Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 29.03.2024

Program płacowo kadrowy Płatnik ® – dział użytkowników
Komentarz

Wiadomości to strona startowa dla użytkow­ników, zawie­rająca naj­nowsze infor­macje. Na tę stronę Komentarz trafiają rozwi­nięcia wybra­nych tematów.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

 

Dla użytkowników

Uniwersalny program
kadrowo płacowy
Płatnik®

z kolejną ważną
aktualizacją 6.72

Aktualizacja wnosi
wiele ważnych zmian.

Szczegóły w działach:
Wiadomości i Aktualizacje

 

Idź do działu

Program kadrowo płacowy Płatnik - uzupełnienia i komentarze

Teksty odautorskie  dotyczące
projektu. Niektóre stare teksty
zachowano w dziale Archiwum
.

Uniwersalny program kadry płace – nowa wersja

P.T.H. Promax autor projektu programu kadry i płace

Jeszcze dostępna ważna roczna aktua­lizacja 6.72 progra­mu Płatnik®, wydana na początku roku.
Aktuali­zacja dostarcza pakiet ważnych zmian, w tym:

  • Przystosowanie do nowych narzędzi online transmisji XML PIT dostarczonych przez M.F.
  • Nowe wzorce i schematy XML dokumentów PIT.
  • Zmiany list płac i zestawień list płac.
  • Modyfikacje w obszarze ZUS.
  • Wiele innych zmian.

Pełny wykaz zmian w dziale Aktualizacje w tabeli Opis kilku ostat­nich aktu­alizacji.

Sposób zama­wiania opisano w dziale Wiadomości.

* * *

Reinstalacja programu kadry płace

Poniżej odpo­wiedzi na dwa często zada­wane pytania doty­czące prze­nosze­nia prog­ramu płacowo kadro­wego na nowy komputer oraz budowy konfi­guracji siecio­wej.

Przenosimy uniwersalny program płacowo kadrowy na inny komputer

( dotyczy tylko programu w wersjach D, A, F, L)

Przenoszenie wszelkich programów to często wykony­wana czynność podyk­towana moder­nizacją sprzętu lub restruk­tury­zacją firmy. W przypadku ogółu progra­mów jest to proces uciąż­liwy wyma­gający powtórnej instalacji.

Na szczęście tak nie jest w przypadku uniwer­salnego programu kadry płace autorstwa P.T.H. Promax. Program zapro­jekto­wano z myślą o admi­nistra­torach systemu, umoż­liwiając błyska­wiczne przenie­sienie na inny komputer lub na re-insta­lację tym samym kompu­terze po zmianie systemu Windows. Czyn­ności tę można wykonać zarówno dla uniwer­salnego progra­mu płacowo kadrowego - wersja jedno stano­wisko­wa jak i dla prog­ramu płacowo kadro­wego - w wersji siecio­wej.

Opis niezbęd­nych czyn­ności zamiesz­czono w dziale Serwis - notatka:
Jak przenieść uniwer­salny program płacowo kadrowy na nowy komputer

Uniwersalny program kadry płace – zmiana instalacji na sieciową

( dotyczy tylko programu w wersjach D, A, F, L )

Wiele wersji uniwer­salnego programu kadry płace autorstwa P.T.H. Promax ma wbudo­wane funkcje obsługi sieci, które pozwalają w każdej chwili i w bardzo prosty sposób rozbu­dować infra­struk­turę kadr i płac z jedno­stano­wiskowej w sieciową.

Ważne jest, że nie potrzeba instalo­wać programu od podstaw, bo nasz uniwer­salny program kadry płace przecho­wuje wiele sperso­nalizo­wa­nych ustawień i doku­mentów, które trzeba przeka­zać do dyspo­zycji nowo utworzo­nych stano­wisk klienckich.

Opis procesu rozbudowy zamiesz­czono w dziale Serwis - notatka:
Jak przeksz­tałcić lokalny program jedno­stano­wiskowy w program sieciowy

 

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Jeśli nie posiadasz programu kadrowo płacowego, to polecamy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skarbowy - PIT).

Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika.

Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały. Zobacz też nasze pozostałe programy biurowe.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami