Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 25.06.2023

Powrót do:

Program Asystent: bazy danych, książka i rejestry VAT, przelewy i inne narzędzia

Pliki do pobrania

Wersja demonstracyjna

Aktualnie program jest generalnie modernizowany.

Wersja "demo" na razie
jest niedostępna.

 

Inne programy naszego autorstwa:
Program ASYSTENT

Przedstawiamy program ASYSTENT dla Windows. Program stanowi unikalne połączenie baz danych o klientach z modułem do wystawiania faktur, modułem przelewów, księgą przychodów, rejestrami zakupów i sprzedaży VAT, notesem zadań, edytorem tekstu oraz kalkulatorami i kalendarzami.

Bazy programu współpracują także z naszym uniwersalnym programem płacowo kadrowym Płatnik.

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Możliwości programu

Program jest przezna­czony dla prowa­dzących działal­ność gospo­darczą, biur rachun­kowych, sze­fów, w kadrach i działach płac oraz tam gdzie załatwia się dużo spraw lub wystę­puje nasi­lenie kontak­tów. Z zało­żenia obsługuje wiele firm - filie przed­się­bior­stwa lub firmy obsłu­giwane przez biuro ra­chun­kowe. Jest progra­mem sieciowym z możli­wością dostępu: do wspól­nej bazy danych lub do danych lokal­nych na innych kom­pute­rach.

Ponieważ Asystent powinien być zawsze pod ręką, posiada orygi­nalną formę palety z ikonami umiesz­czanej w prawym gór­nym rogu pulpitu. W ten sposób każdy kompo­nent progra­mu jest dos­tępny poje­dyn­czym kliknię­ciem.

Bazy danych

Program Asystent - bazy danych

Bazy danych o kontra­hen­tach, agentach, usłu­gach a na­wet znajo­mych, z moż­liwoś­cią szybkiego wy­szu­kiwa­nia wg dowol­nego pola infor­ma­cji. Można fil­tro­wać po­zy­cje, dru­ko­wać na­lepki adre­sowe lub eks­por­tować ad­resy do edy­tora Word w celu nadru­ku na kopertach. Plansza każdej bazy oferuje 2 widoki: pełnej listy i aktualnej firmy lub osoby. Z każdej bazy można przecią­gać myszką pozycje do innej: na faktury, przelewy, do notesu lub edytora.

Baza przele­wów zawiera zreali­zowane lub ocze­kujące prze­lewy. Mamy kilka ich rodza­jów: nadruk goto­wych for­mu­larzy, ryso­wa­nie formu­larzy w kolorze lub eksport do syste­mów ban­kowych. Moduł przele­wów współ­pra­cuje z bazą kontra­hentów. Wystar­czy prze­ciągnąć myszką nazwę kon­trahenta i upuścić na przele­wie.

Faktury

Program Asystent - wystawianie faktur

Opisy pozycji mogą zajmo­wać kilka wierszy. Druko­wana fak­tura jest przej­rzysta. Tekst w komór­kach jest dosunięty, a wyso­kość komórek na ekranie i wy­druku jest auto­ma­tycz­nie dostoso­wana do dłu­gości tekstu.

Przy tworze­niu fak­tury, do pomocy mamy kalen­darz i kalku­lator, a faktura prze­liczana jest na bie­żąco. Wyniki obser­wu­jemy w dolnej tabelce zbiorczej. W ramach opcji można zdefi­niować wiele para­met­rów w tym opis firmy, banku i nume­racji faktur.

Moduł fakturo­wania współ­pra­cuje z bazami danych: faktur, kontra­hentów i mate­riałów oraz z modu­łami księgi i rejest­ru sprze­daży VAT. Faktury można ekspor­tować do księgi i rejestru sprze­daży jako komplet lub prze­ciągać je tam pojedyn­czo przy użyciu myszki.  Moduł generuje pliki JPK_FA.

Księga i rejestry VAT

Program Asystent - księgi i rejestry VAT

Księga przycho­dów i reje­stry VAT posiadają możli­wość korekty za­pisu, do­wol­nego porząd­kowa­nia za­pisów w ramach dnia oraz moż­li­wość korekty nu­me­rów kolej­nych lite­rami. Nu­me­rację w mie­sią­cu moż­na rozpocząć od do­wol­nego numeru zosta­wiając np. miejsce na kilka pozycji, funkcjo­nuje także auto nume­racja. Księgi, rejestry, faktury i bazy kontra­hentów ściśle współ­pracują ze sobą. Można auto­matycz­nie ekspor­tować faktury do księgi i rejestru sprze­daży lub prze­ciągać je poje­dyn­czo myszką. W po­dobny sposób można impor­tować do księgi zapisy z rejestru zaku­pów. Wpisów doko­nuje się do przewi­janej tabelki lub do wy­dzielo­nych pól. Widok pól jest opcją włą­czaną i wyłą­czaną kliknię­ciem myszki. Moduł gene­ruje pliki JPK_VAT oraz JPK_PKPIR

Wbudowane narzędzia

Program Asystent - notes zadań

Program posiada własny edytor tekstu z cieka­wymi możl­iwoś­ciami, zegary nas­tawne, kalen­darz liczą­cy dni od daty do daty wraz z liczbą niedziel, kal­ku­lator z taśmą i zao­krą­gla­niem do groszy, zada­nio­wy no­tatnik z tytu­łami kart - zadań tworzo­nymi sorto­wanymi i kasowa­nymi przez użyt­kow­nika. Kalku­lator ekspor­tuje wyni­ki do tekstu i impor­tuje liczby na display lub do pamięci. Notat­nik oferuje tematy two­rzone w "locie" i trzy­mane zawsze pod ręką.

Edytor i notatnik oferują bogate możli­wości for­mato­wania, import dat z nastaw­nego kalen­darza, import czasu z nas­taw­nego zegara i wsta­wianie planów tygod­nio­wych. Można do nich przeciągać myszką dane kontra­hentów oraz pozycje z baz faktur, przele­wów, księgi i rejes­trów.

Polecamy uniwersalne kadry i płace

Polecamy także nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy Płatnik ®, który obsługuje płace, kadry ZUS, podatki (Urząd skar­bowy - PIT). Poznaj jego zalety, dowiedz się jak sprawnie obsłuży Twoje kadry i płace, wyeksportuje dane do programu ZUS i programów bankowych, stworzy dokumenty PIT, a także a także zaoferuje więcej, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika. Do pobrania darmowa wersja demo oraz inne materiały.

 

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami