Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki.

Zmiany: 02.04.2024

Firmy informatyczne:

Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik ®
( w wiosennej promocji )

Kadry i płace z nowościami

Tani program kadrowy i płacowy

Prezentujemy nasz uniwersalny, fun­kcjo­nalny i tani program płacowo kadrowy i inne produkty. Udostęp­niamy opis programu, liczne materiały do po­bra­nia, cenniki i wskazówki jak go zamawiać. Specjalny dział Użyt­kow­nicy zawiera wsparcie tech­niczne dla użytkowników programu. Zapra­szamy firmy informa­tycz­ne do korzystnej współpracy w za­kre­sie dystry­bucji i obsługi naszego prog­ramu kadro­wo płaco­wego.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony.
(prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies oraz
nie zbiera żadnych danych osobowych – przeglądasz ją anonimowo.

Poznaj nasze kadry i płace
Program kadrowo płacowy Płatnik - płace, kadry, ZUS, PPK, podatki

 Ważna dziesiątka >>>

Poznaj zalety programu Kadry i płace

Dla użytkowników

Użytkowników programu kadry i płace zapraszamy
do działu
wsparcia technicznego.

W ramach wsparcia:
informacje, aktualizacje lub poprawki do pobrania,
porady techniczne i inne.

ostatnio wydana
aktualizacja 6.72

uniwersalnego programu
płacowo kadrowego
z ważnymi zmianami

* * *

Idź do działu

Materiały do pobrania

Darmowa wersja
czasowa - "demo",
oraz
obszerny pokaz slajdów

Pobierz za darmo program kadrowo płacowy, który obsługuje płace, kadry, ZUS, podatki

Pobierz teraz

Program kadrowo płacowy – elastyczny i tani

Nasz uniwersalny program płacowo kadrowy to funkcjo­nalny program kadrowo płacowy, z akcen­tem na słowo płacowy. To program dla Ciebie, który oferuje znacznie więcej niż zwykły program płacowy lub program kadrowy, wspoma­gając wszystkie działania firmy jako płatnika, a przy tym jest tani. Obsłu­guje kadry – płace – ZUS – PPK – Urząd skarbowy. Posiada bogaty zbiór funkcji, co odróżnia go od innych sys­temów trak­tu­jących pobieżnie problemy płacowe. Jest przez­naczony dla szero­kiego kręgu odbior­ców od firm kilku osobo­wych po kilkuset osobowe.

Nasz program kadrowo płacowy produkuje wiele rodzajów doku­mentów, w tym dokumenty PIT dla Urzędu Skarbo­wego. Eksportuje dane do programu płatnika ZUS i programu ePłatnik, do programów bankowych i dane PPK do I.F. Umożliwia pracę sieciową oraz obsługę wielu firm (biura rachun­kowe i oddziały firmy). Jest nowo­czesny i zgodny z najnow­szymi wersjami Windows. Nasz program kadrowo płacowy to produkt dopra­cowany przez wiele lat. (jego historia sięga połowy lat 90-tych) i nadal jest stale ulepszany.

10 powodów, dla których polubisz nasz program Kadry i Płace

 • Nasz program kadrowo płacowy jest bogaty w funkcje, uniwer­salny, prosty w obsłudze, tani i elas­tyczny. Sensowna licencja dla Ciebie (bez opłat dodatkowych) brak opłat stałych, ukrytych, kluczy czaso­wych itp.
 • Sprawny eksport danych i raportów do programów płatnik ZUS i ePłatnik.  Eksport danych PPK do instytucji finan­sowych. Eksport przele­wów do popu­larnych progra­mów banko­wości elektro­nicznej.
 • Eksport danych PIT przez aktywne formularze lub przez aplikację do wysyłki XML do systemu e-Deklaracje Minis­terstwa Finansów. Ryso­wanie komp­letnych doku­men­tów PIT.
 • "Magiczne" funkcje automa­tyzacji przygo­towania list płac jak: kopiowanie list z poprzed­nich miesięcy, seryjne wypeł­nianie, automa­tyczne gener­owanie składników, wstawianie typo­wych schematów płac, minima­lizują Twoją pracę nad wypłatami
 • Przyjazne kadry z obsługą harmonogramów pracy, rejestru zdarzeń pracy i absencji,  miesięcz­nych ewidencji i kartotek czasu pracy, umów i świadectw pracy oraz doku­mentów zapro­jekto­wanych samo­dzielnie.
 • Możliwość samodzielnej zmiany parametrów: podat­kowych, płaco­wych, danych płatnika, szablo­nów dokumentów i innych. Do dyspozycji wbudowane gotowe składniki płacy oraz możli­wość definio­wania własnych składni­ków i raportów. Własne reguły sterujące oblicza­niem płac.
 • Wersję profes­jonalną instalujesz na kilku kompu­terach (bez opłat dodat­kowych) i obsłu­gujesz kadry i płace w kilku Twoich firmach (bez opłat dodatko­wych za kolejne firmy) - filie zakładu lub inne firmy właś­ciciela.
 • Wersja sieciowa oferuje pracę sieciową (bez opłat dodatko­wych za liczbę stanowisk) - sam instalu­jesz w 15 minut. W sieci dostęp do wspólnej bazy danych lub do danych lokalnych na innych kompu­terach - podział prac (np. biura rachun­kowe).
 • Nasz program płacowo kadrowy ma małe wymaga­nia tech­niczne. Wystarczy niezbyt stary kom­puter z Windows 11 / 10 (lub wersją serwe­rową). Nie wyma­gana obsługa informa­tyczna. Łatwo przenosisz na inny komputer - możesz pracować w domu i przenosić dane do firmy.
 • Bogato ilustrowana, stale aktuali­zowana doku­men­tacja ekranowa - pomoc. Nowo­czesna forma zgodna ze stylami najnow­szych wersji Windows i konsek­wentnie stoso­wana ułatwia szybką naukę. (wszystko podobne).

Uniwersalny program Kadry i Płace – OPIS

Przepływ informacji – kadry – płace

Płatnik - tani, uniwersalny program płace i kadry - schemat blokowy

Funkcje uniwersalnego programu płacowo kadrowego

Zakres funkcjonalny programu można określić hasłem: Płace - Kadry - ZUS - PPK - Podatki , co ilustruje powyższy schemat. Poniżej wyspecy­fikowano ważniej­sze funkcje związane z tym hasłem. W lewej kolum­nie wyświet­lane są przykła­dowe miniatury widoków ekranów programu w systemie Windows. Klikając na minia­tury wywołasz slajdy w skali 1:1.

Uwaga ! - Zbiór kilkudziesięciu slajdów z widokami ekranów znajdziesz w materiałach do pobrania.

Moduł PŁACE – listy płac i zestawienia list

 • Nowe - Moduł płac prog­ramu kadry płace z nowymi wzorami PIT dla formularzy online (2024/23).
 • Niedawne - Moduł płac prog­ramu kadry płace obsłu­guje płatności wprowa­dzone zmianami kodeksu pracy
 • Poprzednie - Moduł płac uwzględnia kolejne wersje tzw. "Polskiego ładu", a wcześniej wprowadza obsługę PPK.
 • Dowolna liczba list płacowych dla różnych grup zawo­dowych i podat­kowych, jedno­czesna obróbka wielu list na ekranie, swobodne przypisanie osób do list oraz przesu­wanie danych między listami, przesu­wanie lub wklejanie danych z kadr. Dostęp do innych danych (kartoteki, kadry, rejestr czasu pracy i absencji, harmo­nogramy pracy i inne) podczas opraco­wania list płac.
 • Do dyspozycji wbudowane gotowe składniki płacy i parametry płacowe oraz możli­wość definio­wania własnych składni­ków i parame­trów. Własne reguły i opcje sterujące oblicza­niem płac.
 • Metody automatyzacji przygoto­wania list płac - w tym: kopiowa­nie list z miesiąca na miesiąc, auto­matyczne seryjne wypeł­nianie lub czysz­czenie danych płaco­wych, automa­tyczne gener­owanie składników na podstawie rejestru czasu pracy i absencji, automa­tyczne wstawianie kompletu stałych płacowych w ramach typo­wych schematów płac, automa­tyczne określanie stóp podatku oraz ograni­czanie podstaw składek ZUS
 • Funkcje inteligentnego obliczania składników wypłat na liście płac. Większość typo­wych składni­ków jest wspo­magana oblicze­niowo. Oznacza to, że np.: zasiłek chorobowy, wynagro­dzenie za urlop itp. zostaną wyliczone prawie automa­tycznie przy minimal­nym nakładzie pracy operatora.
 • Funkcja przeliczania na bieżąco po zmianie dowol­nego parametru wypłaty na liście płac stanowi doskonałe narzędzie kontrolne i pomaga w planowania zmian płac
 • Elastyczne tworzenie zestawów list (miesięcz­nych, rocznych itp.) z możli­wością wyboru okresu zesta­wienia, rodzajów list i grupy osób (dla wszystkich osób, dla działów lub wybranych osób).
 • Liczne dokumenty z list i zestawów list płac - w tym: odcinki wypłat dla osób, podsumo­wania wybra­nych danych osób, umowy zlecenia i inne importo­wane z wy­płat i drukowane z rozliczo­nymi rachunkami, zbiorcze podsu­mowanie list dla księgo­wości (i kierow­nictwa), podsu­mowanie list osoby, bilans umów zleceń, o dzieło i innych, doku­menty PIT (eksport danych dla systemu e-Deklaracje M.F.) dla urzędu skarbo­wego, doku­menty ZUS (eksport danych do programów: ZUS - Płatnik i ePłatnik), kartoteki płacowe osób, wyciągi z zarobków, raporty o przypi­saniu do grup podat­kowych i przekro­czeniu podstawy ZUS itp.
 • Wydruki przelewów oraz eksport do systemów bankowych przelewów: wynagro­dzeń na rachunki osób (pojedynczo i grupowo wg banków), oraz kwot podatków i dowolnych własnych przelewów. Kilka rodzajów przelewów: nadruki na formu­larzach, rysowanie koloro­wych odcinków, eksport do syste­mów bankowych.

