w formacie CSV poz­walają tworzyć raporty wyma­gane zew­nętrznie oraz importo­wać dane do innych progra­mów.

Spis treści

2014 - Zmiany eksportu do ZUS. Nowy model dystrybucji.

Zmieniono procedury eksportu dla wszystkich dokumentów zgłoszeniowych ZUS oraz dla wszystkich raportów do ZUS, dosto­sowując je do nowej wersji programu ZUS w wersji 9. Zmianie uległy pro­cedury w no­wym formacie XML. Stare procedury w formacie KDU utraciły ważność i mogą być sto­so­wane tylko w okresie przejściowym dla starszych wersji programu ZUS.

Zmieniono model dystrybucji aktualizacji uniwer­salnego programu płacowo kadrowego. Aktualizacje dos­tarczane są wyłącznie drogą elektro­niczną jako pakiety do pobrania z serwera P.T.H. Promax. Ten sposób dystry­bucji stoso­wany był od dawna dla nabywców pełnej wersji oprogramowania. Jedno­cześnie dos­tosowano do tego modelu system opłat za aktualizacje.

Spis treści

2013 - Eksport do e-deklaracje. Program dla baz SQLite. Nowy instalator.

Udostępniono funkcje eksportu danych doku­mentów PIT w formie plików XML prze­syłanych za pomocą aktyw­nych formularzy do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów. Dos­toso­wano bazę urzędów skarbo­wych, zastę­pując pole symbolu urzędu numerem urzędu wyz­naczo­nym przez M.F. stoso­wanym w systemie e-deklaracje. Udostęp­niono także, w formie darmo­wej aktualizacji, pełną bazę urzędów skar­bowych zgodną z nową strukturą.

Opracowano uniwersalny program kadry płace dedykowany bazom danych SQLite. Jest to kolejne specjalne wydanie naszego programu kadry i płace dla baz typu SQL. Ta wersja programu kadry płace jest przez­naczona do pracy jednos­tanowis­kowej (lub w małej sieci).

Kolejne wersje aktualizacji będą instalo­wana przez nowy program aktuali­zujący, który pozwala osz­czędzić wiele pracy i czasu. Program ten przed aktualizacją wykonuje test instalacji znaj­dując błędne dane, które byłyby przyczyną błędów aktualizacji.

Spis treści

2012 - Koniec trybu klasycznego, restrukturyzacja tabel i inne ulepszenia.

Całkowicie przebudowano wygląd naszego programu kadry i płace dla tzw. stylu klasycznego Windows. Zastąpiono nie­fun­kcjonalny styl klasyczny nowo­czesnym schematem graficznym analo­gicznym do oferowanych przez Windows. Pozwala to na ujedno­licenie elemen­tów i funkcji programu dla w każdej wersji i stylu Windows.

Dokonano dużej zmiany struktury programu oraz generalnej zmiany nazewnictwa zestawień list płac. Usunięto niektóre tabele bazy danych lub zastą­piono je nowymi zwięk­szając funkcjo­nalność i niezawod­ność programu. Dzięki temu można było wpro­wadzić wiele ulepszeń jak np.: wzmoc­niony system haseł i uprawnień użytkow­ników, auto­ma­tyczne pobieranie informacji o aktu­ali­zacjach ze strony www programu i wysyłanie wiadomości e-mail do PTH Promax, trzy zestawy opcji i para­metrów ogólnych: podsta­wowy, zapaso­wy i wzor­cowy.

Spis treści

2011 - Wersja programu dla baz MS Access. Poważna rozbudowa kadr.

Nasz uniwersalny program płace kadry doczekał się specjalnej wersji przezna­czonej do współpracy z bazami Microsoft Access. Bazy te oferują zaawan­sowane funkcje obsługi i łatwość użytko­wania. Biblioteki obsługi tych baz są częścią systemu Windows i każdy ma je w swoim kompu­terze. W przypadku naszego programu płace kadry, priory­tetem jest prostota i wygoda użyt­kowania oraz instalacji. Omawiana wersja jest zgodna z tym priory­tetem. Baza danych w formie jednego pliku nie wymaga specjalnej instalacji i może być swobodnie kopiowana do innej lokalizacji.

Poważnie rozbu­dowano kadry dodając około 30 ! nowych pól doty­czących głownie tematów "praca, płaca". Przebu­dowano strukturę tabel danych kadrowych i archiwum i ich indeksów. Scalono tabele archi­wum kadrowego z kadrami umożli­wiając łatwe przesu­wanie osób pomiędzy "wirtualnym" archi­wum i kad­rami. Osoby z archiwum są teraz "widoczne" w innych miejscach programu. 

Spis treści

2010 - Nowy format eksportu do ZUS. Eksport przelewów do "CityDirect".

Ukazała się darmowa aktualizacja uniwersalnego programu płacowo kadrowego. Aktualizacja zawiera nowe mecha­nizmy ekspor­tu do programu ZUS w wersji 8, szczególnie w zakresie nowych składek F.E.P i zgłoszeń do tego fun­duszu. Przebudo­wano interfejs współpracy z progra­mem ZUS, zmieniając format przesy­łanych plików z KDU na XML.

Programie kadry i płace zawiera specjalne funkcje eksportu przele­wów do kilku znanych syste­mów banko­wych - progra­mów banko­wości elektro­nicznej. Ofertę tę rozsze­rzyliśmy o możliwość eksportu przele­wów do systemu banko­wego CitiDirect - Bank Citi Handlowy.

Aktualnie nasz program kadrowo płacowy ma możliwość eksportu przele­wów do progra­mów: MultiCash, VideoTEL, Minibank24 i CitiDirect, ale użyt­kownicy posia­dający inne programy bankowe mogą zamówić w naszej firmie dedyko­wane procedury eksportu do swoich progra­mów.

Eksport przelewów poprzez przeka­zywanie plików między programem płacowym i bankowym zaosz­czędza dużo czasu potrzeb­nego normalnie na przygo­towanie przelewów w systemie banko­wym oraz eliminuje poten­cjalne błędy niezgod­ności miedzy kwotami przele­wów a kwotami na listach płac.

Spis treści

2009 - Koniec współpracy programu z systemami Windows 98 / Me.

Informujemy, że: Począwszy od wersji 6.39, programu nasze kadry i płace nie będą się uruchamiać pod kontrolą syste­mów Windows 98 i Milenium. Dotych­czas dokładano wiele starań, żeby program działał także w starych systemach, co wymagało pokonywania licznych trudności. Miało to odbicie w dziale Serwis, w którym większość zamiesz­czonych tam porad dotyczyła problemów wystę­pujących w starych systemach.

Brak możli­wości urucho­mienia programu w Windows 98/Me wynika z rozwoju narzędzi, którymi tworzony jest program (popularnego pakietu narzędzi "Delphi"). Dotychczas można było korzystać tylko z niektórych możli­wości tych narzędzi, a projekt musiał uwzględ­niać ograni­czenia przesta­rzałych systemów. Ostatnia wersja tych narzędzi z roku 2009 nie umożliwia już opra­cowania nowo­czes­nego programu, który działałby także pod kontrolą starych systemów Windows.

Spis treści

2008 - Nowe mega funkcje list płac i aktualizacja silnika baz danych.

Uniwersalny program płacowo kadrowy w wersji 6.37 wnosi istotne udoskonalenia, aktualizację baz danych oraz poprawę wydajności. Szczególny nacisk w poprawkach meryto­rycznych położono na auto­matyzację przygo­towania listy płac. Dodano nowe "mega" funkcje list płac:

Pobieranie i wstawianie do listy płac lub wybranej wypłaty aktualnych danych i składników płac oraz opisów świadczeń pobranych z rejestru czasu pracy i absencji.

Czysz­czenie list płac z nieaktualnych danych pocho­dzących głównie z reje­stru czasu pracy i absencji. Korygo­wanie stopy podatku i wsta­wianie do całej listy lub wybranej wypłaty wartości podatku.

Auto­matycz­na korekta podstaw ubez­pieczeń społecz­nych ZUS do 30 krotnego średniego wynag­rodzenia.

Pierwsza od kilku lat aktuali­zacja silnika baz danych, jako osobna instalacja została umiesz­czona w osobnym katalogu. Aktu­alizacja ta jest niez­będna wszystkim użytkow­nikom.

Radykalnie poprawiono szybkość działania programu szczególnie wydajność genero­wania raportów. Poprawa jest jeszcze bardziej widoczna dla instalacji sieciowych. Szybkość niektórych operacji wzrosła nawet 40 razy !

Spis treści

2007 - Nowy kreator kadrowy do utrzymywania integralności danych.

Integralność (spójność) danych w programie płacowo kadrowym wspiera specjalny kreator, wywoły­wany z menu kadro­wego Osoba. Kadry zawierają dane sta­no­wiące "klucze" do innych tabel danych, z których najważ­niejsze są listy płac, harmo­nogra­my pracy, wpisy rejestru czasu pracy i absencji. Klucze te tworzą związki pomiędzy tabelą kadrową a innymi tabelami, a ich zgod­ność jest podstawą spójności danych. O spójność tę dba program, ale czasami musi o nią zadbać użyt­kownik. Typowym zadaniem jest np. zmiana nazwiska osoby, którą należy dokonać na listach płac z zada­nego okresu. Może się też zdarzyć (np. po ręcznej ingerencji w tabelach), że spójność danych będzie naru­szona i wystąpią trudne do wy­krycia błędy.

Omawiany Kreator pozwala uniknąć takich błędów lub naprawić je gdy zaistniały. Innym typo­wym zadaniem jest wyszukanie i usunięcie z tabel danych pozos­tałych po grupie osób usu­niętej z kadr. Szcze­gółowy opis funkcji kreatora zamiesz­czono w doku­mentacji ekranowej.

Spis treści

2006 - Koniec współpracy programu z systemem Windows 95

Aktualnie nasz program płacowo kadrowy Promax Płatnik 6 nie jest zgodny ze starym systemem Windows 95 i nie da się już uruchomić w tym systemie. Oznacza to też, że jego kolejne wersje będą dostępne tylko w nowszych systemach Windows XP / 2003 oraz warunkowo (nie wiadomo jak długo) w systemie Windows 98.

Ograniczenie to wynika z faktu, że firma Microsoft nie wspiera już starego systemu Windows 95. Tym samym nie wspierają go również produ­cenci narzędzi programistycznych, których używamy do produkcji programu płacowo - kadrowego. Po wymianie systemu Windows 95 na nowszą wersję, program wraz z danymi może być bez żadnych ogra­niczeń łatwo przeniesiony do nowego systemu.

Spis treści

2005 - Eksport przelewów do popularnych systemów bankowych.

Wydano wersję 6.20 naszego programu kadry płace wyposażoną w funkcje eksportu przelewów do kilku znanych systemów bankowych - programów bankowych. Aktualnie istnieje możliwość eksportu prze­lewów do programów MultiCash, VideoTEL, oraz Minibank24. Użytkownicy posiadający inne programy ban­kowe mogą zamówić w naszej firmie dedyko­wane procedury eksportu do swoich progra­mów.

Eksport przelewów poprzez przeka­zywanie plików między progra­mem płacowym i bankowym zaosz­czędza dużo czasu potrzebnego normalnie na przygo­towanie przelewów w systemie bankowym oraz eliminuje poten­cjalne błędy niezgod­ności kwot przelewów z kwotami wyspe­cyfikowa­nymi na listach płac.

Spis treści

2004 - Koniec grafiki w trybie 256 kolorów – tylko tryb "True Color".

Windows XP wnosi nowe style i pełną paletę barw. Tym samym, nie ma sensu obsługa trybu ograni­czonej palety kolorów. Obecnie wymieniono wszystkie ważne elementy graficzne pro­gramu na pełno - kolorowe. W nowej szacie program płace kadry jest całkowicie zgodny ze schema­tami (skórkami) systemu XP.

W związku z tym, nieliczni użytkownicy, którzy jeszcze pracowali w trybie 256 kolorów powinni ustawić tryb "True Color". Jeśli posiadają bardzo starą kartę graficzną bez tego trybu, to powinni ją wymienić na nową. Przed wymianą karty można program uru­chomić i pracować na nim, mimo sporej utraty czytelności.

Uwaga ! - W nowej wersji nasz program płacowo kadrowy wymaga wyłącznie trybu "True Color". Ustawienie trybu pośredniego (16 bitowego) również spowoduje wady wyświetlania, o czym informuje w takim przypadku stosowny komunikat.

Spis treści

2003 - Instalacja bazy danych ZUS – "MS Access" kontra "MSDE".

Problem wyboru jest ważny. Po założeniu bazy w wybranym systemie może się okazać, że wybór nie był trafny i są kłopoty z konser­wacją bazy. Wyjaśnienia wymagają nazwy: MS Access, MSDE.

"MS Access" to nazwa programu firmy Microsoft do obsługi baz danych, potocznie używana także w odniesieniu do baz danych tego programu (pliki *.MDB), używanych także przez inne programy. Bazy te są łatwe w użytkowaniu, a ich obsługa jest wbudowana w system Windows.

"MSDE" oznacza podsta­wowy, darmowy wariant płatnego produktu "SQL Server 2000" firmy Microsoft. Jest on  o wiele bardziej zaawan­sowany technicznie od "MS Access".

Jeśli posiadacie już Państwo jakąś wersję MS SQL Server, możecie wybrać rodzaj instalacji oparty o MSDE. Jeśli nie, wybierzcie bazę standardu "MS Access" łatwiejszą w obsłudze. Przy instalacji z bazą typu "MS Access", należy zapisać hasło do bazy danych (nie hasło adminis­tratora). Po utracie tego hasła można mieć spore kłopoty z odzys­kaniem danych.

Spis treści

2002 - Uwaga na wadliwe raporty do ZUS.

ZUS może uznać za wadliwe raporty RCA w których jedna osoba występuje kilka razy, mimo, że program płatnika ZUS przyjmuje takie dane i nie ostrzega o błędach. W praktyce ozna­cza to, że jednemu pracow­nikowi można przypisać w miesiącu tylko jedną wypłatę. Nasz uniwersalny program kadrowo płacowy Płatnik posiada funkcję scalania wyników (wypłat) podczas eksportu raportów do programu płatnika ZUS.  Jednak scalanie powoduje, że:

  • Występują groszowe błędy zaokrągleń - składki posumo­wane z wypłat, zwykle nie będą równe składce, którą by wyliczono dla jednej suma­rycznej wypłaty.
  • W przy­padku gdy na jednej z wypłat ograni­czono składkę na Kasę Chorych do wyso­kości podatku, ograni­czenie takie zwykle nie wystąpi jeśli liczono by składkę z sumy wypłat (możliwa niedopłata jest poważnym błędem).

Lepiej stosować zasadę "Jedna wypłata - jednej osobie - w jednym miesiącu". Jeśli koniecznie są np. 2 wypłaty, można pierwszą z nich potrak­tować jako zaliczkę bez podatku i ZUS i rozliczyć całość razem z zaliczką w formie wypłaty suma­rycznej. (nasz uniwer­salny program kadry i płace zawiera specjalne składniki płacy ułatwia­jące to zadanie ). Ostatecz­nie można zas­toso­wać opcję scalania, licząc się z groszo­wymi błędami zaokrągleń ( patrz powyżej ).

Spis treści

2001 - Koniec wersji 5 dla DOS - pierwsze wydanie programu w wersji 6 dla Windows.

W roku 2001 pojawił się dawno oczekiwany uniwersalny funkcjonalny i tani program kadrowo płacowy Płatnik w wersji dla Windows. Obsługuje płace, kadry, ZUS, Urząd skarbowy i oferuje więcej niż wersja dla DOS, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika. Tym samym wersja DOS-owa przestała być utrzymywana.

Nowy program był przygo­towy­wany już 2 lata wcześniej jednak słaby sprzęt jakim dyspo­nowała więk­szość użytkow­ników opóźnił moment jego wydania. Nowy program rozpro­wadza­ny jest na płytach CD. Wszelkie dostrze­żone usterki programu kadrowo płacowego są korygo­wane na bie­żąco, a pop­rawki publikowane na tej stronie. Oprócz poprawek dostarczane są kolejne roz­sze­rzenia programu.

Spis treści

P.T.H. PROMAX
promax@pmx.pl
www.pmx.pl; www.płace.pl
52-241 Wrocław
ul. Zawiszy czarnego 123
tel. 601 56-60-56  (71) 36-444-55