Moduł KADRY – dane osobowe, czas pracy

 • Nowe - Kadry realizują nowe przepisy dotyczące kodeksu pracy
 • Poprzednie - Kadry przecho­wują dane dotyczące kolejnych wydań tzw. "Polskiego ładu", a wcześniej PPK  (w tym eksport do Instytucji Finansowych).
 • Przechowywanie danych osób z podziałem na kategorie (osobowe, adresowe, zawo­dowe itp.) Przewi­dziano wolne pola do indywi­dualnego wyko­rzystania w tym pole własnych notatek.
 • Import inicjacyjny podstawowych danych pracowników z bazy programu płatnika ZUS
 • Archiwum kadrowe pozwala na przecho­wanie starych danych lub danych o kandy­datach do zatrud­nienia. Pełna wymiana danych między kadrami i archiwum.
 • Łatwe przekazywanie danych kadrowych na inne plansze tema­tyczne (listy płac, zesta­wie­nia list itp.) oraz na doku­menty wew­nętrzne i na formu­larze urzędowe.
 • Funkcje automatycznego wyszukiwania osób wg dowol­nych pól danych oraz elas­tycz­nego filtro­wania osób wg dowol­nie określo­nych wielu kryteriów.
 • Obsługa harmonogramów czasu pracy - tworzenie wzorców harmo­nogra­mów i łatwe przy­dzie­lanie ich grupom osób oraz edycja harmo­nogra­mów poje­dyn­czych osób. Przywo­ływanie harmo­nogra­mów przy tworzeniu list płac oraz pobieranie danych z harmo­nogra­mów w wielu innych operac­jach.
 • Obsługa rejestru zdarzeń czasu pracy i absencji - notowanie zdarzeń czasu pracy (np. nadgo­dziny, dyżury) i zdarzeń absencji (np. absencje chorobo­we urlopy) itp.). Przywo­ływanie zapisów rejestru przy tworzeniu list płac oraz pobie­ranie danych z rejestru w wielu innych operac­jach. Elastycz­ne wydruki zapisów rejestru.
 • Wydruk miesięcznych ewidencji czasu pracy oraz kartotek czasu pracy z okresów wielu miesięcy zgodnych z wymo­gami Państwo­wej Inspekcji Pracy.
 • Wydruk różnych zestawień np.: podsumo­wania czasów pracy, zesta­wienia dni niez­dol­ności do pracy, zesta­wienia wykorzys­tanych urlopów, nadruk etykiet adreso­wych oraz nadruk danych adresów na kopertach.
 • Wydruk dokumentów kadrowych - w tym: wybra­nych danych kadro­wych dla dowol­nych grup osób, umowy pracy, świadec­twa pracy, przygo­towanie i druko­wanie umów zleceń i o dzieło razem z rozliczo­nymi rachunkami nawet przed sporzą­dze­niem listy płac, druko­wanie doku­mentów zapro­jekto­wanych przez użytkownika.

ZUS – podatki – PIT – PPK

 • Nowe - Nowa procedura eksportu danych do progra­mów ZUS z nowymi wzorami doku­mentów RCA i DRA.
 • Poprzednie - Obsługa składki zdrowotnej wg wytycz­nych tzw. "Polskiego ładu", a wcześniej eksport danych PPK do Instytucji Finansowych. 
 • Automa­tyczne naliczanie składek ubezpie­czenio­wych osób z moż­liwoś­cią ingerencji w sposób obliczeń i para­metry ubezpieczeń.
 • Na podstawie zestawień list auto­maty­czny eksport raportów do progra­mu płatnika ZUS (raporty DRA, RCA, RZA, RSA, RPA) Możli­wość porów­nywa­nia danych uzys­kanych z zesta­wień z danymi raportów DRA opra­cowa­nych w programie płatnika ZUS dla zapew­nienia popraw­ności eksportu.
 • Na podstawie danych kadrowych eksport danych zgło­szenio­wych do programu płatnika ZUS(formu­larze ZUA, ZWUA i inne)
 • Automatyczne naliczanie i zestawianie podatków od wszys­tkich typów wypłat z możli­woś­cią inge­rencji w sposób obliczeń i para­metry podatkowe.
 • Eksport dokumentów PIT i IFT w formacie XML w celu dalszego przesłania ich do systemu e-Deklaracje Minis­terstwa Finansów.
 • Rysowanie kompletnych dokumentów PIT.  Funkcje ułatwia­jące rozsyłanie doku­mentów PIT.
 • Szczegółowe rozliczenie podatków z umów zleceń o dzieło i innych z grupo­waniem podat­ków wg urzę­dów skarbowych.
 • Drukowanie i eksport do systemów bankowych przele­wów należ­nych podatków.
 • Przechowywanie w kadrach oraz w opisie każdej firmy danych wyko­rzysty­wanych przy eksporcie innych danych.

Kadry i Płace – funkcje ogólne

 • Nowe - Obsługa nowych elementów wynika­jących ze zmian kodeksu pracy.
 • Poprzednie - Obsługa zwolnień i ulg przewi­dzianych w ramach "Polskiego ładu" oraz innych zmian, a wcześniej obsługa PPK.
 • Obsługa wielu firm - oddziałów przedsię­biorstwa lub firm zwią­zanych z biurami rachun­kowymi. Łatwa organi­zacja pracy sieciowej w różnych konfi­gurac­jach.
 • Możliwość samodzielnej zmiany parametrów w szerokim zakresie: kwoto­wych, pro­cento­wych, składni­ków płacy, progów podatku, stałych płaco­wych danych płatnika, szablo­nów umów i innych.
 • Wbudowane dodatkowe narzędzia jak: kalkulator importu­jący dane, kalkula­tor odset­kowy, różne kalen­darze, generator przelewów z możliwo­ścią rysowania i na­druku przelewów oraz ich eksportu do popular­nych syste­mów banko­wych, baza przele­wów, baza kontra­hentów z funkcją przeno­szenia ich na dokumenty, zaawan­sowa­ne edytory tekstu do edycji dokumentów przed ich wydru­kiem oraz do tworzenia i druko­wania włas­nych dokumentów.
 • Wydruk wszystkich dokumentów do formatu PDF (po zainstalowaniu darmowej drukarki PDF)
 • System zabezpieczeń z hasłami dostępu i osobny­mi upraw­nienia­mi dla kadr, płac i innych doku­men­tów oraz upraw­nienia­mi dostępu do firm.
 • Obszerny system pomocy ekranowej - pełna doku­men­tacja, wywo­ływana na ekran z każdej planszy lub przeglą­dana oddzielnie. Plansze danych oferują dodat­kowo rozwija­ne listy wyboru parame­trów i różne pomocne menu kontekstowe.
 • Nowoczesna forma zgodna z najnowszą stylistyką Windows ułatwia naukę i zacho­wanie przyz­wycza­jeń użyt­kow­nika - np. przecią­ganie pozycji myszką między planszami.

Sprawdź ceny różnych
wersji programu

Uniwersalny program
kadry płace
uzyskasz
w doskonałej cenie.

Cennik

Poznałeś nasze Kadry i Płace – co dalej ?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych materiałów, przejdź do strony pobierania materiałów i pobierz z niej elementy, które pomogą Ci poszerzyć informacje o funkcjach naszego programu płacowo kadrowego.

Znajdziesz tam prezentację - pokaz slajdów, który pozwala szybko poznać nasz program kadrowo płacowy bez instalo­wania go. Możesz pobrać darmową wersję czasową programu z pełną doku­men­tacją wyświe­tlaną na ekranie. Do pob­rania jest również prospekt z opisem funkcji naszego programu kadrowo płacowego.

Nie zapomnij także odwiedzić strony cenników i wersji programu, która zawiera: cenniki różnych wersji programu, ostatnie oferty promocji, sposób zama­wiania programu oraz formularz zamó­wienia do pobrania na własny komputer.

Jeśli informacje zawarte na naszych stronach są niewystarczające:

Przejdź do strony "kontakt z nami"
i wyślij wiadomość z zapytaniem dotyczącym uniwersalnego programu płacowo kadrowego

Przejdź teraz

Na początek

P.T.H. PROMAX
Kontakt z nami